EN

appropriate {adjektiivi}

volume_up
appropriate
Appropriate safeguarding of the explosion site is still an unresolved issue.
Räjähdyspaikan asianmukainen suojaaminen on edelleen ratkaisematon kysymys.
Appropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Asianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
An appropriate solution must be found to the problem of inorganic substances.
Epäorgaanisia aineita koskevaan ongelmaan on löydettävä asianmukainen ratkaisu.
Connect the appropriate video cable from your computer's output to your TV.
Kytke sopiva johto tietokoneen lähtöportista television tuloliitäntään.
For example, it is difficult to find the appropriate mesh size in mixed fisheries.
On esimerkiksi vaikeaa löytää sopiva silmäkoko monilajikalastuksessa.
I believe this is an appropriate encore to the concert we enjoyed on Monday.
Tämä on minusta sopiva täydennys konsertille, josta saimme nauttia maanantaina.
appropriate (myös: busy, engaged, occupied, reserved, taken)
Political strengthening is not being followed by the appropriate financial strengthening.
Poliittisen toiminnan lujittamiseen ei ole varattu riittävästi varoja.
Overall, too much money has been appropriated to far too many projects.
Yleisesti aivan liian moneen hankkeeseen on varattu aivan liikaa rahaa.
No fewer than EUR 950 million have been appropriated to the Erasmus Mundus II programme for the period 2009-2013.
Erasmus Mundus II -ohjelmalle on varattu jopa 950 miljoonaa euroa vuosiksi 2009-2013.
appropriate (myös: befitting, eligible, fitting, seemly)
This is not an appropriate theme with which to score political points.
Aihe ei ole sovelias politiikan harjoittamiselle.
We do not believe this invitation to be appropriate.
Tämä kutsu ei ole mielestämme sovelias.
The Barcelona Process suffers with the Middle East Conflict but it is not the appropriate course for resolving that conflict.
Barcelonan prosessi kärsii Lähi-idän konfliktista, mutta se ei ole sovelias keino sen ratkaisemiseksi.
appropriate (myös: addressed)
The letter was not, however, addressed to the Council and therefore it would not be appropriate for the Council to respond.
Kirjettä ei ollut kuitenkaan osoitettu neuvostolle, ja siksi ei olisi sopivaa, että neuvosto vastaisi siihen.
In cases where human rights are violated, the European Parliament prepares a resolution which is addressed to the appropriate country.
Tapauksissa, joissa ihmisoikeuksia rikotaan, Euroopan parlamentti valmistelee päätöslauselman, joka on osoitettu asianosaiselle valtiolle.
Also very appropriate is the call for the European Commission to promote Internet freedom globally, in view of the threats to this freedom of which we increasingly read and hear.
Myös Euroopan komissiolle osoitettu kehotus edistää Internetin vapautta maailmanlaajuisesti on hyvin asianmukainen niiden uhkien vuoksi, joista luemme ja kuulemme koko ajan enemmän.
appropriate (myös: characteristic)

Esimerkkejä "appropriate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHowever, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
Näissä valtioissa on kuitenkin luonnollisesti tehtävä asianmukaiset valmistelut.
EnglishThis does not mean it is not appropriate to take certain measures here and now.
Tämä ei tarkoita, ettei joihinkin toimenpiteisiin kannattaisi ryhtyä saman tien.
EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Näytä tai piilota peli valitsemalla sen valintaruutu tai poistamalla sen valinta.
EnglishOne-sided recriminations are neither appropriate nor helpful in this situation.
Tässä asiassa eivät yksipuoliset syyllistämiset ole paikallaan eivätkä hyödyksi.
EnglishAbove all, we must do our homework and formulate the appropriate legal provisions.
Meidän on ennen kaikkea luettava läksymme ja laadittava asianmukaiset säädökset.
EnglishThe threat biological weapons pose requires an appropriate multilateral response.
Biologisten aseiden tuoma uhka edellyttää asianmukaista monenvälistä vastausta.
EnglishWe still wish for strong industry leadership and an appropriate dose of ethics.
Toiveinamme ovat edelleen vahva yritysjohtajuus ja asianmukaiset eettiset normit.
EnglishThe question is whether this is the most appropriate legislation for doing so.
On vain mietittävä, onko tämä kaikkein asianmukaisin säädös tähän tarkoitukseen.
English- economic reasons: the sector needs to retain an appropriate level of activity.
- taloudellisista syistä: alan toiminta on säilytettävä riittävän aktiivisena.
EnglishThat is to say, that decisions are taken at the most appropriate level for them.
Päätökset tehdään siis niiden kannalta kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tasolla.
EnglishWe believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Mielestämme kansallisen tason toimet ovat tarkoituksenmukaisempia tällä alalla.
EnglishThe technical details will be set out in that e-mail in the appropriate languages.
Kyseisessä viestissä selitetään tekniset yksityiskohdat asianmukaisilla kielillä.
EnglishNor do I believe that it is appropriate to demand such a thing of the Commission.
En myöskään usko, että olisi asianmukaista vaatia tällaista asiaa komissiolta.
EnglishWe will certainly not succeed in stopping it, but we need appropriate guarantees.
Emme tietenkään onnistu pysäyttämään sitä, mutta tarvitsemme asianmukaiset takeet.
EnglishNo, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
Ei, neuvosto tutkii sopivia toimia, minkä jälkeen se on täyttänyt velvollisuutensa.
EnglishAppropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Asianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishAn amendment to the Directive would definitely be appropriate here, Commissioner.
Sen osalta, arvoisa komission jäsen, direktiivin uudistaminen on aivan paikallaan.
EnglishWe believe that it is not appropriate to discuss that very late in the evening.
Mielestämme aiheesta ei ole tarkoituksenmukaista keskustella näin myöhään illalla.
EnglishPlease reply as you feel appropriate and we shall move on to another question.
Vastatkaa, kuten parhaaksi katsotte, jotta voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen.
EnglishIn our opinion, the decisions adopted at the Bali Conference are appropriate.
Mielestämme Balin konferenssissa hyväksytyt päätökset ovat tarkoituksenmukaisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "appropriate":

appropriate
appropriation
English
appropriately