EN

aside {adverbi}

volume_up
Cooperation between civil and military users is essentially pushed aside.
Siviili- ja sotilaskäyttäjien välinen yhteistyö on jätetty suureksi osaksi syrjään.
While discussing this report we have to set aside all the political problems.
Tämän mietinnön käsittelyn yhteydessä me heitämme syrjään kaikki poliittiset ongelmat.
When we are talking about security, political games should be set aside.
Puhuessamme turvallisuudesta meidän pitäisi jättää poliittiset pelit syrjään.
aside (myös: by)
That means budget a surplus of 1.3% leaving aside the second pillar.
Tämä tarkoittaa 1,3 prosentin budjettiylijäämää jättäen sivuun toisen pilarin.
A similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.
Samantasoiset resurssit on myös siirretty sivuun näiden toimenpiteiden jatkamiseksi vuonna 2008.
Näitä ongelmia ei voida pelkästään sysätä sivuun.

Esimerkkejä "aside"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
EnglishWe cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
Emme voi heittää Euroopan sosiaalista mallia romukoppaan kilpailukyvyn tähden.
EnglishFor that reason, we propose that ECU 7 million be set aside for this programme.
Ehdotamme sen vuoksi, että tätä ohjelmaa varten varattaisiin 7 miljoonaa ecua.
EnglishI have no doubt that aside from being lengthy, those talks were also difficult.
Paitsi että nämä keskustelut kestivät pitkään, ne olivat epäilemättä vaikeat.
English(IT) Mr President, just a short aside, as Members are still taking their seats.
(IT) Arvoisa puhemies, esitän vain pienen huomion, koska kollegat juuri istuutuvat.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Meidän ei pitäisi joutua laskemaan lehmiä, kesantopeltoja ja muuta sellaista.
EnglishA third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
Kolmasosa ajasta voitaisiin käyttää spontaaniin keskusteluun, kuten sanoit.
EnglishIt is possible, however, and it is a threat that cannot just be brushed aside.
Bioterrorismia voi kuitenkin esiintyä, ja se on uhka, jota ei voida vain sivuuttaa.
EnglishIf other countries want to set aside the same amount, they only have to do so.
Jos muissa maissa halutaan varata sama määrä, silloin pitää vain tehdä niin.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Jos nämä toimet saavat jatkua, kaikki toiveet rauhasta voidaan pian unohtaa.
EnglishRussia had already shown signs of weakness, so I shall leave it aside for the moment.
Siirrän hetkeksi syrjään Venäjän, joka jo aiemmin osoitti heikentymisen merkkejä.
EnglishAside from the peace process, the Union must invest in democracy and human rights.
Unionin täytyy panostaa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin irrallaan rauhanprosessista.
EnglishThere were the MGQs, set-aside, slaughter premiums and quotas ... for milk.
Oli taattua enimmäismäärää, kesannointia, teurastuspalkkioita ja maitokiintiöitä.
EnglishEUR 6 million was set aside for this purpose under the previous agreement.
Aiemmassa sopimuksessa kyseiseen tarkoitukseen varattiin kuusi miljoonaa euroa.
EnglishControversial funds have now been set aside under international agreement.
Kansainvälisten sopimusten osalta kiistanalaiset rahavarat ovat nyt varauksina.
EnglishI believe that, setting aside my opinions, this is the definitive textual reference.
Uskon, että tämä on, omista mielipiteistäni riippumatta, ratkaiseva tekstiviittaus.
EnglishThe set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
Maan jättäminen kesannolle on paras väline viljantuotannon säätelemiseksi.
EnglishThis aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että konsensuksesta ei olla vielä tietoisia.
EnglishWe have seen considerable changes taking place since set-aside was introduced.
Olemme nähneet, että kesantokäytännön tultua voimaan on tapahtunut huomattava muutos.
EnglishI repeat: ' This arrangement shall apply exclusively to voluntary set-aside' .
Toistan vielä: " Nämä säännökset koskevat vain vapaaehtoista kesannointia."

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aside":

aside