EN

arithmetic {substantiivi}

volume_up
1. Matematiikka
arithmetic
The Member States must integrate this priority to acquire basic skills (reading, writing, arithmetic) into their educational programmes before their pupils specialise.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava perustaitojen (lukeminen, kirjoittaminen, aritmetiikka) omaksumisesta opetusohjelmissa ennen oppilaiden erikoistumisvaihetta.
arithmetic
Arithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
Laskuoppi ei aina ole oikeassa, eikä lakeja ja maantiedettä voida sivuuttaa äänestämällä.

Esimerkkejä "arithmetic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have confidence in the strength and the realism of our arguments and of our arithmetic.
Luotamme siihen, että meillä on vahvat ja realistiset perusteet ja laskutapa.
EnglishArithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
Laskuoppi ei aina ole oikeassa, eikä lakeja ja maantiedettä voida sivuuttaa äänestämällä.
English0:30 The mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
0:30 Meidän matematiikan opetusohjelmamme perustuu aritmetiikkaan ja algebraan.
EnglishPolitics must continue to take precedence over arithmetic in this sense.
Tässä mielessä politiikan pitäisi edelleen olla suuremmalla sijalla kuin lukujen tarkastelun.
EnglishAnd he cannot even see that the arithmetic is against him.
Eikä hän edes ymmärrä sitä, että hänen laskelmansa todistavat hänen syyllisyytensä.
EnglishIs it totalitarian to require reading, writing and arithmetic?
Onko totalitaarista vaatia lukemista, kirjoittamista ja aritmetiikkaa?
EnglishIt leads him or her to the rudiments of reading and of arithmetic.
Se johdattaa lapsen lukemisen ja laskemisen alkeisiin.
EnglishCommissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Arvoisa komission jäsen, tämä on puhdasta matematiikkaa.
EnglishIt is indeed, if you look no further than the degree of participation and the arithmetic aspects of the results.
Sellainen se onkin, jos tarkastellaan vain osallistumisastetta ja tulosten laskennallisia puolia.
EnglishWe cannot suspend basic arithmetic, after all!
Emmehän me voi laittaa päälaskutapoja pois käytöstä!
EnglishFor example, pointing to Calculator displays this message: "Performs basic arithmetic tasks with an on-screen calculator."
Jos osoitat esimerkiksi Laskin-ohjelmaa, näet Suorittaa laskutoimituksia näytössä näkyvän laskimen avulla -sanoman.
EnglishMr Schulz, you discussed whether a cut on a rise was still a rise, and spoke of what you described as ‘the new arithmetic’.
Hyvä jäsen Schulz, puhuitte siitä, onko kasvuun kohdistuva leikkaus edelleen kasvua, ja puhuitte "uudesta aritmetiikasta".
EnglishFor example, pointing to Calculator displays this message: "Performs basic arithmetic tasks with an on-screen calculator."
Jos osoitat esimerkiksi Laskin-ohjelmaa, näet tämän sanoman: "Suorittaa laskutoimituksia näytössä näkyvän laskimen avulla."
EnglishThe arithmetic is quite simple.
EnglishIt is a question of arithmetic.
EnglishThis is in Cambodia, rural Cambodia -- a fairly silly arithmetic game, which no child would play inside the classroom or at home.
Tämä on Kambodžassa, maaseudulla Kambodžassa -- melko pöhkö laskentapeli, jota kukaan lapsi ei pelaisi koululuokassa tai kotona.
EnglishHowever, simple arithmetic leads us to conclude that 97% of jobs are not green, but fall under the realm of traditional sectors.
Peruslaskuopin perusteella voitaisiin päätellä, että 97 prosenttia työpaikoista ei ole vihreitä vaan sijoittuu perinteisille aloille.
EnglishIs it an arithmetic graph - I must become technical - where equal rises in CO2 cause equal rises in warming?
Onko se aritmeettinen käyrä - minun on käytettävä teknisiä termejä - jossa hiilidioksidipitoisuuden kasvu aiheuttaa vastaavan suuruisen lämpötilan nousun?
EnglishThe classes are too large, so pupils who need help to learn reading, writing and arithmetic cannot get the help they need.
Luokat ovat liian suuria, joten oppilaat, jotka tarvitsisivat apua oppiakseen lukemaan, kirjoittamaan tai laskemaan eivät saa tarvitsemaansa apua.
EnglishTo take only France as an example, there is an increase in illiteracy and a decline in the ability to speak correctly and to do simple arithmetic.
Esimerkiksi pelkästään Ranskassa lukutaidottomuus kasvaa ja oikeakielisyys ja yksinkertainen laskutaito ovat heikkenemässä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arithmetic":

arithmetic
arithmetical
English
arithmetic mean