EN

arrangement {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
arrangement (myös: setup, sort)
This proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Ehdotus on myönteinen järjestely ympäristöalan toimien rahoittamisen kannalta.
The agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Sopimusta edeltänyt järjestely on ollut hyvin kannattava Euroopan unionille.
Underlying the arrangement would be a common basis of values and our joint interest in the arrangement.
Järjestely pohjaisi yhteiseen arvoperustaan ja järjestelyyn liittyvään yhteiseen etuun.
Only such an arrangement will ensure that our citizens get the service that they really deserve.
Vain tällainen sopimus takaa, että kansalaisemme saavat ansaitsemaansa palvelua.
The whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Koko järjestely ei olisi silloin edes sen paperin arvoinen, jolle sopimus on kirjoitettu.
The Amsterdam Treaty confirmed the longer-term objective of a European defence arrangement.
On kuitenkin myös niin, että Amsterdamin sopimus on vahvistanut, että Euroopan puolustus on tavoitteena tietyn ajan kuluessa.
I hope that over time these elements can be ironed out of the arrangement as reconciliation builds, trust grows and a true democratic consensus begins to develop.
Toivon, että aikojen kuluessa nämä tekijät saadaan poistettua sopimuksesta, kun sovinto muotoutuu, luottamus kasvaa ja todellinen demokraattinen yksimielisyys alkaa kehittyä.
arrangement (myös: configuration, layout, still life)
arrangement
2. "usually plural"
arrangement
volume_up
järjestelyt {mon.} (yl. monikko)
Appropriate arrangements have been made for consultation with the Member States.
Jäsenvaltioiden kuulemista varten on tehty tarvittavat järjestelyt.
Existing arrangements between Member States should therefore take precedence.
Jäsenvaltioiden väliset nykyiset järjestelyt olisikin asetettava etusijalle.
First of all, good legislative arrangements are based on good information.
Ensinnäkin hyvät lainsäädännölliset järjestelyt perustuvat hyviin tietoihin.
3. Musiikki
arrangement
arrangement

Esimerkkejä "arrangement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
Mielestäni on tärkeää korostaa, että tämä ei ole kovin byrokraattinen järjestely.
EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Pidän tätä järjestelyä erityisen sopivana pienille kotiteollisuusyrityksille.
EnglishAs Mr Solbes Mira quite rightly said, this is not simply a technical arrangement.
Kuten Solbes Mira perustellusti totesi, tämä ei ole ainoastaan tekninen järjestely.
EnglishAt Parliament's suggestion, a different arrangement was arrived at last year.
Viime vuonna etsittiin kuitenkin parlamentin aloitteesta uutta yhteistyömuotoa.
EnglishWe are less enthusiastic about the new arrangement of many of the portfolios.
Sitä vastoin emme ole yhtä innostuneita monien salkkujen uudelleen järjestelystä.
EnglishThe Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.
Nizzan sopimuksessa määrätään tästä kahdessa vaiheessa tehtävästä muutoksesta.
EnglishI very much regret that the arrangement with the Council has not worked out.
Olen todella pahoillani, että neuvosto ei ole hyväksynyt kaikkia ehdotuksianne.
EnglishAndorra, Montenegro and Kosovo likewise use the euro, but without a formal arrangement.
Lisäksi euro on käytössä ilman sopimusta Andorrassa, Montenegrossa ja Kosovossa.
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Lisäksi järjestelyä voidaan soveltaa kaikissa Euroopan unionin valtioissa.
EnglishI repeat: ' This arrangement shall apply exclusively to voluntary set-aside' .
Toistan vielä: " Nämä säännökset koskevat vain vapaaehtoista kesannointia."
EnglishSuch an arrangement could be, as one can well imagine, a recipe for social dumping.
Kuten voidaan kuvitella, kyseinen järjestely voisi johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin.
EnglishI would ask the President to come to a better arrangement with Air France.
Haluaisin pyytää puhemiestä hoitamaan tämän asian paremmin Air Francen kanssa.
EnglishThe ECB also agreed last week on a swap arrangement with the Federal Reserve
EKP sopi viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin kanssa valuuttaswap-järjestelystä,
EnglishThe agreement follows an arrangement that was very profitable for the European Union.
Sopimusta edeltänyt järjestely on ollut hyvin kannattava Euroopan unionille.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Ensinnäkin, yleinen järjestelmä, jota sovelletaan kaikkiin edunsaajamaihin.
EnglishAn "opt-out" arrangement is bad for the consumer.
Se ei aina edes onnistu. opt-out- järjestelmä on kuluttajille epäedullista.
EnglishThe whole arrangement would then not even be worth the paper it was written on.
Koko järjestely ei olisi silloin edes sen paperin arvoinen, jolle sopimus on kirjoitettu.
EnglishThe arrangement between the security issuer and the agencies is an obvious problem.
Velkakirjan liikkeellelaskijan ja luokituslaitoksen välinen suhde on ilmiselvä ongelma.
EnglishThat is another point where I would like to see a logical arrangement.
Tämä on toinen kohta, johon pitäisi mielestäni löytää johdonmukainen ratkaisu.
EnglishThis proposal is a positive arrangement for financing the environment.
Ehdotus on myönteinen järjestely ympäristöalan toimien rahoittamisen kannalta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arrangement":

arrangement
arranger