"Aristotle" - Suomenkielinen käännös

EN

"Aristotle" suomeksi

EN

Aristotle {erisnimi}

volume_up
1. Historia
Aristotle
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles on menestynyt paremmin länsimaissa kuin Averroes islamilaisissa maissa.
Aristotle himself said the improbable will probably happen.
Jo Aristoteles sanoi: on todennäköistä, että jotakin epätodennäköistä tapahtuu.
Kuten Aristoteles sanoi, ”aloitettu on puoliksi tehty”.

Esimerkkejä "Aristotle"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles on menestynyt paremmin länsimaissa kuin Averroes islamilaisissa maissa.
EnglishIt is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
On Aristoteleen perusviisaus, että siitä, mitä kukaan ei omista, kukaan ei huolehdi.
EnglishAristotle himself said the improbable will probably happen.
Jo Aristoteles sanoi: on todennäköistä, että jotakin epätodennäköistä tapahtuu.
EnglishIn the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Aristoteleen sanoin tärkeintä ei ole ulkonäkö vaan sisäinen merkitys.
EnglishAnd indeed, as an explanation, it goes back to Aristotle, so that's, what, 2,300 years ago.
Tämä selitys on peräisin Aristotelekselta, eli 2 300 vuoden takaa.
EnglishFor me, the face of Europe is Aristotle, it is Erasmus, it is Mozart, it is Marx, it is Freud.
Minulle Eurooppa on yhtä kuin Aristoteles, Erasmus Rotterdamilainen, Mozart, Marx tai Freud.
EnglishAnd as long as we do, we will still be living in the age of Aristotle.
Niin kauan kuin näin teemme, elämme yhä Aristoteleen aikakautta.
EnglishIt transpires that Pliny translated into Latin what had originally been written by the Greek philosopher, Aristotle.
Pliniuksen tiedetään kääntäneen latinaksi kreikkalaisen filosofin Aristoteleen kirjoittamia tekstejä.
EnglishWell, it was Aristotle who first adumbrated the principle that which no one owns no one will look after.
Aristoteles hahmotteli ensimmäisenä periaatetta, jonka mukaan kukaan ei huolehdi siitä, mikä ei kuulu kenellekään.
EnglishAs Aristotle said, 'well begun is half done'.
Kuten Aristoteles sanoi, ”aloitettu on puoliksi tehty”.
EnglishTwo thousand five hundred years ago in Athens, Aristotle stressed that confessions extracted under torture should not be admitted.
Aristoteles korosti Ateenassa 2 500 vuotta sitten, ettei kiduttamalla saatuja tunnustuksia saada hyväksyä.
EnglishNow justice emerges precisely from the virtue of politics, like a bridge between Kant and Aristotle, between freedom and happiness.
Nyt oikeus kasvaa politiikan ansiosta, se on kuin Kantin ja Aristoteleen, vapauden ja onnellisuuden välinen silta.
EnglishIt is based on a philosophical choice: the choice of oligarchy, in other words, in the language of Aristotle, 'the rule of a few'.
Mietinnössä on tehty filosofinen valinta oligarkian hyväksi eli Aristoteleen kielellä siinä on valittu "harvainvalta".
EnglishAs Aristotle taught us, we may not always achieve our goals, but it is our pursuit of them that changes the course of history.
Kuten Aristoteles opetti, emme aina onnistu saavuttamaan tavoitteitamme, mutta niihin pyrkimällä voimme muuttaa historian kulkua.
EnglishThat's what Aristotle was talking about.
EnglishWhy not also have an Erasmus grant so that Plato and Aristotle can come and study Community law in the Bruges College?
Miksei meillä olisi myös Erasmus-apurahaa, jonka avulla Platon ja Aristoteles voivat tulla opiskelemaan yhteisön oikeutta Bruggen Collegeen?
EnglishIt began with an Islamic dialogue on the part of thinkers like Averroës with the philosophical heritage of Plato and Aristotle.
Tämän islamilaisen vuoropuhelun aloittivat Averroësin kaltaiset filosofit, joiden ajatukset olivat peräisin Platonilta ja Aristoteleelta.
EnglishI quote, in translation: 'Today, we are no longer in the age of Aristotle, who justified slavery by observing that ships did not sail unaided.
Lainaan ja käännän: "Emme enää elä Aristoteleen aikoja, jolloin orjuutta perusteltiin sillä, etteivät laivat liiku itsestään.
EnglishThen Aristotle stopped and pronounced a sentence that has been repeated numerous times on the European stage from the fourth century BC to the present day.
Aristoteles pysähtyi ja lausui lauseen, joka on toistettu lukemattomia kertoja Euroopassa neljänneltä vuosisadalta EKR aina näihin päiviin.
EnglishWhenever Thomas Aquinas wished to quote the most important authority for him when commenting on Aristotle, he only needed two words: commentator dicit .
Kun Tuomas Akvinolainen halusi lainata hänelle tärkeintä vaikuttajaa Aristoteleen tulkinnassa, hänen tarvitsi sanoa vain kaksi sanaa: commentator dicit (kommentaattori sanoo).