EN

array {substantiivi}

volume_up
The European Union has a very broad array of instruments for taking action in these areas.
Euroopan unionilla on laaja valikoima välineitä, joita se voi käyttää toimiessaan näillä aloilla.
We have at our disposal a vast array of civil and military resources to meet emergency and reconstruction needs.
Meillä on käytössämme laaja valikoima siviili- ja sotilasresursseja hätäapu- ja jälleenrakennustarpeisiin vastaamiseksi.
This array is well known and so are its results: unemployment, lower spending power and increased poverty, de-industrialisation, social disintegration, etc.
Tämä valikoima ja sen tulokset ovat tunnettuja: työttömyys, vähäisempi ostokyky ja kasvanut köyhyys, teollisuuden väheneminen, sosiaalinen syrjäytyminen ja niin edelleen.
array (myös: table)

Esimerkkejä "array"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
Historian suuri kirja on avoin, ja siinä on valtava määrä valkoisia sivuja.
EnglishThey should not be made the scapegoats for a vast array of social ills.
Maahanmuuttajista ei pitäisi tehdä syntipukkeja kaikenlaisiin yhteiskunnan epäkohtiin.
EnglishWe now have an array of amendments to vote on, both to the Regulation and to the directive.
Meidän on nyt äänestettävä monista sekä asetusta että direktiiviä koskevista tarkistuksista.
EnglishWe also know, Commissioner, that a whole array of economic interests are at stake here.
Arvoisa komission jäsen, tiedämme myös, että tässä on kyse monenlaisista taloudellisista eduista.
EnglishThe European Union has a very broad array of instruments for taking action in these areas.
Euroopan unionilla on laaja valikoima välineitä, joita se voi käyttää toimiessaan näillä aloilla.
EnglishWe already vaccinate our cattle for a whole array of diseases and consume them daily.
Me rokotamme karjaamme jo nyt useiden tautien varalta ja syömme rokotettujen eläinten lihaa päivittäin.
EnglishWe do not need another array of regulation or army of inspectors.
Emme tarvitse jälleen uutta sääntelyä emmekä tarkastajien armeijaa.
EnglishIn order to do this, I had to apply for a visa and provide a whole array of highly personal details.
Sitä varten minun oli anottava viisumia ja annettava paljon hyvin henkilökohtaisia tietoja.
EnglishIt offers an array of improvements in comparison with the Dublin Convention.
Se tuo monia parannuksia Dublinin yleissopimukseen.
EnglishThese days, democracy is created by everyone having equal access to a diverse array of information.
Nykyaikana demokratia toteutuu niin, että kaikilla on tasa-arvoinen pääsy monipuoliseen tietoon.
English. - Madam President, health and safety at work encompasses a vast array of issues.
esittelijä. - Arvoisa puhemies, työterveys ja -turvallisuus käsittää suuren määrän erilaisia kysymyksiä.
EnglishSo this is an overall array of measures which we are employing.
Me siis otamme käyttöön useita toimenpiteitä.
EnglishPeople do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Ihmiset eivät halua, että heille esitellään suuri joukko kilpailevia postitoimistoja markkinoimassa tuotteitaan.
EnglishOur joint proposal – as I would like to call it – still has an array of cosmetic blemishes and real defects.
Niin kutsutussa yhteisessä ehdotuksessamme on yhä runsaasti kosmeettisia virheitä ja todellisia puutteita.
EnglishThere had been advance indications that there would be a vast array of tests, but the overall test result is unsatisfactory.
Aiemmin mainittiin jo, että testejä kyllä on, mutta testien kokonaistulos on epätyydyttävä.
EnglishEEG measurements typically involve a hairnet with an array of sensors, like the one that you can see here in the photo.
EEG-mittaukset tyypillisesti vaativat sensorein varustetun hiusverkon, kuten tässä kuvassa nähdään.
EnglishYou have a multifaceted array of tasks ahead of you.
EnglishWe certainly have before us an array of measures and proposals that could help bring about greater energy efficiency.
Edessämme on todellakin joukko toimenpiteitä ja ehdotuksia, joiden avulla energiatehokkuutta on mahdollista lisätä.
EnglishWe have at our disposal a vast array of civil and military resources to meet emergency and reconstruction needs.
Meillä on käytössämme laaja valikoima siviili- ja sotilasresursseja hätäapu- ja jälleenrakennustarpeisiin vastaamiseksi.
EnglishI am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.
Olen vakuuttunut siitä, että tämä on tärkeä askel, mutta tämänpäiväisen askeleen lisäksi tarvitaan joukko uusia askeleita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "array":

array