"aptitude" - Suomenkielinen käännös

EN

"aptitude" suomeksi

EN

aptitude {substantiivi}

volume_up
Individual negotiations with each country would stimulate all the candidates, whatever their aptitude to attain Community standards.
Yksilölliset neuvottelut kunkin maan kanssa edistäisivät kaikkien hakijoiden tilannetta, olipa niiden kyky omaksua yhteisön säännöt mikä tahansa.

Esimerkkejä "aptitude"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Mielessä on pidettävä muun muassa mahdollisuus monikielisyyteen.
EnglishMr Holmes' concern is that aptitude tests could be systematically required for providers of services.
Holmesin huolenaiheena on, että palvelujen tarjoajilta voitaisiin systemaattisesti vaatia kelpoisuuskokeita.
EnglishThat will be the case in future, even though our proposal on aptitude testing suffered a few knocks.
Tämä pätee tulevaisuudessa, vaikka kärsimmekin kelpoisuuden osoittamista koskevassa kysymyksessä muutamia kolhuja.
EnglishWe took the view - and we stand by it - that all migrants will know how they can best prove their aptitude.
Olimme ja olemme yhä sitä mieltä, että jokainen tietää itse, miten hän pystyy ammattipätevyytensä parhaiten osoittamaan.
EnglishIn the case of ski instructors, where the issue of safety is at stake, they are allowed to impose aptitude tests.
Hiihdonopettajien tapauksessa, jossa on kyse turvallisuudesta, viranomaisilla on oikeus käyttää soveltuvuuskokeita.
EnglishIn discussing this motion, we can demonstrate that we also have some aptitude for effecting savings and making matters more efficient.
Tämän ehdotuksen käsittelyn avulla voimme osoittaa, että osaamme myös säästää ja rationalisoida.
EnglishSo he should also be able to decide for himself whether to sit an aptitude test or to attend an adaptation period.
Hänen täytyy sen vuoksi itse saada päättää, osallistuuko hän kelpoisuuskokeeseen vai suorittaako hän mieluummin sopetumisajan.
EnglishIn particular, the report seeks to set out clearly the provisions for Member States being allowed to apply aptitude tests.
Mietinnössä yritetään erityisesti esittää selkeästi määräykset, joiden mukaisesti jäsenvaltiot saavat käyttää kelpoisuuskokeita.
EnglishSmall enterprises are an essential source of growth, employment, business aptitude, innovation and cohesion in the EU.
Pienet yritykset ovat välttämätön kasvun, työllisyyden, yrittäjyyteen liittyvän osaamisen, innovaatioiden ja yhtenäisyyden lähde EU:ssa.
EnglishIndividual negotiations with each country would stimulate all the candidates, whatever their aptitude to attain Community standards.
Yksilölliset neuvottelut kunkin maan kanssa edistäisivät kaikkien hakijoiden tilannetta, olipa niiden kyky omaksua yhteisön säännöt mikä tahansa.
EnglishWe must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
Meidän on tehtävä työtä moniarvoisen maailman puolesta, jossa luomiskyky säilyy ennallaan ja joka voi synnyttää jotain uutta ja monimuotoista.
EnglishAlthough we see the sense of aptitude tests, sometimes Member States have used them to distort the true purpose of the directives.
Vaikka ymmärrämme, miksi kelpoisuuskokeet ovat järkeviä, jäsenvaltiot ovat joskus käyttäneet niitä direktiivien todellisen tarkoituksen vääristämiseksi.
EnglishThose who settle in a Member State on a permanent basis may be required to have passed an aptitude test or to have completed further training.
Johonkin jäsenvaltioon pysyvästi asettuneilta henkilöiltä saatetaan vaatia kelpoisuuskokeen läpäisemistä tai täydennyskoulutuksen suorittamista.
EnglishShould it emerge that aptitude tests are being automatically required, the Commission will ask the French authorities to change that practice.
Mikäli vastaisuudessa todettaisiin, että kelpoisuuskokeita vaaditaan automaattisesti, komissio kehottaa Ranskan viranomaisia muuttamaan sellaista käytäntöä.
EnglishQuotas belittle women, who will end up attaining certain positions simply because of their gender and not on the basis of their skill, ability or aptitude.
Kiintiöillä väheksytään naisia, jotka pääsevät tiettyyn asemaan ainoastaan sukupuolensa eikä ammattitaitonsa, kykyjensä tai soveltuvuutensa vuoksi.
EnglishThat place may also be won through the endurance, courage, aptitude and quality that should also be shown by the men who wish to take their places here.
Tuon paikan voi myös ansaita kestävyydellä, rohkeudella, pätevyydellä ja luonteella, jotka ominaisuudet miehelläkin on oltava saadakseen paikan täältä.
EnglishThe problem is a complex one because in principle the French authorities are allowed to impose aptitude tests on foreign ski instructors.
Arvoisa puhemies, ongelma on monimutkainen, koska Ranskan viranomaisilla on periaatteessa oikeus vaatia ulkomaisia hiihdonopettajia osallistumaan soveltuvuuskokeeseen.
EnglishSpecific systems, in the form of examinations and competitions leading to qualifications, have been set up to assess the aptitude of each individual.
On perustettu erityisiä järjestelmiä erilaisten kokeiden ja kilpailujen muodossa, jotka johtavat ammattipätevyyden saavuttamiseen, jotta voidaan arvioida kunkin yksilön pätevyys.
EnglishThe only outstanding point at issue between Parliament and the Council of Ministers concerns the responsibility for choosing between a course and an aptitude test.
Ainoa ristiriita, joka edelleen vallitsee parlamentin ja ministerineuvoston välillä, koskee sitä, onko henkilöllä oikeus valita sopeutumisajan ja kelpoisuuskokeen välillä.
EnglishAs for myself, I have no doubts at all about either your determination or your aptitude for performing this role without, of course, giving up either your ideas or the nature of your commitment.
Itse en epäile lainkaan päättäväisyyttänne tai kykyjänne hoitaa tehtäväänne luopumatta luonnollisesti kuitenkaan omista ajatuksistanne ja kannoistanne.