"arsenic" - Suomenkielinen käännös

EN

"arsenic" suomeksi

EN

arsenic {substantiivi}

volume_up
1. Kemia
arsenic (myös: arsenic trioxide)
These elements especially include arsenic, which is highly hazardous and is often contained in arsenic pyrite, a very frequent accompanying mineral.
Näihin aineksiin sisältyy erityisesti arsenikki, joka on erittäin vaarallinen aine ja joka sisältää usein arsenikkipyriittiä, erittäin yleistä sivumineraalia.

Esimerkkejä "arsenic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhy do we not do the same in the case of arsenic, cadmium, mercury and nickel?
Miksei arseenin, kadmiumin, elohopean ja nikkelin tapauksessa tehdä samoin?
EnglishHere we have tinctures such as arsenic which we are being asked to put onto animals in the food chain.
Siellä on arsenikin kaltaisia tinktuuroja, joita meitä pyydetään laittamaan ravintoketjun eläimiin.
EnglishAnd they wrote "Shopaholic Adulteress Swallows Arsenic After Credit Fraud."
Ja he kirjoittivat "Shoppailuhullu salarakas nielee arsenikkia luottopetoksen jälkeen" (Naurua) Ja sitten suosikkini.
EnglishLimit values are needed, for example for arsenic.
EnglishBy classifying these pipes in the same way as arsenic, you could mislead people into thinking that they are dangerous.
Kun nämä putket luokitellaan samaan ryhmään arsenikin kanssa, se antaa kansalaisille virheellisen kuvan siitä, että ne ovat vaarallisia.
EnglishI have heard, for example, that a proposal is likely to be submitted in the very near future on arsenic, as referred to by the Commissioner.
Kuulin esimerkiksi juuri arseenin osalta, johon komissaari viittasi, että siitä luultavasti saadaan esitys hyvin nopeasti.
EnglishFurthermore, there are more indications that other metals should be placed on the list of priority substances, such as copper and arsenic.
Lisäksi on perusteltua sisällyttää ensisijaisten aineiden luetteloon joitakin muita metalleja, esimerkiksi kupari ja arseeni.
EnglishIf you look at mercury and arsenic, for example, there may be a case for trying to set emission values in this sector, but certainly not in others.
Esimerkiksi elohopealle ja arseenille voitaisiin pyrkiä asettamaan päästöraja-arvot, mutta ei todellakaan muille aineille.
EnglishAfter Parliament's first reading, the Council changed the classification of copper and put it in the same class as poisons like arsenic.
Neuvosto on parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen muuttanut kuparin luokitusta myrkkyjen, kuten arsenikin, kanssa samaan luokkaan.
EnglishThese elements especially include arsenic, which is highly hazardous and is often contained in arsenic pyrite, a very frequent accompanying mineral.
Näihin aineksiin sisältyy erityisesti arsenikki, joka on erittäin vaarallinen aine ja joka sisältää usein arsenikkipyriittiä, erittäin yleistä sivumineraalia.
EnglishSince arsenic is also one of the transmissible heavy metals, the substances listed in Amendment No 5 really should be included in the scientific evaluation.
Koska myös arseeni kuuluu sairautta aiheuttaviin raskasmetalleihin, pitäisi muutosesityksessä 5 esitetyt aineet ottaa todella mukaan tieteelliseen arviointiin.
EnglishSubstances containing arsenic are being used, and some glaciers are to be partly removed and rebuilt in new locations, which I find very hard to envisage.
Louhinnassa käytetään arsenikkia sisältäviä aineita, ja jotkin jäätiköt on määrä purkaa osittain ja koota uudelleen uuteen paikkaan, mitä minun on hyvin vaikea kuvitella.
EnglishEnvironmental agencies fear harmful effects – especially due to arsenic – on the Huasco valley, in which 70 000 smallholders cultivate crops using irrigation.
Ympäristöjärjestöt pelkäävät erityisesti arsenikin aiheuttamia haittavaikutuksia Huascon laaksolle, jossa 70 000 pienviljelijää kasvattaa satoa kastelujärjestelmiä käyttäen.
EnglishThe town of Coevorden near the German border has made the decision to incinerate virtually all the old railway sleepers in Europe, thus releasing the arsenic from them into the ambient air.
Coevordenin kaupungissa lähellä Saksan rajaa on tehty päätös polttaa käytännössä kaikki Euroopan vanhat ratapölkyt, mikä aiheuttaa arseenipäästöjä ilmaan.
EnglishNaturally occurring substances in water must be examined when setting limit values; the high arsenic content of groundwater in the Southern Plains region in Hungary is a good example.
Raja-arvoja määritettäessä on tutkittava vedessä luonnostaan esiintyviä aineita. Pohjaveden suuri arseenipitoisuus Etelä-Unkarin tasangoilla on tästä hyvä esimerkki.
EnglishAmong these are the pollutants which are the subject of the proposed directive being discussed today, the heavy metals arsenic, cadmium and nickel, polyaromatic hydrocarbons and mercury.
Näihin kuuluvat tänään keskustelun kohteena olevan ehdotetun direktiivin kattamat epäpuhtaudet, raskasmetallit arseeni, kadmium ja nikkeli sekä polyaromaattiset hiilivedyt ja elohopea.