"aquatic" - Suomenkielinen käännös

EN

"aquatic" suomeksi

FI
EN

aquatic {adjektiivi}

volume_up
aquatic
Ecologically sustainable management of aquatic and fisheries resources is naturally important for protecting the environment in which we live.
Vesi- ja kalavarojen ekologisesti kestävä hoito on luonnollisesti tärkeää elinympäristömme suojelemiseksi.
This makes the living water foam and it has quite a strong odour, thus having a negative effect on aquatic life and keeping tourists and sportspeople away from the river.
Sen vuoksi vesi vaahtoaa ja haisee varsin voimakkaasti, mikä vaikuttaa kielteisesti joen eliöihin sekä karkottaa turistit ja urheilun harrastajat joelta.

Esimerkkejä "aquatic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnother aspect of the common fisheries policy is the protection of aquatic resources.
Toinen yhteisön kalastuspolitiikan osa-alue on veden luonnonvarojen suojelu.
EnglishFirstly, I would like to mention the problem of discharges into the aquatic environment.
Ensinnäkin ongelmat, jotka koskevat sitä, että jätevedet päästetään vesiin.
English3:38 The retainer rings for the caps also have consequences for aquatic animals.
3:38 Korkkien muovirenkaat aiheuttavat ongelmia myös merieläimille.
EnglishIt is abnormal not to demand zero discharges into the aquatic environment.
Mielestämme ei ole normaalia, ettei vaadita, että vesiin ei päästetä lainkaan jätevettä.
EnglishAquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
Vesielämä tuhoutui täysin useiden satojen kilometrien etäisyydeltä.
EnglishThis is why this article will allow the sustainable exploitation of living aquatic resources.
Näin ollen tämä artikla mahdollistaa veden elollisten luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen.
EnglishAmbitions in relation to the aquatic environment collapsed.
Vesiympäristöön liittyvät kunnianhimoiset tavoitteet romahtivat.
EnglishBy protecting aquatic resources, we also protect the people who make their living from these waters.
Vesien luonnonvaroja suojelemalla suojelemme myös niitä ihmisiä, jotka saavat elantonsa näistä vesistä.
EnglishIt may also upset the balance of aquatic ecosystems and, as a result, of the entire environment of our planet.
Se saattaa myös horjuttaa vesien ekosysteemien ja siten koko maapallon ympäristön tasapainoa.
EnglishIt goes without saying that this wide range of aquatic environments will require widely differing sets of rules.
On selvää, että kullekin näistä tarvitaan varsin erilaista säätelyä.
EnglishThe same applies to protection of the aquatic environment.
EnglishThese substances accumulate biologically in aquatic species, and they have also been shown to have an endocrine-disrupting effect.
Nämä aineet kertyvät vesieliöihin, ja niiden on osoitettu häiritsevän myös hormonitoimintaa.
EnglishThe aquatic environment is something of concern to the peoples of Europe, and we in the EU must live up to people's expectations.
EU:n kansalaiset ovat huolissaan vesiympäristöstä, ja meidän on täytettävä heidän odotuksensa.
EnglishThe directive will thus contribute towards achieving a high level of protection of the aquatic environment and human health.
Direktiivillä edistetään täten vesiympäristön ja ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun saavuttamista.
EnglishIn the environment, mercury can change into methylmercury and concentrate in the food chain, especially in the aquatic environment.
Ympäristössä elohopea voi muuttua metyylielohopeaksi ja konsentroitua ravintoketjuihin etenkin vesiympäristössä.
EnglishAlso, why is it that no specific measures have been envisaged for the outermost regions, whose aquatic ecosystems are highly sensitive?
Miksi emme ole harkinneet erityistoimia syrjäisimmille alueille, joiden vesiekosysteemit ovat hyvin herkkiä?
EnglishEcologically sustainable management of aquatic and fisheries resources is naturally important for protecting the environment in which we live.
Vesi- ja kalavarojen ekologisesti kestävä hoito on luonnollisesti tärkeää elinympäristömme suojelemiseksi.
EnglishProtection of the aquatic environment from contamination by pesticides must be strengthened through the establishment of buffer zones along watercourses.
Vesiympäristön suojelua torjunta-aineilta on vahvistettava luomalla puskurivyöhykkeitä vesistöjen rannoille.
EnglishIt is here and now that we decide to what extent the EU countries are to work effectively for a cleaner aquatic environment in the years to come.
Päätämme nyt siitä, kuinka tehokkaasti EU:n valtiot voivat jatkossa työskennellä puhtaamman vesiympäristön puolesta.
EnglishIllegal fishing represents one of the most serious global threats to the sustainable exploitation of living aquatic resources.
kirjallinen. - (IT) Laiton kalastus on yksi vakavimmista maailmanlaajuisista uhista vesistöjen elollisten luonnonvarojen kestävälle käytölle.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aquatics":

aquatics
aquatic plant