EN

areas {monikko}

volume_up
Mountain areas and specific less-favoured areas remain as they are today.
Vuoristoiset alueet ja tietyt epäsuotuisat alueet säilyvät siis ennallaan.
Some areas are becoming drier, whilst many are becoming wetter.
Jotkin alueet muuttuvat kuivemmiksi, monet alueet muuttuvat kosteammiksi.
Actually the areas that we are working in are indeed very complementary.
Itse asiassa alueet, joilla toimimme, ovat todella toisiaan täydentäviä.

Esimerkkejä "areas"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEurope needs its farmers and needs to support the population in its rural areas.
Eurooppa tarvitsee viljelijöitään ja sen on tuettava maaseutualueidensa väestöä.
EnglishIndeed, it is one of the core areas of the Member States' national sovereignty.
Se onkin yksi niistä keskeisistä alueista, joilla jäsenvaltioilla on ylin valta.
EnglishHuge progress has been made in crucial areas since the fall of the Berlin Wall.
Edistys on ollut huimaa keskeisillä aloilla Berliinin muurin kaatumisen jälkeen.
EnglishThere is a light in the darkness, in the autonomous Kurdish areas in the north.
Pimeydessä on kuitenkin valoa eli pohjoisen kurdialueet, joilla on itsehallinto.
EnglishUnfortunately, the number of workers migrating has been highest in rural areas.
Muuttavien työntekijöiden määrä on valitettavasti ollut suurin maaseutualueilla.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Komissio ei tähän mennessä kuitenkaan ole saanut yhtään ehdotusta näiltä aloilta.
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Olisin halunnut, että tietyillä tämän hankkeen aloilla olisi edistytty enemmän.
EnglishI think that half of the accidents in the European Union happen in urban areas.
Uskon, että puolet Euroopan unionin onnettomuuksista tapahtuu kaupunkialueilla.
EnglishThey know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
Te tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.
EnglishThey are aware of my view and of the areas in which we can achieve compromise.
He ovat tietoisia näkemyksestäni ja aloista, joilla voimme päästä kompromissiin.
EnglishIn addition, qualified majority voting will be further extended to other areas.
Määräenemmistöpäätöksien soveltamisalaa aiotaan lisäksi laajentaa muille aloille.
EnglishIt is not only the North Sea and the other areas mentioned that will be affected.
Pohjanmeri ja muut mainitut alueet eivät ole ainoita, joihin tällä on vaikutusta.
EnglishWe have in recent months had repeated debates on individual areas of expenditure.
Myös aivan viime aikoina on toistuvasti keskusteltu yksittäisistä menokohdista.
EnglishA European transport network offers enormous advantages in very different areas.
Yleiseurooppalainen liikenneverkko tarjoaa huomattavia etuja eri osa-alueilla.
EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
On vaikeaa kuvitella, miten se tehtäisiin Euroopan tiheästi asutuilla alueilla.
EnglishThe directive does not entirely match Parliament' s expectations in all areas.
Direktiivi ei vastaa kaikilta osiltaan sataprosenttisesti parlamentin odotuksia.
EnglishAll I can do is confirm this and say: yes, further work is needed in many areas.
Voin vain vahvistaa tämän ja todeta, että työtä tarvitaan edelleen monilla aloilla.
EnglishIt is also about certain exceptions, small markets in rural areas, for example.
Kyse on myös tietyistä poikkeuksista, esimerkiksi maaseudun pienistä markkinoista.
EnglishWhale deaths have occurred in areas where the United States has tested the system.
Valaskuolemia on sattunut alueilla, joilla Yhdysvallat on testannut järjestelmää.
EnglishThe main shadows are in those areas where the Commission has kept its own counsel.
Pisimpiä varjot ovat niillä aloilla, joilla komissio on pitänyt aikeensa salassa.