EN

article {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
article (myös: entry, paper)
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
Kyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
Jos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.
Kenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
article (myös: accessory, necessity, utensil)
article (myös: affair, item, object)
When certain waste ceases to be waste, the substance or object resulting from it can be shipped as such outside the Community only once the conditions of Article 5 are met in the Community.
Kun tietynlainen jäte lakkaa olemasta jätettä, siitä johdettu aine tai esine voidaan kuljettaa yhteisön ulkopuolelle sellaisenaan vain, jos 4 artiklan ehdot on täytetty yhteisön sisällä.
2. Journalismi
article
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
Kyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
Jos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.
Kenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
article
article
Today there is an interesting article in Libération which asks just that question.
Libération-lehdessä oli tänään mielenkiintoinen kirjoitus, jossa kysytään juuri samaa asiaa.
3. Oikeustiede
article
Article 5 provides for a regulatory procedure, Article 6 for a safeguard procedure.
5 artikla tarjoaa meille sääntelymenettelyn ja 6 artikla suojamenettelyn.
Article 308 is the only article on which this proposal can be based.
308 artikla on ainoa artikla, jonka varaan tämä ehdotus voidaan perustaa.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
Sekä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla että 308 artikla asetuksen oikeusperustana on perusteltavissa.
article
The point relates to Article 7 on specific legislation on violations of the environment.
Kohta liittyy 7 artiklan ympäristövahinkoja koskevaan erityislainsäädäntöön.
We feel that the appropriate place would be Article 128, relating to culture.
Mielestämme sellainen kohta on löydettävä 128 artiklasta, joka liittyy kulttuuriin.
This phrase is found in the equivalent article in the general directive.
Tämä kohta sisältyy yleisdirektiivin vastaavaan artiklaan.
article (myös: clause)
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
Perustuslain 23 pykälä saattaa kuitenkin olla aikapommi kaikkea tätä vastaan.
Let Christmas be celebrated through the withdrawal of Article 23.
Toivon, että joulua juhlistetaan poistamalla 23 pykälä.
There must not be a repeat of this with regard to Article 23 issues.
Perustuslain 23 pykälä ei saa olla tuon tapauksen toisinto.

Esimerkkejä "article"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe first refers to paragraph 3 of Article 157 on support measures for industry.
Ensimmäinen liittyy 157 artiklan 3 kohtaan, joka koskee teollisuuden tukitoimia.
EnglishIt is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
On aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
EnglishSome of our amendments clarified and strengthened Article 152 as the legal base.
Jotkin tarkistuksistamme selvensivät ja lujittivat 152 artiklaa oikeusperustana.
EnglishArticle 160 provides for a tougher remedy in respect of individual Commissioners.
160 artiklassa mahdollistetaan ankarampi keino yksittäisten komissaarien osalta.
EnglishThere is a suggestion that sport should be included in Article 128 of the Treaty.
On ehdotettu, että urheilu sisällytettäisiin perustamissopimuksen 128 artiklaan.
EnglishIt retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.
Se on täysin toimivaltainen, koska komissio on eronnut 159 artiklan mukaisesti.
EnglishThere was no reason to launch a specific consultation under the former article.
Edellä mainitun artiklan nojalla ei ollut syytä käynnistää erityistä kuulemista.
EnglishThere was no article on a compulsory UN mandate when the European Convention met.
EU:n perustuslakiin ei konventissa saatu artiklaa pakollisesta YK:n mandaatista.
EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Määrättyjä asioita on vielä selvitettävä, kuten 24 artiklaan liittyvät kysymykset.
EnglishI believe that article K.3 of the Treaty on European Union was perfectly sound.
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artikla on mielestäni täysin perusteltu.
EnglishIt must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
Sen täytyy tietää, että tätä artiklaa sovelletaan sekä milloin ja missä muodossa.
EnglishA similar idea is already expressed in Article 2(2) of the Commission proposal.
Samantapainen ajatus on jo ilmaistu komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa.
EnglishThis has been expressly acknowledged in Article 299(2) of the Treaty of Amsterdam.
Tämä on myönnetty selväsanaisesti Amsterdamin sopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa.
EnglishAnd, as a matter of legal conformity, they do not explain any article of the text.
Lisäksi lainmukaisuuden suhteen niillä ei selvennetä yhtäkään tekstin artiklaa.
EnglishThe Commissioner will say that the legal base in Article 137 will not permit this.
Komission jäsen toteaa varmaankin, ettei 137 artiklan oikeusperusta salli sitä.
EnglishMr President, Article 86 of the Treaty captures the very essence of the resolution.
Arvoisa puhemies, tämän päätöslauselman ydin on perustamissopimuksen 86 artikla.
EnglishWe also hope that it will underline the need to strengthen Article 20 of the GATT.
Toivomme myös, että se korostaa tarvetta vahvistaa GATT-sopimuksen 20 artiklaa.
EnglishNot all aspects of visa policy are covered by Article 100c of the present Treaty.
Nykyisen EY-sopimuksen 100 c artikla ei kata kaikkia viisumipolitiikan näkökohtia.
EnglishI am fully aware of the obligations created by Article 218 of the Lisbon Treaty.
Olen täysin tietoinen Lissabonin sopimuksen 218 artiklalla luoduista velvoitteista.
EnglishFor many years, equal pay for men and women has been enshrined in Article 119.
119 artikla on jo vuosien ajan säätänyt naisten ja miesten samapalkkaisuudesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "article":

article
English