EN

asking {substantiivi}

volume_up
In a developing country, that is asking quite a lot.
Kehitysmaassa tämä on suuri pyyntö.
Asking for the young to be guided and directed in relation to the media is also a part of this strategy.
Pyyntö siitä, että nuorille annetaan tiedotusvälineistä opastusta ja ohjausta, on myös osa tätä strategiaa.
The IGC is asking us to change our composition to suit the terms of the Reform Treaty, and that is a perfectly proper request.
HVK pyytää meitä muuttamaan kokoonpanoamme uudistussopimuksen mukaiseksi, ja pyyntö on täysin asiallinen.
asking (myös: wish)

Esimerkkejä "asking"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTogo is asking for financial support to hold parliamentary elections in October.
Togo pyytää taloudellista apua lokakuussa pidettäviä parlamenttivaaleja varten.
EnglishWhat we are asking the Commission is that it ensure that the rules are respected.
Sen sijaan me pyydämme komissiolta sen varmistamista, että sääntöjä noudatetaan.
EnglishIn this regard, what we Socialists are asking from the Commission is very clear.
Tältä osin se, mitä me sosiaalidemokraatit komissiolta pyydämme, on hyvin selvää.
EnglishToday she is still asking questions which have already been explicitly answered.
Ja hän esittää vielä nytkin kysymyksiä, joihin on jo annettu selvät vastaukset.
EnglishThe markets are also asking for such governance, and we need to listen to that.
Myös markkinat vaativat tällaista hallinnointia, ja meidän on kuunneltava niitä.
EnglishWe are asking them to intensify their efforts, because the challenges are great.
Pyydämme osapuolia tehostamaan ponnistelujaan, sillä haasteet ovat huomattavat.
EnglishI am asking the Court to try to establish a set of rules that can be played by.
Pyydän tilintarkastustuomioistuinta laatimaan säännöt, joita voidaan noudattaa.
EnglishUntil this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
Niin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
EnglishSo one would be justified in asking whether he was half-naked or half-dressed.
Näin ollen on aivan oikeutettua pohtia, oliko hän puolialasti vai puolipukeissa.
EnglishI am asking that the vote indeed be held tomorrow, as the President said it would.
Vaadin, että siitä todellakin äänestettäisiin huomenna, kuten puhemies ilmoitti.
EnglishWe asking that commercial or industrial exploitation of human embryos be banned.
Me pyysimme, että ihmisalkioiden kaupallinen ja teollinen hyödyntäminen kielletään.
EnglishIt is worth standing back and asking, 'What is the European Investment Bank for?'
Kannattaa nojata taaksepäin ja kysyä: "Mitä varten Euroopan investointipankki on?"
EnglishThe United Kingdom Government is asking for better spending, not more spending.
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pyytää parempia menoja, ei enempää menoja.
EnglishThese are the people that are asking us to blame the Commission and not them.
On myöskin ihmisiä, joiden mielestä meidän tulisi syyttää komissiota eikä heitä.
EnglishTo return to the question that you are asking me - it puts me in a predicament.
Palatakseni esittämäänne kysymykseen toteaisin, että joudun tukalaan tilanteeseen.
EnglishThe Council is asking us to renounce these principles in order to move swiftly.
Neuvosto pyytää meitä luopumaan näistä periaatteista nopean toiminnan takaamiseksi.
EnglishThat is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
Komissio ei pyydä muuta, ja pyyntömme on mielestämme kohtuullinen ja järkevä.
EnglishSo I will confine myself to asking the President of the Council a few questions.
Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kysymyksen unionin puheenjohtajamaalle.
EnglishI am also asking the Council, which is meeting on 18 May, to pay attention to this.
Pyydän 18. toukokuuta kokoontuvaa neuvostoa myös kiinnittämään huomiota asiaan.
EnglishIn addition, in asking for more, we also ran the risk of getting nothing at all.
Lisävaatimukset olisivat myös saattaneet vaarantaa varojen saannin kokonaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asking":

asking
English
ask
asking price