EN

to apply [applied|applied] {verbi}

volume_up
Airports in unfavourable regions will be able to apply the relevant preferences.
Epäsuotuisten alueiden lentoasemiin voidaan soveltaa asianmukaista suosituimmuuskohtelua.
How will we apply these measures which, ultimately, will be impossible to apply?
Miten sovellamme näitä toimenpiteitä, joita itse asiassa ei voida soveltaa?
The gentlemen's agreement was never intended to apply to executive functions.
Herrasmiessopimusta ei ollut koskaan tarkoitus soveltaa täytäntöönpanotehtäviin.
Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.
Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.
Updates apply to Windows and your programs, regardless of who uses them.
Päivitykset koskevat Windowsia ja ohjelmia riippumatta siitä, kuka niitä käyttää.
To apply the permissions to the document you opened, click Save.
Jos haluat käyttää käyttöoikeuksia avaamaasi asiakirjaan, valitse Tallenna.
Any country that satisfies the conditions for membership can apply.
Jokainen maa, joka täyttää jäsenyyden edellytykset , voi hakea EU-jäsenyyttä.
National diplomats will be able to apply for published vacant posts.
Jäsenvaltioiden diplomaatit voivat hakea haettavaksi julistettuja avoimia toimia.
Indeed any such applicants can still apply in respect of their particular product.
Nämä hakijat voivat todellakin edelleen hakea hyväksymistä tuotteelleen.
A ban should apply to all the markets within the scope of the directive.
Kiellon tulisi koskea kaikkia direktiivin soveltamisalaan kuuluvia markkinoita.
Compulsory registration should apply to the whole range of lobbying bodies.
Pakollisen rekisteröinnin pitäisi koskea kaikkia erilaisia edunvalvontaorganisaatioita.
This means that the codecision procedure needs to apply to the EURATOM Treaty too.
Tämä tarkoittaa, että yhteispäätösmenettelyn pitää koskea myös Euratom-sopimusta.
to apply
volume_up
panna [panen|pannut] {v.} (voiteesta ym.)
Turkey has a duty to apply it in full and in a non-discriminatory way.
Turkin velvollisuutena on panna se täytäntöön kaikilta osin ja syrjimättömästi.
Mr Farage, are you willing to apply Article 9 of the treaty to ask to simply leave Europe?
Hyvä jäsen Farage, haluatteko panna täytäntöön sopimuksen 9 artiklan ja pyytää unionin jäsenyydestä eroamista?
But above all it is essential that the existing rules are applied.
Tärkeintä kuitenkin on panna nykyiset säännöt täytäntöön.
to apply
You can also choose to apply the same permissions for a website to multiple family members.
Voit myös asettaa samat sivuston oikeudet koskemaan useaa perheenjäsentä.
She knows some of the tests we will apply to her.
Hän tietää osittain, millaisiin kokeisiin aiomme hänet asettaa.
Meidän ei pitäisi asettaa tässä asiassa liian tiukkoja ehtoja.
The European Parliament must not just play Father Christmas, but must apply itself to securing more simple and more transparent legislation.
Euroopan parlamentin ei tule vain esittää joulupukkia, vaan sen tulee myös pyrkiä yksinkertaisempaan ja avoimempaan lainsäädäntöön.
I can assure you that the Commission is determined that environmental legislation should be properly applied throughout the Community.
Voin vakuuttaa teille, että komissio aikoo määrätietoisesti pyrkiä siihen, että ympäristölainsäädäntöä noudatetaan asianmukaisesti kaikkialla yhteisössä.
It is only reasonable that we should seek to establish that this money goes to the farmers and applies to the hectares, as Mr Casaca has suggested.
On vain järkevää pyrkiä takaamaan, että viljelijät saavat nämä varat ja että ne käytetään näihin hehtaareihin, kuten Casaca ehdotti.
to apply
In fact, good ideas can be spread and applied at European level for the benefit of all.
Hyviä ajatuksia voidaan itse asiassa levittää ja soveltaa EU:n tasolla kaikkien eduksi.
That is why it is so important to promulgate and apply the code of social conduct which should also be complemented by programmes of economic and social support in third countries.
Siksi on tärkeää levittää ja soveltaa sosiaalisia menettelytapasääntöjä, joihin - sekin on totta - on yhdistettävä taloudellisia ja sosiaalisia tukiohjelmia kolmansissa maissa.
Applying strict assessment procedures and ensuring that information is made widely accessible may broaden the circle of those who are able to take part in these European projects.
Eurooppalaisiin hankkeisiin osallistujien määrää voidaan edelleen lisätä noudattamalla tiukkoja arviointiperusteita ja varmistamalla tiedon levittäminen mahdollisimman laajalle.

Esimerkkejä "to apply"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTherefore the objections about over-pricing the European patent would not apply.
Tällöin vastalauseet eurooppapatentin ylihinnoittelusta eivät olisi aiheellisia.
EnglishFor example, there are fewer criteria that the Member States will have to apply.
Siinä on esimerkiksi vähemmän jäsenvaltioissa sovellettavia arviointiperusteita.
EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Asetusta pitäisi siis soveltaa samalla tavoin kaikissa unionin jäsenvaltioissa.
EnglishIf there is no will to apply budgetary discipline, reforms will not help either.
Jos talousarvion kurinalaisuutta ei haluta noudattaa, uudistuksetkaan eivät auta.
EnglishThe EU should, in future, insist that European standards of transparency apply.
EU:n pitää tulevaisuudessa vaatia eurooppalaisten avoimuusnormien noudattamista.
EnglishThe only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
Ainoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
EnglishHowever, these technical restrictions do not apply to the new satellite systems.
Nämä tekniset rajoitukset eivät kuitenkaan koske uusia satelliittijärjestelmiä.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Tiedätte säännön, hyvät naiset ja herrat: sovellamme catch-the-eye-menettelyä.
EnglishSome member states apply cash controls to those travelling between EU countries.
Jotkin jäsenvaltiot valvovat myös EU-maiden välillä matkustavien käteisvaroja.
EnglishI do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
En halua keskustella kanssanne siitä, millaisia autojen tai ilman pitäisi olla.
EnglishTransparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
Avoimuus ei saakaan olla yksisuuntaista. Sen on toimittava molempiin suuntiin.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
Se, mitä sanoin Alzheimerista, voi päteä myös syöpään, joka hajottaa perheitä.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Yritämme soveltaa niitä, koska ne vaikuttavat erittäin järkeviltä, kuten aina.
EnglishWe cannot apply the solidarity which is a guiding principle of all our efforts.
Emme voi harjoittaa solidaarisuutta, joka on kaiken toimintamme johtoperiaate.
EnglishSome of the following steps do not apply if you're using the Classic Start menu.
Jotkin seuraavista vaiheista eivät päde, jos käytät perinteistä Käynnistä-valikkoa.
EnglishThis means that the codecision procedure needs to apply to the EURATOM Treaty too.
Tämä tarkoittaa, että yhteispäätösmenettelyn pitää koskea myös Euratom-sopimusta.
EnglishFurthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
Lisäksi Baselin yleissopimuksen määräykset eivät olleet voimassa 1980-luvulla.
EnglishWe, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
Myös me käytämme yhtenäisvaluuttaa yhteisen Eurooppamme yhtenäismarkkinoilla.
EnglishThe same remarks apply to a restriction on the number of Community initiatives.
Erityisesti kyse on tavoitteiden ja yhteisöaloitteiden määrän rajoittamisesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "applied mathematics":

applied mathematics
applied science