EN

to assemble [assembled|assembled] {verbi}

volume_up
They are simply asserting their basic human rights: in this case the right to assemble and practise a religion.
He pitävät kiinni vain perusoikeuksistaan, tässä tapauksessa oikeudesta kokoontua yhteen ja harjoittaa uskontoa.
I am gradually coming round to the opinion that we must assemble in Brussels, which does not take fourteen hours to reach.
Vähitellen alan kääntyä sille kannalle, että meidän täytyy kokoontua Brysselissä, jonne matka ei kestä neljäätoista tuntia.
In such an area, citizens must enjoy the right to freely express their opinions and to assemble in a peaceful manner.
Tällaisen alueen sisällä kansalaisten on voitava nauttia oikeudesta ilmaista vapaasti mielipiteitään ja kokoontua rauhanomaisesti.
The liberals in my country think that all refugees should be assembled in camps in the world's poorest countries.
Maani liberaalit ovat sitä mieltä, että kaikki pakolaiset pitäisi koota maailman köyhimpiin maihin perustettaviin leireihin.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Kaikki olivat hyvin innoissaan tästä arkeologisesta löydöstä, koska se tarkoitti, että voisi vihdoinkin olla mahdollista koota yksi kokonainen dodoluuranko.
Should you be given the opportunity today to assemble a Commission, we will be standing ready to hold you to those commitments in November and throughout your term.
Mikäli teille annetaan mahdollisuus koota komissio, olemme valmiit tukemaan teitä kyseisissä asioissa marraskuussa ja koko toimikautenne ajan.

Esimerkkejä "to assemble"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are too few rooms for visitors to assemble in, and there is too much queuing.
Vierailijoiden kokoontumishuoneita on liian vähän ja jonottaminen liiallista.
EnglishIt also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
Myös rahoituksen hankkiminen vaatii todella paljon luovuutta ja innovointia.
EnglishThe right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Oikeus kaikkien uskonnollisten ryhmien kokoontumiseen ja uskonnonharjoittamiseen on oltava ehdoton.
EnglishIt is not every day, though, that we assemble in formal session.
Emme kuitenkaan kokoonnu juhlaistuntoon päivittäin, ja kansa kaipaa ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin.
EnglishParties are now unwilling to assemble the broad coalitions that would fulfil this requirement.
Puolueet ovat tällä hetkellä haluttomia muodostamaan laajoja koalitioita, jotka täyttäisivät tämän vaatimuksen.
EnglishBasically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
Sitten se saadaan itsejärjestäytymään rakenteeksi -- kuten akuksi.
EnglishThey are simply asserting their basic human rights: in this case the right to assemble and practise a religion.
He pitävät kiinni vain perusoikeuksistaan, tässä tapauksessa oikeudesta kokoontua yhteen ja harjoittaa uskontoa.
EnglishIn addition to this, Iran, Syria and North Korea are working together to assemble missiles and chemical warheads.
Tämän lisäksi Iran, Syyria ja Pohjois-Korea työskentelevät yhdessä ohjusten ja kemiallisten taistelukärkien kokoamiseksi.
EnglishI am gradually coming round to the opinion that we must assemble in Brussels, which does not take fourteen hours to reach.
Vähitellen alan kääntyä sille kannalle, että meidän täytyy kokoontua Brysselissä, jonne matka ei kestä neljäätoista tuntia.
EnglishIn such an area, citizens must enjoy the right to freely express their opinions and to assemble in a peaceful manner.
Tällaisen alueen sisällä kansalaisten on voitava nauttia oikeudesta ilmaista vapaasti mielipiteitään ja kokoontua rauhanomaisesti.
EnglishWorkers in Mladá Boleslav earn less than their counterparts who assemble Audis or Citroëns; is that social dumping too?
Työntekijät Mladá Boleslavissa ansaitsevat vähemmän kuin Audeja tai Citroeneja kokoavat kollegansa. Onko myös tämä sosiaalista polkumyyntiä?
EnglishThirdly, in order to assemble most recent knowledge and experience, the Commission organised a seminar on drinking water in October 2003.
Kolmanneksi, komissio järjesti lokakuussa 2003 juomavettä käsitelleen seminaarin kerätäkseen tuoreimpia tietoja ja kokemuksia.
Englishthe intention to assemble and concentrate a critical mass of financial and human resources, limiting dispersion as far as possible;
halusta yhdistää ja keskittää taloudellisten ja henkilöresurssien kriittinen massa rajoittamalla hajaantumista mahdollisimman paljon,
EnglishWithout this assistance, it will not be possible to rebuild what was destroyed, assemble a new administration and ensure the necessary development.
Ilman apua ei ole mahdollista rakentaa kaikkea tuhottua uudelleen, järjestää uutta hallintoa ja varmistaa tarvittavaa kehitystä.
EnglishIn the immediate term, the need to assemble aid and coordinate its distribution is fundamental, particularly in inaccessible parts of the disaster zones.
Juuri nyt on ehdottoman tarpeen kerätä apua ja koordinoida sen jakelua erityisesti katastrofialueiden luoksepääsemättömillä seuduilla.
EnglishThe Member States therefore need to assemble a wide range of indicators that together provide an overall picture of the EU in terms of the environment.
Tästä syystä jäsenvaltioiden on koottava yhteen joukko indikaattoreita, jotka yhdessä tarjoavat yleiskuvan Euroopan unionin ympäristöstä.
EnglishAt Tampere resolutions were made on the working party' s mandate and composition, and it will assemble for the first time during the Finnish Presidency.
Työryhmän mandaatista ja kokoonpanosta tehtiin päätökset Tampereella, ja työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran jo Suomen puheenjohtajakaudella.
EnglishAs Mr Paasilinna, whom I warmly congratulate on his work, has also proposed, we need a limited number in order to assemble any pilot schemes at all.
Kuten Reino Paasilinna, jota onnittelen mietinnöstä, ehdotti, niitä tarvitaan rajoitettu määrä, jotta pilottikokemuksia ylipäätään saadaan kerättyä.
EnglishEveryone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Kaikki olivat hyvin innoissaan tästä arkeologisesta löydöstä, koska se tarkoitti, että voisi vihdoinkin olla mahdollista koota yksi kokonainen dodoluuranko.
EnglishThe Charter was to assemble and establish the rights which are to be found in the treaties and make them clearer and better known.
Perusoikeuskirjaan oli tarkoitus kerätä ja siinä oli tarkoitus vahvistaa perustamissopimuksissa mainitut oikeudet ja niistä oli tarkoitus tehdä selkeämpiä ja näkyvämpiä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assembler":

assembler
assembly