EN

arts {monikko}

volume_up
A year ago, the arts were in danger of losing out to the market.
Vuosi sitten taiteet olivat vaarassa hävitä markkinoille.
In fact, we all agree that culture and the arts form a fundamental part of education.
Itse asiassa me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kulttuuri ja taiteet ovat olennainen osa koulutusta.
(FR) In a world in which money rules, neither culture in general nor the performing arts in particular escape this domination.
(FR) Maailmassa, jossa raha hallitsee, rahan vaikutukselta ei välty kulttuuri ylipäänsä eivätkä tarkemmin määritellen esittävät taiteet.
arts (myös: skills)

Esimerkkejä "arts"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTherefore, a European arts sponsorship scheme should be created as soon as possible.
Eurooppalainen kulttuuritukijärjestelmä pitäisi perustaa mahdollisimman nopeasti.
EnglishShould the programme support the arts sector or work for the good of society?
Pitääkö ohjelman toimia kulttuurialan vai pikemmin kansalaisten hyvinvoinnin hyväksi?
EnglishAnd in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts.
Ja melko tarkkaan jokaisessa järjestelmässä taideaineilla on oma hierarkiansa.
EnglishEqual treatment and access for men and women in the performing arts (
Miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistuminen ja kohtelu näyttämötaiteessa (
EnglishI must say that I am very impressed by your activities in the arts.
Minun on sanottava, että taiteellinen toimintanne on tehnyt minuun vaikutuksen.
EnglishAnd what we have created are resale rights for the figurative arts.
Kuvataiteen alalla tällaista suojaa edustaa oikeus jälleenmyyntikorvaukseen.
EnglishThere is also the fact that working hours in the performing arts are long and non-standard.
Näyttämötaiteen alan ongelmana ovat lisäksi pitkät ja tavanomaisesta poikkeavat työajat.
EnglishThis also applies to cheese, as well as honey, ham, and arts and crafts.
Tämä huomautus koskee juustojamme, mutta myös hunajaamme, kinkkujamme, jopa käsityöläistaitoa.
EnglishHe has made the Academy of Arts and Sciences into a kind of nurses' home.
Hän on muuttanut taiteiden ja tieteiden akatemian sisarkodiksi.
EnglishIn addition, any economic activity can benefit from the arts and cultural education.
Lisäksi kaikenlaisessa taloudellisessa toiminnassa voidaan hyötyä taide- ja kulttuurialan koulutuksesta.
EnglishAt the top are mathematics and languages, then the humanities, and the bottom are the arts.
Korkeimmalla ovat matematiikka ja kielet, sitten humanistiset tieteet, ja pohjalla ovat taideaineet.
English12:33 I've been focusing now on the visual arts, but I want to give two examples from music.
12:33 Olen keskittynyt tässä maalattuun taiteeseen, mutta haluan antaa kaksi esimerkkiä musiikista.
EnglishIn fact, we all agree that culture and the arts form a fundamental part of education.
Itse asiassa me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että kulttuuri ja taiteet ovat olennainen osa koulutusta.
EnglishThe idea of offsetting American dominance in film and the arts is understandable and lawful.
Ajatus amerikkalaisen ylivallan tasoittamisesta elokuva- ja kulttuurialalla on ymmärrettävä ja perusteltu.
EnglishA year ago, the arts were in danger of losing out to the market.
Vuosi sitten taiteet olivat vaarassa hävitä markkinoille.
EnglishMember, European Academy of Sciences and Arts (from 2000).
European Academy of Sciences and Artsin jäsen (vuodesta 2000).
EnglishIndeed, the European Union has a central role to play in the development of culture and the arts in Europe.
Euroopan unionilla on nimittäin keskeinen rooli taiteen ja kulttuurin kehittäjänä Euroopassa.
EnglishThe proposal to establish a European arts sponsorship scheme may be a step in the right direction.
Eurooppalaisen kulttuuritukijärjestelmän perustamista koskeva ehdotus voisi olla askel oikeaan suuntaan.
EnglishFor a few that means successful careers in business, politics, the arts or professions.
Joidenkin kohdalla tämä tarkoittaa menestyksekästä uraa liikealalla, politiikassa, taiteissa tai muissa ammateissa.
EnglishThe critical notion – and this also applies to the arts – is surely the reader or consumer as audience.
Ratkaisevampi on varmastikin käsitys lukijasta tai kuluttajasta yleisönä, mikä pätee myös taiteisiin.