EN

approximation {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
approximation (myös: estimate, a ball park figure)
Before the summer break, we should see a first approximation of what a possible Hong Kong package could look like.
Meidän pitäisi ennen kesätaukoa tehdä ensimmäinen arvio siitä, miltä mahdollinen Hongkongin paketti voisi näyttää.
A very rough realistic approximation would be about EUR 400-500 billion, i.e. approximately EUR 1 000 per European citizen at today's prices.
Realistinen, karkea arvio voisi olla suurin piirtein 400–500 miljardia euroa eli nykyhinnoin noin 1 000 euroa kutakin Euroopan kansalaista kohti.
2. Matematiikka
approximation
approximation

Esimerkkejä "approximation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishGenerally vehicle taxes are not subject to approximation rules at Community level.
Yleisesti ottaen yhteisön tason lähentämismääräykset eivät koske ajoneuvoveroja.
EnglishThus, we do not endorse the approximation of penal legislation in Member States.
Tämä tarkoittaa, ettemme tue jäsenvaltioiden rikoslainsäädännön yhdenmukaistamista.
EnglishAs I said, we are talking about harmonisation and not legislative approximation.
Kuten sanoin, puhumme yhtenäistämisestä, emme lainsäädännön lähentämisestä.
EnglishOther proposals then relate to the approximation and harmonization of legislations.
Muissa ehdotuksissa käsitellään lainsäädäntöjen lähentämistä ja yhdenmukaistamista.
EnglishLegal approximation between countries must always be handled very carefully.
Maiden välinen oikeudellinen sopeuttaminen on aina toteutettava varovaisesti.
EnglishThe Commission has therefore submitted a proposal for closer approximation of the rules.
Komissio on siksi valmistellut ehdotuksen yhdenmukaisempien sääntöjen laatimiseksi.
EnglishApproximation of Member States' laws relating to trade marks (codified version) (vote)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen (kodifioitu toisinto) (äänestys)
EnglishApproximation of the laws of the Member States relating to units of measurement (
Mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen (
EnglishThere is no need, however, for any immediate approximation of rates.
Sitä vastoin minkäänlaista välitöntä arvonlisäverojen lähentämistä ei tarvita.
EnglishMy fourth point concerns the approximation of this directive to the waste incineration directive.
Neljäs asiani liittyy tämän direktiivin liittämiseen jätteidenpolttodirektiiviin.
EnglishSo to a first approximation, we have these things -- twenty petahertz synapse firings.
Joten likiarvona, näistä saadaan 20 petahertsin synapsitaajuus.
EnglishThis directive on food supplements provides for the approximation of the laws of the Member States.
Tällä ravintolisiä koskevalla direktiivillä lähennämme jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
EnglishCertainly, I would be in favour of the approximation of that legislation, but this is a different issue.
Puolustaisin ehdottomasti tämän lainsäädännön lähentämistä, mutta se on jo toinen asia.
EnglishThe reason is that this concerns the approximation of a legal effect measure, as proposed by the Commission.
Perusteena on se, että kyseessä on komission ehdottaman lainsäädännön lähentäminen.
EnglishI strongly support, for many reasons, the continuing process of Turkey's approximation to the EU.
Kannatan monista syistä vahvasti, että Turkin lainsäädännön lähentämistä EU:n kanssa jatketaan.
EnglishA fourth characteristic would be the approximation of polices on health at work.
Neljäntenä piirteenä on työterveyspolitiikkojen horisontaalistaminen, joka liittyy vankasti keskustelumme aihepiiriin.
EnglishBut to a first approximation, the size of this machine is the size -- and its complexity, kind of -- to your brain.
Osapuilleen, tämän koneen koko -- ja sen monimutkaisuus -- vastaa aivojamme.
EnglishIn both instances, my proposal means a step towards a closer approximation within the Union.
Molempien kannalta ehdotukseni merkitsee askelta kohti laajempaa likimääräisten arvioiden tekemistä unionissa.
EnglishI welcome Commissioner Verheugen's promise of additional aid and a reinforced approximation strategy.
Olen tyytyväinen komission jäsen Verheugenin lupaamaan lisäapuun ja vahvistettuun lähentämisstrategiaan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in the approximation of these provisions, we must pursue two aims.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, asiaa koskevien määräysten lähentämisen on tapahduttava kaksitahoisesti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "approximation":

approximation
approximate
approximately
approximative