EN

articles {monikko}

volume_up
articles (myös: items, objects)
articles (myös: items, objects, pieces)
But it has voted only riders, and not articles, which clearly testifies to a degree of inconsistency.
Valiokunnassa hyväksyttiin kuitenkin vain johdanto-osan kappaleet eikä artikloja, mikä osoittaa selvästi tiettyä epäjohdonmukaisuutta.

Esimerkkejä "articles"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishArticles 12 and 15 of the proposal concern access to information and reporting.
Ehdotuksen 12 ja 15 artiklassa käsitellään tiedon ja tiedottamisen saatavuutta.
EnglishI note with satisfaction that the rapporteur endorses all the other articles.
Panen tyytyväisenä merkille, että esittelijä kannattaa kaikkia muita artikloja.
EnglishThis should, however, be done in line with Articles 88 and 89 of the Treaty.
Tämä olisi kuitenkin tehtävä perustamissopimuksen 88 ja 89 artiklan mukaisesti.
EnglishThe Commission cannot pick and choose the hierarchy of articles in this respect.
Komissio ei voi napsia artikloja ja valita niiden välistä hierarkiaa tässä suhteessa.
EnglishLet me turn to the other proposed amendments on the recitals and the articles.
Käsittelen nyt muita johdanto-osaan ja artikloihin ehdotettuja tarkistuksia.
EnglishThe disease could be carried in the air, in liquids, bodies, articles or by insects.
Tauti voi tarttua ilman, nesteen, ruumiin, esineiden tai hyönteisten välityksellä.
EnglishWe shall do so by coming up with our own interpretation of the articles of the WTO.
Sen sijaan pääsemme tavoitteeseemme tulkitsemalla WTO:n artikloja omalla tavallamme.
EnglishHowever, these articles do not confer this responsibility for combating racism.
Näissä artikloissa ei kuitenkaan myönnetä toimivaltaa rasismin torjuntaan.
EnglishOnly a few articles are concerned with the positive aspect of freedom of movement.
Vain parissa artiklassa käsitellään myönteistä asiaa, vapaata liikkuvuutta.
EnglishThe amended Directive 64/432 is based on Articles 37 and 152 of the Treaty.
Muutettu direktiivi 64/432 perustuu perustamissopimuksen 37 ja 152 artiklaan.
EnglishThere are 448 reasons for it, all of which are in the Treaty as articles.
Siihen on 448 syytä, ja ne kaikki on muotoiltu perustuslakisopimuksen artikloiksi.
EnglishSee articles and videos that answer the most common questions about our products.
Katso artikkelit ja videot, jotka vastaavat yleisimpiin tuotteita koskeviin kysymyksiin.
EnglishTo conclude, I should like to ask for my first vote on Articles 43 and 44 to be changed.
Lopuksi pyydän muuttamaan tapaa, jolla äänestin ensimmäiseksi 43 ja 44 artiklasta.
EnglishThese two articles, in whatever combination, have to be read together.
Nämä kaksi artiklaa on luettava yhdessä riippumatta siitä, miten ne yhdistetään.
EnglishMr Posselt, there is no express provision in the articles of the Rules of Procedure.
Herra Posselt, työjärjestyksen artikloissa ei ole määräystä tästä asiasta.
EnglishA report with 91 articles must clearly include some aspects with which we agree.
Mietinnössä, jossa on 91 luetelmakohtaa, on pakostakin kohtia, joista olemme samaa mieltä.
EnglishArticles 84 and 96 of the report deal with the human rights situation in Cuba.
Raportin 84 ja 96 artiklassa käsitellään ihmisoikeustilannetta Kuubassa.
EnglishThe Committee on Legal Affairs has made forty amendments to less than ten articles.
Oikeudellisten asioiden valiokunta on esittänyt 40 tarkistusta alle kymmeneen artiklaan.
EnglishEconomic, social and territorial cohesion (Articles III-220 to III-224)
Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus (III-220-III224 artikla)
EnglishThe role of national parliaments is defined in Articles I-41 and III-160.
Kansallisten parlamenttien asema tarkennetaan I-41 artiklassa ja III-160 artiklassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "article":

article
English