EN

to approve [approved|approved] {verbi}

volume_up
We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Meidän ei tarvitse hyväksyä Nord Stream -putkea, voimme hyvinkin hyväksyä Amber-putken.
Is it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
This House is not the place to condemn or approve actions of other Houses.
Euroopan parlamentti ei voi tuomita tai hyväksyä muiden parlamenttien toimia.
Why approve a Treaty which further strengthens the interests of the market against those of working people?
Miksi hyväksytään sopimus, joka entisestään vahvistaa markkinoiden etuja työntekijöiden kustannuksella?
Welcome it; approve it; restate your commitment to it, but for the good of the European Union, make it real.
Neuvosto saa olla raporttiin tyytyväinen, hyväksyä sen ja vahvistaa sitoutuvansa siihen, mutta Euroopan unionin parhaaksi se on toteutettava myös käytännössä.
Can you confirm that the Minutes will be approved at the beginning of this afternoon, as they were not ready this morning?
Voitteko vahvistaa, hyväksytäänkö pöytäkirja iltapäivällä, sillä se ei ollut vielä valmis tänä aamuna?
By approving these annexes today, we have to send a message to the Council that Parliament will not tolerate this.
Hyväksyessämme tänään nämä liitteet meidän on lähetettävä neuvostolle sellainen viesti, ettei parlamentti suvaitse tällaista.

Esimerkkejä "to approve"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe cannot approve a Commission that comes up with such feeble answers in this area.
Emme voi hyväksyä komissiota, joka esittää tälle alalle näin heikkoja vastauksia.
EnglishI also approve of the European Council's decision on the results of the Convention.
Hyväksyn myös Eurooppa-neuvoston kokouksen päätöksen valmistelukunnan tuloksista.
EnglishI would have liked to simply approve the common position without further ado.
Olisin hyväksynyt yhteisen kannan mielelläni myös sellaisenaan ilman kommentteja.
EnglishIs it not the case that national parliaments have to approve such aid individually?
Eikö kaikkien kansallisten parlamenttien pidä hyväksyä kyseinen tuki yksittäin?
EnglishThose points must be corrected otherwise my group will be unable to approve it.
Sitä on korjattava niiltä kohdin. Vasta sitten myös minun ryhmäni voi hyväksyä sen.
EnglishI know, Mrs Fraga Estévez, that you approve and will support this amendment.
Hyvä esittelijä, tiedän, että hyväksytte tämän tarkistuksen ja kannatatte sitä.
EnglishI hope that the Council will unequivocally approve this agreement as soon as possible.
Toivon, että neuvosto hyväksyy sopimuksen yksiselitteisesti mahdollisimman pian.
EnglishI hope that we will all approve the increase in the budget to EUR 500 million.
Toivon, että me kaikki hyväksymme budjetin lisäämisen 500 miljoonaan euroon.
EnglishWe can only approve that proposal, although we have reservations regarding its form.
Ehdotusta voidaan vain kannattaa, vaikka sen muodosta on esitettävä varauksia.
EnglishAs I said, the Commission stands ready to approve and sign the framework agreement.
Kuten totesin, komissio on valmis hyväksymään ja allekirjoittamaan puitesopimuksen.
EnglishI therefore recommend that Parliament approve the result of the conciliation.
Arvoisa puhemies, suosittelen, että parlamentti hyväksyy sovittelun tuloksen.
EnglishIn view of such a damning assessment, how can this House approve such a budget?
Miten parlamentti voi hyväksyä tällaisen talousarvion näin murskaavan arvion jälkeen?
EnglishCoincidentally, the Council has failed to approve budget increases for Parliament.
Samaan aikaan neuvosto ei ole hyväksynyt parlamentin talousarvion lisäyksiä.
EnglishHere, ladies and gentlemen, is why I approve the report, at this point in time today.
Siksi, hyvät läsnäolijat, hyväksyn tämän mietinnön asioiden nykyisessä vaiheessa.
EnglishTherefore, I approve it and I ask you to agree to vote on it, and then to adopt it.
Kannatan siis sitä, ja pyydän teitä suostumaan äänestämään siitä ja hyväksymään sen.
EnglishSecondly, it is the responsibility of all the institutions to approve this Treaty.
Toiseksi, tämän sopimuksen hyväksyminen on kaikkien toimielinten vastuulla.
EnglishGiven this promise, I was delighted to approve you as Commission President.
Tämä lupaus mielessäni hyväksyin teidät mielihyvin komission puheenjohtajaksi.
EnglishIf we want people to approve of our policies, we have to act in accordance with them.
Jos haluamme, että politiikkamme hyväksytään, meidän on toimittava sen mukaan.
EnglishIt is only under these circumstances that I can approve Mrs Jensen's report.
Voin oikeastaan hyväksyä rouvan Jensenin mietinnön vain tällä edellytyksellä.
EnglishI regard it as wholly inappropriate for Parliament to approve this agreement.
pidän täysin sopimattomana sitä, että parlamentti hyväksyy tämän sopimuksen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "approval":

approval
approved
English