"as opposed to" - Suomenkielinen käännös

EN

"as opposed to" suomeksi

FI
EN

as opposed to [esimerkki]

volume_up
as opposed to
The privatisation - as opposed to liberalisation - there was a complete disaster.
Yksityistäminen - eikä suinkaan vapauttaminen - oli siellä täydellinen katastrofi.
Seven, the fund should be outcome-driven as opposed to input-focused.
Seitsemänneksi, rahaston pitäisi olla tulospainotteinen eikä panoskeskeinen.
I applaud the emphasis on results as opposed simply to spending.
Kiitän sitä, että painopiste on tuloksissa eikä pelkästään kustannuksissa.

Esimerkkejä "as opposed to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf nobody is opposed, the name of that delegation will be changed as I indicated.
Jos kukaan ei vastusta, valtuuskunta nimetään uudelleen ilmoittamallani tavalla.
EnglishThat is one of the reasons why I am actually opposed in principle to a directive.
Tämä on yksi syy siihen, miksi itse asiassa periaatteessa vastustan direktiiviä.
EnglishI am therefore opposed to Amendment 40, because it would undermine safety at work.
Tämän vuoksi vastustan tarkistusta 40, jolla heikennettäisiin työturvallisuutta.
EnglishThat is unacceptable and Parliament actually has to be opposed to this proposal.
Sitä ei voida hyväksyä, ja parlamentti on itse asiassa vastustanut tätä ehdotusta.
EnglishOver 150 000 voters responded: 88% wanted a referendum; 89% opposed the Treaty.
Heistä 88 prosenttia halusi kansanäänestystä ja 89 prosenttia vastusti sopimusta.
EnglishMadam President, I have consistently opposed EU meddling in the defence sphere.
(EN) Arvoisa puhemies, olen aina vastustanut EU:n sekaantumista puolustusasioihin.
EnglishThe privatisation - as opposed to liberalisation - there was a complete disaster.
Yksityistäminen - eikä suinkaan vapauttaminen - oli siellä täydellinen katastrofi.
EnglishI am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.
Vastustan tarkistuksia 7 ja 102, joilla pyritään vesittämään kuuden päivän sääntö.
EnglishLike you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
Vastustamme teidän tavoin välitöntä täytäntöönpanoa ja kaupallisia sanktioita.
EnglishIt is no wonder that most parents are opposed to the legalisation of cannabis.
Ei olekaan ihme, että useimmat vanhemmat ovat kannabiksen laillistamista vastaan.
EnglishWe are also opposed to open-ended CFSP funding without adequate justification.
Vastustamme myös YUTP:n rajaamatonta rahoittamista ilman riittäviä perusteluja.
EnglishThat means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
Tämä tarkoittaisi EU:n vallan lisäämistä, jota Kesäkuun lista -ryhmä vastustaa.
EnglishThirdly, we have tried to strengthen the use of recycling as opposed to recovery.
Kolmanneksi olemme pyrkineet lisäämään kierrätystä jätteiden hyödyntämisen sijaan.
EnglishMr President, we are all opposed to discrimination and violence of all forms.
Arvoisa puhemies, me kaikki vastustamme kaikkia syrjinnän ja väkivallan muotoja.
EnglishI am therefore strongly opposed to including Euronews in European information.
Siksi vastustan painokkaasti Euronewsin ottamista mukaan Euroopan valistukseen.
EnglishWe are in favour of intergovernmental cooperation and opposed to common legislation.
Puollamme hallitusten välistä yhteistyötä ja vastustamme yhteistä lainsäädäntöä.
EnglishIn general, I am opposed to agricultural aid, which I believe should be phased out.
Yleisesti vastustan maataloustukea, josta tulisikin mielestäni asteittain luopua.
EnglishFor this reason, I am strongly opposed to any corporate income tax harmonisation.
Tämän vuoksi vastustan jyrkästi kaikenlaista yhtiön tuloverotuksen yhtenäistämistä.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
Esittelijä Oostlander vastustaa Alankomaiden sallivaa käytäntöä, ei se mitään.
EnglishI believe that this House has always supported democracy and opposed dictatorships.
Parlamentti on uskoakseni aina tukenut demokratiaa ja vastustanut diktatuureja.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as opposed to" suomeksi

to prepositio
Finnish
opposed adjektiivi
as konjunktio
as adverbi