EN

approaches {monikko}

volume_up
The rapporteur suggests approaches that deserve to be supported and followed up.
Esittelijän ehdottamat lähestymistavat ansaitsevat täyden tuen, ja niitä on jatkettava.
There they bind together the approaches necessary for a single market to emerge.
Niissä yhdistyvät lähestymistavat, jotka ovat välttämättömiä yhtenäismarkkinoiden kannalta.
Consequently, extremes and approaches based on ethnic criteria are mistaken.
Etnisiin perusteisiin pohjautuvat äärinäkemykset ja lähestymistavat ovat siis väärillä jäljillä.

Esimerkkejä "approaches"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTwo approaches are emerging in the search for solutions to modern-day problems.
Etsittäessä ratkaisuja nykyisiin ongelmiin voidaan havaita kaksi lähestymistapaa.
EnglishNaturally, these funds should have different objectives and targeted approaches.
Näillä rahastoilla pitäisi olla eri tavoitteita ja kohdennettuja lähestymistapoja.
EnglishI see many similar approaches on the issue of the amendment of the Regulation.
Huomaan, että asetuksen muuttamisesta on monia samankaltaisia lähestymistapoja.
EnglishDifferent trade unions, analysts and scientists all have different approaches.
Eri ammattiliitoilla, analyytikoilla ja tutkijoilla on kaikilla oma näkemyksensä.
EnglishIn my view, this process of reflection has resulted in two distinct approaches.
Nähdäkseni näiden pohdintojen tuloksena on noussut esiin kaksi selkeää suuntausta.
EnglishOther approaches are possible, of course, and one of these is discrimination.
Asiaa voidaan tietenkin lähestyä myös muilta kanteilta, ja yksi niistä on syrjintä.
EnglishI would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
Haluan heti aluksi sanoa, että vastustan näitä molempia äärimmäisiä lähestymistapoja.
EnglishA number of approaches were made last year by the Union and by various Member States.
Unioni ja useat jäsenvaltiot ovat ryhtyneet eräisiin toimenpiteisiin tänä vuonna.
EnglishFor this, we need new approaches and, therefore, you are on the right path.
Sen takia me tarvitsemme uusia lähestymistapoja, ja siksi olette oikealla tiellä.
EnglishI do not, for example, like the way this report approaches the Armenian issue.
En esimerkiksi pidä tavasta, jolla mietinnössä lähestytään armenialaisten kysymystä.
EnglishThe rapporteur suggests approaches that deserve to be supported and followed up.
Esittelijän ehdottamat lähestymistavat ansaitsevat täyden tuen, ja niitä on jatkettava.
EnglishIn this respect, we believe there are other approaches that could have been used.
Siinä suhteessa katsomme, että olisi voitu käyttää muita lähestymistapoja.
EnglishI believe that there are two extreme approaches that must be avoided at all costs.
Katson, että kahta äärimmäistä lähestymistapaa on vältettävä kaikin voimin.
EnglishOur Committee is earnestly discussing the various approaches to solving the problems.
Valiokuntamme keskustelee ahkerasti tämän ongelman erilaisista ratkaisuyrityksistä.
EnglishPut your mail on the Internet so that we can study all approaches from lobbyists.
Pankaa sähköpostinne Internetiin, jotta voimme tutkia kaikki lobbaajien lähestymistavat.
EnglishWe should respect both approaches because both countries are trying just as hard.
Molempia pitäisi kunnioittaa, koska molemmat näkevät yhtä paljon vaivaa.
EnglishTherefore, we are also looking for innovative approaches on how to do this.
Etsimme sen vuoksi myös aivan uudenlaisia lähestymistapoja tämän tekemiseen.
EnglishAs the deadline approaches, we find that the glass is both half full and half empty.
Määräpäivän lähetessä huomaamme, että lasi on sekä puoliksi täysi että puoliksi tyhjä.
EnglishHe tells us that we now know the outcomes of these two differing approaches.
Hän kertoo meille, että tiedämme nyt näiden kahden erilaisen lähestymistavan tulokset.
EnglishMr President, this is a very important report and it approaches a difficult subject.
Arvoisa puhemies, tämä on hyvin tärkeä mietintö, ja siinä käsitellään vaikeaa aihetta.