"asphalt" - Suomenkielinen käännös

EN

"asphalt" suomeksi

EN

asphalt {substantiivi}

volume_up
asphalt (myös: tarmac)
Silent asphalt and a change of tyre could help reduce the noise level by 6 decibels, which may not seem a great deal, but one should remember that decibels are a logarithmic table.
Hiljainen asfaltti ja renkaiden melun vähentäminen voivat merkitä kuuden desibelin vähennystä.

Esimerkkejä "asphalt"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor example, a broad tyre holds well on asphalt, but tends to start skimming over water easily.
Esimerkiksi leveä rengas pitää hyvin asfaltilla, mutta joutuu helposti vesiliirtoon.
EnglishThe terrorists dragged him over the asphalt into the jungle, and nothing more was heard of him.
Terroristit raahasivat hänet asfaltin yli viidakkoon, ja sen jälkeen hänestä ei ole kuultu mitään.
EnglishBy means of low-noise asphalt, an enormous noise reduction of ten to thirteen decibels can be achieved.
Melua vaimentavalla asfaltilla saadaan aikaan huomattava 10-13 desibelin suuruinen melun väheneminen.
EnglishEntire families are being sacrificed on the asphalt alter.
Kokonaisia perheitä uhrataan asfalttialttarille.
EnglishThe mycelium, in the right conditions, produces a mushroom -- it bursts through with such ferocity that it can break asphalt.
Sopivissa oloissa sienirihmasto tuottaa itiöemän -- se puskee pinnalle niin raivokkaasti, että se voi rikkoa asvaltin.
EnglishThe emphasis is shifting from less concrete and less asphalt to training our people in knowledge society.
Painotus muuttuu, eli investoidaan aineellisten infrastruktuurihankkeiden sijaan yhä enemmän kansalaisten kouluttamiseen osaamisyhteiskunnan tarpeisiin.
EnglishIn the former Eastern Europe, the new Member States, the EU is pursuing a veritable asphalt policy with gigantic motorway subsidies.
Entisessä Itä-Euroopassa, uusissa jäsenvaltioissa, EU noudattaa todellista asfalttipolitiikkaa ja myöntää valtavia moottoritietukia.
EnglishIn a nutshell, we need to invest less in asphalt, concrete and roads, and more in research infrastructure and training our people.
Lyhyesti sanoen meidän on investoitava vähemmän asfalttiin, betoniin ja teihin ja enemmän tutkimusinfrastruktuuriin ja väestömme koulutukseen.
EnglishOur motorways are no longer paved with cobblestones, but a reduction of 3 to 5 decibels is possible by introducing this type of asphalt everywhere.
Moottoriteillämme ei ole enää mukulakiviä, mutta kolmesta viiteen desibelin vähennys on mahdollinen käyttämällä kaikkialla hiljaista asfalttia.
Englishthirdly, that the time has come for us to talk about smart development, about money which also goes into brains and not just into asphalt and cement.
Kolmanneksi meidän on tullut aika puhua älykkäästä kehityksestä, rahasta, joka menee myös aivotyölle, ei pelkästään asfalttiin ja sementtiin.
EnglishFor this reason, Germany, for example, has undertaken to limit the amount of land sealed under concrete and asphalt each day to 30 hectares from 2020.
Siksi esimerkiksi Saksa on ryhtynyt rajoittamaan betonin ja asfaltin alle päivittäin jäävän maan määrää 30 hehtaariin vuoteen 2020 mennessä.
EnglishA hefty noise reduction cannot only be achieved by including noise-reducing tyres in a European standard, but also by using noise-reducing asphalt.
Melutason voimakas alentaminen ei onnistu pelkästään tekemällä hiljaisista renkaista eurooppalainen standardi, vaan siihen vaaditaan myös hiljaista asfalttia.
EnglishIn their opinion, noise pollution should be countered by using 'very open asphalt concrete' , a road surface which, however, can turn unexpectedly slippery overnight when frosty.
Ne ovat sitä mieltä, että melua pitäisi vähentää käyttämällä "hyvin avointa asfalttibetonia", tien pintaa, joka kuitenkin voi pakkasella tulla odottamatta liukkaaksi.
EnglishTherefore, we should already be thinking about how to avoid accidents involving hybrid cars, because the only noise they make is the sound of their tyres running on the asphalt.
Meidän pitäisi siksi jo miettiä, miten voidaan välttää onnettomuuksia, joissa on mukana hybridiautoja, koska ainoa niiden aiheuttama melu on renkaiden ääni asfalttia vasten.
EnglishWe are opposed to the idea of endless investments of Community funds in asphalt being the best way of creating and maintaining jobs or of helping new Member States along.
Vastustamme ajatusta, jonka mukaan yhteisön varojen loputon investoiminen asvalttiin olisi paras tapa työllistää ja ylläpitää työllisyyttä tai auttaa uusia jäsenvaltioita eteenpäin.
EnglishSilent asphalt and a change of tyre could help reduce the noise level by 6 decibels, which may not seem a great deal, but one should remember that decibels are a logarithmic table.
Hiljainen asfaltti ja renkaiden melun vähentäminen voivat merkitä kuuden desibelin vähennystä. Tämä ei vaikuta paljolta, mutta on hyvä ymmärtää, että desibeliasteikko on logaritminen.
EnglishIt would be narrow-minded to measure our prosperity, well-being and progress according to the rise in transport, or the surface area of asphalt and concrete for motorways and airports.
Olisi lyhytnäköistä mitata vaurauttamme, hyvinvointiamme ja edistystämme liikenteen kasvun perusteella tai moottoriteihin ja lentokenttiin käytetyn asvaltin ja betonin pinta-alan mukaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asphalt":

asphalt