"to argue" - Suomenkielinen käännös

EN

"to argue" suomeksi

EN

to argue [argued|argued] {verbi}

volume_up
1. yleinen
In any event, it is a pleasure to argue with you, when we are dealing with the real issue.
Teidän kanssanne on joka tapauksessa ilo väitellä, kun puhe on oikeista asioista.
We can argue about whether or not they could or should have been larger.
Voimme väitellä siitä, olisivatko ne voineet tai olisiko niiden pitänyt olla laajempia.
I do not feel that now is the time to argue about this, or to have a dispute over procedure.
Nyt ei mielestäni ole oikea hetki väitellä tästä asiasta tai kiistellä menettelystä.
Today is not a day, however, to argue our differences over the reasons for this.
Tänään ei kuitenkaan ole oikea päivä riidellä syistä.
The parents should not be arguing before the child is even born.
Vanhempien ei pitäisi riidellä jo ennen lapsensa syntymää.
As I see it, we should not be arguing about one month or another, and I suggest that we should make the necessary adjustments here and accept the date of 1 May.
Meidän ei pitäisi mielestämme nyt riidellä kuukaudesta, ja ehdotan, että mekin muokkaamme tekstiämme ja hyväksymme päivämääräksi 1. toukokuuta.
I do not want to argue about figures or about whether those under consideration are actually all accurate, which is a completely separate matter.
En halua kinastella luvuista tai siitä, ovatko kaikki tarkastelemamme luvut tosiasiassa tarkkoja vai eivät, koska sillä ei todellakaan ole merkitystä.
No one appears to wish to argue in favour of the motion.
Nähdäkseni kukaan kollegoista ei halua argumentoida pyynnön puolesta.
We must not use national arguments, but in the World Postal Union we must argue as a European Union.
Me emme voi argumentoida tässä asiassa kansallisen perustein, vaan maailmanpostisopimuksessa meidän tulee argumentoida Euroopan unionin näkökulmasta.
I would therefore argue in favour of the CSP scheme being retained but not financed via the budget line for cofinancing.
Siksi haluan argumentoida CSP-järjestelyn säilyttämisen puolesta, mutta vastustan sitä että se rahoitettaisiin yhteisrahoituksen budjettilinjan kautta.
2. virallinen
In this connection, I also wish to argue once more in favour of uniform statistics.
Haluan tässä yhteydessä jälleen kerran esittää yhdenmukaista tilastointia puoltavia syitä.
It is all very well for us to argue as we do for integration into the world economy.
Voimme kyllä esittää perusteluja, niin kuin teemmekin, maailmantalouteen integroitumisen puolesta.
One life every three and a half minutes - who can argue with that?
Kuka voi esittää vastaväitteitä?
We could also argue on the basis of international law.
Asiaa voisi perustella myös kansainvälisen oikeuden kannalta.
Voimme perustella niitä taloudellisilla kannustimilla.
But, again, let me also argue and say: yes, it is true that our strategy has not yet been successful.
Mutta jälleen kerran, sallikaa minun myös perustella kantaani: kyllä, on totta, ettei strategiamme ole vielä tuottanut tulosta.

Esimerkkejä "to argue"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Väitän, että niin kutsuttu kansainvälinen sopimus on parhaimmillaankin epäselvä.
EnglishThose who carry out the restructuring always argue that they had no other choice.
Järjestelyjen tekijät todistelevat aina, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta.
EnglishWe therefore argue that the EU must improve its actions at international level.
Siksi EU:n pitää meidän mielestämme parantaa kansainvälisen tason toimintaansa.
EnglishI would instead like to argue for a form of 'positive discrimination' for women.
Haluan sen sijaan puhua eräänlaisen naisten "positiivisen syrjinnän" puolesta.
EnglishIndeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
Jotkin todellakin puoltavat asteittaista tukien poistamista kokonaan tältä alalta.
EnglishI would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
Tähän ongelmaan on siksi mielestäni sovellettava yhdennettyä lähestymistapaa.
EnglishI would therefore argue in favour of this pragmatic, yet structural, approach.
Siksi kannatan tätä käytännöllistä mutta kuitenkin rakenteellista lähestymistapaa.
EnglishIndeed, I would argue that national governments should be taking the initiative.
Itse asiassa väittäisin, että kansallisten hallitusten pitäisi tehdä aloite.
EnglishIt is far too simplistic to argue that it is a Pakistani internal issue in itself.
On aivan liian yksinkertaista väittää, että tämä on Pakistanin sisäinen asia.
EnglishBudgetary reasons and considerations of fairness argue in favour of our position.
Budjettivaroihin ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät syyt puoltavat kantaamme.
EnglishSome argue that the public are gravely disappointed about the Amsterdam Treaty.
Jotkut väittävät, että yleisö on pettynyt raskaasti Amsterdamin sopimukseen.
EnglishI want to argue here for the clear legal concept of a constitutional treaty.
Kannatan tässä yhteydessä selkeää oikeudellista käsitettä perustuslakisopimus.
EnglishWe must argue the case for our Union every day, and the best argument is our results.
Meidän on ajettava unionin asiaa päivittäin, ja paras perustelumme ovat tulokset.
EnglishAnd some of you may argue, well, don't today's cell phones do that already?
Jotkut teistä saattavat sanoa, että eivätkö nykyiset matkapuhelimet jo tee sen.
EnglishWith this in mind, I should like to argue that we should not agree to this amendment.
Tästä näkökulmasta haluan puhua sen puolesta, että emme hyväksy tätä tarkistusta.
EnglishWe argue against this in the resolution, because the time is not yet ripe.
Olemme päätöslauselmassa tätä vastaan, sillä aika ei vielä ole tälle otollinen.
EnglishBut he said that himself so we do not need to argue about it any further.
Mutta senhän hän sanoi jo itsekin, siitä meidän ei tarvitse siis enää kiistellä.
EnglishSome argue that the Commission is merely a body of appointed bureaucrats.
Jotkut väittävät, että komissio on vain nimetyistä byrokraateista koostuva elin.
EnglishNo one would argue that the maps that were created many years ago are totally perfect.
Kukaan ei väitä, että monia vuosia sitten laaditut kartat olisivat täydellisiä.
English4:12 In response, some people argue, but we need growth, we need it to solve poverty.
4:12 Jotkut ihmiset väittävät, että tarvitsemme kasvua ratkaisemaan köyhyyden.