EN

argument {substantiivi}

volume_up
The second argument is that there must be no distortions of competition in the Community.
Toinen perustelu on, että yhteisössä ei saa esiintyä kilpailun vääristymistä.
The second argument you deployed was the lateness argument.
Toinen esittämänne perustelu liittyy myöhäiseen luonteeseen.
This is the argument about it conflicting with the Eurostat provisions.
Tämä on perustelu sille, että se on ristiriidassa Eurostatin säännösten kanssa.
argument
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
Jos he eivät ymmärrä muuta, niin ainakin tämä argumentti heidän on ymmärrettävä.
This is not an intellectually specious argument, Commissioner.
Tämä ei ole mikään älyllisesti vaatimaton argumentti, arvoisa komission jäsen.
Another argument was that Swedish border controls would remain in place.
Toinen argumentti koski ruotsalaisen rajavalvonnan säilymistä.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Hiihdonopettajien riita Ranskan kanssa on vain osa argumenttia.
The argument in principle is settled and there should now be no unnecessary delay over the details.
Periaatteessa riita on jo ratkaistu, eikä meidän pitäisi viivytellä tarpeettomasti yksityiskohdissa.
In addition, this repair clause will be a source of perpetual argument and permanent legal uncertainty.
Kaiken lisäksi, tästä korjauslausekkeesta tulee loputtomien riita-asiaoikeudenkäyntien ja jatkuvan oikeudellisen epävarmuuden lähde.
In fifth place, there is a move to end the argument regarding employment in the Commission.
Viidenneksi pyritään lopettamaan väittely komission työpaikoista.
As I said, the argument is now effectively academic.
Kuten sanoin, väittely on nyt todellakin teoreettista.
As for the arguments as to whether or not the lobbying we have had represents patients - I believe this is a sterile debate.
Mitä tulee väitteisiin siitä, edustaako todistamamme lobbaus potilaita - uskon, että tämä on hedelmätön väittely.
argument

Esimerkkejä "argument"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey might understand no other argument, but they must understand this argument.
Jos he eivät ymmärrä muuta, niin ainakin tämä argumentti heidän on ymmärrettävä.
EnglishThe argument that the proposed rule has no scientific basis cannot be sustained.
Väite, ettei ehdotetulla määräyksellä ole tieteellistä perustaa, ei ole pitävä.
EnglishThe main argument in favour of patent law was the desire to protect investments.
Tärkein patenttilainsäädäntöä puoltava tekijä oli halu suojella investointeja.
EnglishThe Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
Euroskeptiselle perustelulle en odota kovinkaan suurta tukea täällä parlamentissa.
English12:11 And then the argument that the United States is only fighting terrorists.
12:11 Yksi vastaväite on, että Yhdysvallat vain taistelee terroristeja vastaan.
EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Tätä kriteeriä ei saa käyttää perusteena sopimusten allekirjoittamista vastaan.
EnglishA further argument was that the Swedish nonaligned status would remain in place.
Yksi lisäargumentti oli Ruotsin sotilaallisen liittoutumattomuuden säilyminen.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Vastaperusteluna voidaan esittää, että maailman väestöstä miltei puolet on miehiä.
EnglishWe believe, then, that this cannot be an argument for not pursuing this issue.
Meidän mielestämme tämä ei siis voi olla peruste olla viemättä asiaa eteenpäin.
EnglishThe same argument is now being used to expel international observers from Mexico.
Saman väittämän turvin kansainväliset tarkkailijat karkotetaan nyt Meksikosta.
EnglishI cannot accept the argument that compensation has been excessive in this area.
En voi hyväksyä sitä argumentointia, että tällä alalla on ollut ylikompensaatiota.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Lisäksi paikalliselle rannikkokalastukselle aiheutuu epäsuotuisia vaikutuksia.
EnglishNow I have no difficulty with having a political argument on ideology with anybody.
Voin aivan hyvin käydä poliittista väittelyä ideologiasta kenen tahansa kanssa.
EnglishThere is also a tax argument which plays a big part in Mrs Glase' s thinking.
Esittelijä Glasen mielestä merkittävässä asemassa ovat myös verotukselliset syyt.
EnglishThis report represents a large number of compromises from all sides of the argument.
Mietinnössä esitetään useita kompromisseja kaikilta eri kannoilta tarkasteltuna.
EnglishThat was really the crux of the argument and we were unable to convince the Council.
Tämä oli argumentin todellinen ydin, emmekä me pystyneet vakuuttamaan neuvostoa.
EnglishThere is a common argument that aid should not be channelled through government.
On yleisesti perusteltavissa, ettei kehitysapua pitäisi kanavoida hallituksen kautta.
EnglishAn argument in favour of this was said to be the forthcoming EU-China Summit.
Tätä perusteltiin tulossa olevalla EU:n ja Kiinan välisellä huippukokouksella.
EnglishIn other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
Toisin sanoen väitteessä ei ole järkeä, tarkasteltiinpa sitä miltä kannalta tahansa.
EnglishI do not accept their argument that the legal basis of the report is inaccurate.
En hyväksy heidän perusteluaan, jonka mukaan mietinnön oikeusperusta on virheellinen.