"as a whole" - Suomenkielinen käännös

EN

"as a whole" suomeksi

EN

as a whole {adverbi}

volume_up
Provision is made in the Treaty for the Commission to be approved as a whole.
Perustamissopimuksessa määrätään, että komissio on hyväksyttävä kokonaisuutena.
In the first place, the government is responsible for running society as a whole.
Ensinnäkin viranomaisia on pyydetty ohjailemaan yhteiskuntaa kokonaisuutena.
Instead, inland waterways are perceived as an independent, autonomous whole.
Sisävesiväylät nähdään nyt riippumattomana, autonomisena kokonaisuutena.
as a whole (myös: overall)
Finally, could you say little more about human rights violations as a whole?
Lopuksi, voisitteko selvittää hieman tarkemmin ihmisoikeusloukkauksia ylipäänsä?
Työllisyyspolitiikka on ylipäänsä tärkeää.
The third point that was raised in many of your contributions concerns the flexibility of the budget as a whole.
Kolmas monissa puheenvuoroissa esiin tullut asia koskee talousarvion joustavuutta ylipäänsä.

Esimerkkejä "as a whole"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSo this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Tämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
EnglishMy fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
EnglishIn the long term the whole of the EU would lose from protectionist intervention.
Pitkällä aikavälillä protektionistiset toimet olisivat haitallisia koko EU: lle.
EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Koko maailma tietää ja tunnustaa EU:n humanitaarisen avun keskeisen merkityksen.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishHe just stopped that whole mental process and he did something completely novel.
Hän vain lopetti koko ajatusprosessin, ja teki jotakin täysin ennennäkemätöntä.
EnglishFinally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
Huomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
EnglishHe gave him a blanket exemption, which would make nonsense of the whole system.
Hän antoi jäsenelle siis yleisen erivapauden, mikä romuttaisi koko järjestelmän.
EnglishIt contains, as the rapporteur has outlined, a whole range of positive proposals.
Se sisältää, kuten esittelijä on hahmotellut, koko joukon myönteisiä ehdotuksia.
EnglishIn time this risks damaging the whole ecosystem in the fishing waters concerned.
Ajan mittaan tämä uhkaa vahingoittaa koko ekosysteemiä kyseisillä kalastusvesillä.
EnglishThe whole world wants peace, and people want freedom, including religious freedom.
Koko maailma haluaa rauhaa, ja ihmiset haluavat vapautta, myös uskonnonvapautta.
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Olisin halunnut, että tietyillä tämän hankkeen aloilla olisi edistytty enemmän.
EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
Kaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
EnglishTherapeutic cloning opens up a whole new area for human knowledge and medicine.
Terapeuttinen kloonaus avaa aivan uuden inhimillisen tiedon ja lääketieteen alan.
EnglishWe know how difficult it is to reach the whole of a target group with any measure.
Tiedämme, että on mahdotonta auttaa koko kohdeyleisöä yhdellä ainoalla toimella.
EnglishI attend every month from Monday to Friday so I participate for the whole week.
Olen läsnä joka kuukausi maanantaista perjantaihin, joten osallistun koko viikon.
EnglishThe transactions underlying the revenue are, taken as a whole, legal and regular.
Tuloksen perustana olevat toimet ovat yleisesti ottaen laillisia ja asiamukaisia.
EnglishWe played that role well and I think that this was also clear to the whole world.
Toimimme tässä tehtävässä hyvin, ja luulen, että tämä oli selvää koko maailmalle.
EnglishIntegrating Turkey into this whole would be problematic for a number of reasons.
Turkin sisällyttäminen tähän kokonaisuuteen aiheuttaisi ongelmia tietyistä syistä.
EnglishSecurity is important in motherhood but financial security is not the whole story.
Turvallisuus on äitiydessä tärkeää, mutta taloudellinen turva ei ole ainoa asia.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as a whole" suomeksi

whole adverbi
whole adjektiivi
as konjunktio
as adverbi
as a rule
as a matter of fact