EN

appropriations {monikko}

volume_up
appropriations
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
Meidän pitää sovittaa määrärahat komission toteuttamiskapasiteetin mukaisiksi.
Appropriations for rural development exceed the finance ceiling.
Maaseudun kehittämiseen liittyvät määrärahat ylittävät rahoituskaton.
We have linked, in the best possible way, appropriations with the Structural Funds.
Olemme yhdistäneet määrärahat mahdollisimman hyvin rakennerahastoihin.

Esimerkkejä "appropriations"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn addition, we all know that a part of the appropriations still remains unspent.
Sen lisäksi me kaikki tiedämme, että osa määrärahoista jää edelleen käyttämättä.
EnglishINTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Interregin määrärahojen virta on valtava. Tavoitteessa� 2 tilanne on riittämätön.
EnglishParliament’s conviction is that the appropriations should instead be increased.
Parlamentti on vakuuttunut siitä, että määrärahoja pitäisi päinvastoin lisätä.
EnglishWe must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
Meidän pitää sovittaa määrärahat komission toteuttamiskapasiteetin mukaisiksi.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Maksumäärärahojen määrä talousarvioesityksessä on siten 115 miljardia euroa.
EnglishI hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Ja toivon, että syyskuussa voimme saada lisää varoja näitä budjettikohtia varten.
EnglishSubject: Transfer of unused ESF appropriations from Objective 4 to Objective 3
Aihe: Käyttämättä jääneiden ESR-määrärahojen siirto tavoitteesta 4 tavoitteeseen 3
EnglishI think taking these appropriations and putting them in the reserve is demagogy.
Mielestäni kylläkin se, että nämä määrärahat otetaan varaukseen, on kansankiihotusta.
EnglishIn general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Ylipäätään kaikkien verovaroin rahoitettujen määrärahojen käytön tulee olla avointa.
English30 million is now being released in payment appropriations, but we need 50 million.
Nyt maksumäärärahoihin vapautetaan 30 miljoonaa, mutta me tarvitsemme 50 miljoonaa.
EnglishIn Heading 2 we are going to vote for EUR 42 378 million in commitment appropriations.
Otsakkeessa 2 aiomme hyväksyä maksusitoumusmäärärahoina 42 378 miljoonaa euroa.
EnglishLast year, in 2001, nearly all available payment appropriations were implemented.
Viime vuonna, vuonna 2001, melkein kaikki käytettävissä olevat varat myös kulutettiin.
EnglishIt was possible to finance the rest by reallocating appropriations within the heading.
Loppuosa voitiin rahoittaa otsakkeen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla.
EnglishThe unspent appropriations should not always be transferred to the subsequent years.
Käyttämättömiä määrärahoja ei pidä aina uudestaan siirtää seuraaviin vuosiin.
EnglishIndeed, you have often rightly highlighted the low level of appropriations.
Te olette usein, täysin perustellusti, valittaneet määrärahojen riittämättömyyttä.
EnglishThe Committee on Budgets has never wanted to cut the PHARE programme appropriations.
Budjettivaliokunta on aina päättänyt olla supistamatta PHARE-ohjelman varoja.
EnglishIt is not therefore charging appropriations already disbursed for Kosovo in 1999.
Siinä ei ole siis otettu huomioon varoja, jotka voitiin antaa Kosovolle jo vuonna 1999.
EnglishPayment appropriations for actions against anti-personnel mines are down by 1.5 %.
Maksumäärärahat henkilömiinojen vastaisiin toimiin pienentyvät 1, 5 % henkilöä kohden.
EnglishPlacing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
Määrärahojen varaaminen kasvattaa luonnollisesti talousarviossa määrättyjä summia.
EnglishConsequently, talk has begun of the need to increase military appropriations.
Kaikkea tätä varten on alettu puhua sotilaallisten määrärahojen lisäämisen tarpeesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appropriate":

appropriate
appropriation
English
appropriately
appropriateness
English