"to ask for it" - Suomenkielinen käännös

EN

"to ask for it" suomeksi

EN

to ask for it [Idiomi]

volume_up
to ask for it

Esimerkkejä "to ask for it"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Pyydän teitä välittämään jäsen Roth-Behrendille toiveemme hänen paranemisestaan.
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
Tässä tapauksessa ei riitä, että Yhdysvaltoja pyydetään selvittämään tilannetta.
EnglishI would ask the Commissioner if she is prepared to accept Parliament’s proposal.
Kysynkin komission jäseneltä, onko hän valmis hyväksymään parlamentin ehdotuksen.
EnglishAs a mark of respect for those who died, I ask you to rise in a minute's silence.
Pyydän teitä nousemaan ja viettämään minuutin hiljaisuuden kuolleiden muistoksi.
EnglishI therefore ask that a resolution be taken in connection with the oral question.
Pyydän siksi, että suullisen kysymyksen yhteyteen liitetään päätöslauselmaesitys.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Nojaan taaksepäin ja kysyn jälleen: mikä on Euroopan investointipankin tarkoitus?
EnglishIf you ask me to be strict, I will be strict, but always in moderation of course.
Jos pyydätte minua olemaan tiukempi, teen sen, mutta luonnollisesti kohtuudella.
EnglishBut I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
Mutta haluaisin pyytää myös jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota tähän asiaan.
EnglishHowever, we must ask ourselves whether Turkey is ready to join the European Union.
Meidän on kuitenkin mietittävä, onko Turkki valmis liittymään Euroopan unioniin.
EnglishThese young people go to the concert, and when it is over, they ask: and what now?
Nämä nuoret menevät konserttiin, ja kun se päättyy, he ihmettelevät: "Mitä nyt?"
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Saanen käyttää lisäksi tätä erityistä tilaisuutta kysyäkseni oikeusperustasta.
EnglishOtherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
Muuten meillä ei ole koskaan mahdollisuutta kysyä, maksammeko kohtuullista hintaa.
EnglishWhen something does happen, everybody will ask why has it not been done already.
Silloin, kun jotain tapahtuu, kaikki kysyvät, miksi asiaan ei ole jo ryhdytty.
EnglishI therefore ask the Commission to clarify its position on supplementary measures.
Pyydän näin ollen komissiota täsmentämään kantaansa täydentävistä toimenpiteistä.
EnglishFinally, we would ask the Commission not to force us to take this kind of action.
Viimeisenä pyydämme komissiolta, ettei se pakota meitä tämänkaltaisiin toimiin.
EnglishI would ask the Commission to really ensure that the Council incorporates this.
Pyydän komissiota todella varmistamaan, että neuvosto sisällyttää sen tekstiin.
EnglishWe must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.
Meidän on tietenkin pohdittava, onko tälle menettelytavalle muuta vaihtoehtoa.
EnglishIf you ask the people for their opinion, you must also listen to what they say.
Jos kysytte ihmisten mielipidettä, teidän on myös kuunneltava, mitä he sanovat.
EnglishI would therefore ask the Council and the Commission not to awaken false hopes.
Siksi pyydänkin, ettei neuvosto ja komissio herätä tässä asiasta turhia toiveita.
EnglishI ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
Kehotan parlamenttia ja kehotan komissiota ja neuvostoa etenemään varovaisesti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to ask for it" suomeksi

ask substantiivi
it pronomini
Finnish
for prepositio
for konjunktio