"as a result" - Suomenkielinen käännös

EN

"as a result" suomeksi

EN

as a result {konjunktio}

volume_up
as a result (myös: whereupon)
As a result, there is still scope for allowing those abuses to continue.
Tämän seurauksena annamme edelleen mahdollisuuden jatkaa väärinkäytöksiä.
As a result, they can be administered without applying the current restrictions.
Tämän seurauksena rokotteita voidaan antaa soveltamatta nykyisiä rajoitteita.
As a result, the proposal was referred back to the Committee on Transport.
Sen seurauksena ehdotus palautettiin liikenne- ja matkailuvaliokuntaan.
as a result
volume_up
johtuen {konj.}
The development of regional economies in the 1990s has been weak as a result of the record slump.
Aluetalouden kehitys on ollut heikkoa 1990-luvun ennätysmäisestä lamasta johtuen.
As a result, there are different levels of protection in Europe.
Tästä johtuen EU:ssa on useita eri suojelun tasoja.
Tästä johtuen Schengenillä on heijastusvaikutuksia.

Esimerkkejä "as a result"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Niin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
EnglishThere is no question that this result can be interpreted in many different ways.
Ei ole epäilystäkään siitä, että tulosta voidaan tulkita hyvin monin eri tavoin.
EnglishThe Commissioner said that this result was welcome and in everybody's interest.
Komission jäsenen mukaan tämä tulos oli tervetullut ja kaikkien etujen mukainen.
EnglishWe understood that the Commission's role was to help to reach a positive result.
Käsityksemme mukaan komission tehtävänä oli auttaa saavuttamaan myönteinen tulos.
EnglishYour proposals will result in a more expensive and less reliable energy supply.
Ehdotuksenne merkitsevät entistä kalliimpaa ja epäluotettavampaa energiahuoltoa.
EnglishThe doubling has not happened, but we are nevertheless trying to produce a result.
Määrärahoja ei ole kaksinkertaistettu, mutta pyrimme kuitenkin hyviin tuloksiin.
EnglishAs a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
Sen takia budjettivaliokunta tutki talousarvioesityksen erittäin huolellisesti.
EnglishThis would result in the closure of many SMEs and the loss of thousands of jobs.
Se johtaisi monien pk-yritysten sulkemiseen ja tuhansien työpaikkojen menetykseen.
EnglishIn my view, the result expected in Brussels at this stage appears to be dreadful.
Mielestäni tässä vaiheessa voidaan odottaa, että Brysselin tulos on kammottava.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishAs a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
Sen seurauksena Venezuelan kaapeliverkot lopettivat seitsemän kanavan lähetykset.
EnglishAs a result, the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) lost most of its capability.
Sen johdosta Sri Lankan tarkkailuoperaatio menetti suuren osan uskottavuudestaan.
EnglishNo agreement would have been a bad result for everyone, not least for our planet.
Sopimuksettomuus olisi ollut huono tulos kaikille, eikä vähiten planeetallemme.
EnglishTheir result in general is positive and I congratulate the rapporteur, Mr Klinz.
Tulos kaiken kaikkiaan on myönteinen, joten esitän kiitokseni esittelijä Klinzille.
EnglishAs a result, Brazil has less of an interest in its own role on the continent.
Sen seurauksena Brasilia ei ole niin kiinnostunut omasta asemastaan mantereella.
EnglishThis is based on the result of the report on the sustainable use of pesticides.
Tämä perustuu torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan mietinnön tuloksiin.
EnglishAs a result, the main emitters of carbon dioxide after warming are the oceans.
Näin ollen hiilidioksidia päästävät lämpenemisen jälkeen pääasiassa valtameret.
EnglishInterfering with these dumps could result in an enormous ecological disaster.
Näihin kaatopaikkoihin kajoaminen voi aiheuttaa valtavan ympäristöonnettomuuden.
EnglishThe end result we have before us is a compromise which we are happy to support.
Edessämme oleva lopputulos on kompromissi, jota voimme hyvin mielin kannattaa.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am concerned about the result in Ireland.
Arvoisa puhemies, arvoisa ulkoministeri, olen huolestunut Irlannin tuloksesta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as a result" suomeksi

result substantiivi
Finnish
as konjunktio
as adverbi
as a rule
as a whole adverbi
as a matter of fact