"as a rule" - Suomenkielinen käännös

EN

"as a rule" suomeksi

EN

as a rule [Idiomi]

volume_up
In the majority of cases, these obstacles derive from the unanimity rule.
Nämä esteet aiheutuvat yleensä yksimielisyyssäännöstä.
It proves that works councils have, as a rule, fulfilled their duties.
Siinä osoitetaan, että yritysneuvostot ovat yleensä täyttäneet tehtävänsä.
As a rule, this under-representation is not because of any lack of skill or expertise.
Tämä aliedustus ei yleensä johdu puutteellisista taidoista tai kyvyistä.
Concerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
Mustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
As a rule, your new country of work will become responsible for your benefits.
Pääsääntöisesti uusi työskentelymaasi vastaa nyt etuuksistasi.
Cogeneration must be the rule where biomass production is concerned.
Biomassan tuotannon on tapahduttava pääsääntöisesti yhteistuotannossa.
That is always bad news for employment, with unemployment rising, as a rule.
Se tietää aina pahoja uutisia työllisyydelle, sillä tavallisesti työttömyys kasvaa.
As a rule, the Commission would be well advised to stand by the decision of Parliament.
Tavallisesti sen on hyvä pysyttäytyä parlamentin päätöksessä.
Under Rule 68, we would normally ask the Council to withdraw the proposal.
68 artiklan nojalla pyytäisimme tavallisesti neuvostoa peruuttamaan ehdotuksensa.

Esimerkkejä "as a rule"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Väite, ettei ehdotetulla määräyksellä ole tieteellistä perustaa, ei ole pitävä.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
EnglishIt threatens the rule of law, democracy, civil rights, the basis of our society.
Se uhkaa oikeusvaltiota, demokratiaa, kansalaisoikeuksia, meidän perusteitamme.
EnglishRule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
Puhemiehelle annetaan 116 artiklassa valta määrittää muu kuin tunnin määräaika.
EnglishConcerning the funding for Black Sea synergy, cofinancing will be the main rule.
Mustanmeren synergiaa koskeviin toimiin myönnetään pääsääntöisesti osarahoitusta.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Tiedätte säännön, hyvät naiset ja herrat: sovellamme catch-the-eye-menettelyä.
EnglishAlthough the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
Jos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
English   Mr President, I beg leave to speak under Rule 146 of our Rules of Procedure.
   Arvoisa puhemies, pyydän puheenvuoroa työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti.
EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
Yleissäännöstä voi olla poikkeuksia joissakin kahdenvälisissä verosopimuksissa.
EnglishRussia must strengthen its institutions and operate according to the rule of law.
Venäjän on vahvistettava näitä instituutioita ja toimittava oikeusvaltion tavoin.
EnglishYou will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Muistatte epäilemättä sen, että Pakistaniin julistettiin hätätila 3. marraskuuta.
EnglishI am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.
Vastustan tarkistuksia 7 ja 102, joilla pyritään vesittämään kuuden päivän sääntö.
EnglishThe rule of law and legal certainty are the cornerstones of the European model.
Oikeusvaltion periaate ja oikeusvarmuus ovat eurooppalaisen mallin kulmakiviä.
EnglishMr President, I want to appeal to the Rules of Procedure, with regard to Rule 116.
Arvoisa puhemies, haluan puheenvuorossani vedota työjärjestyksen 116 artiklaan.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Puhemies keskeytti puhujan työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti).
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Äänestysselitys keskeytettiin työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Lyhennetty äänestysselitys työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti.)
EnglishOn a final note, I too believe that OLAF requires monitoring under rule of law.
Viimeinen kohta: uskon myös, että OLAF tarvitsee oikeusvaltiollista valvontaa.
EnglishIt is quite clear that we are not within the time limit established in Rule 115.
Emme todellakaan ole noudattaneet työjärjestyksen 115 artiklaa, se on selvää.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as a rule" suomeksi

rule substantiivi
as konjunktio
as adverbi
as a whole adverbi
as a matter of fact