EN

applicability {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "applicability"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are recognising the need for clarity, simplicity and applicability.
Me tunnustamme, että tarvitaan selkeyttä, yksinkertaisuutta ja sovellettavuutta.
EnglishMr van Velzen asked me a question about the applicability of subsidiarity in this field.
Jäsen van Velzen esitti minulle kysymyksen toissijaisuuden soveltuvuudesta tällä alalla.
EnglishThe area of applicability is established in Annex I and cannot be limited in the way proposed.
Sovellusalue määritetään liitteessä 1, eikä sitä voida rajoittaa ehdotetulla tavalla.
English(d) research into the applicability of new screening methods.
d) uusien seulontamenetelmien toteutettavuutta koskeva tutkimus.
EnglishI welcome in particular its concern for the 'applicability' of the mechanisms provided for.
Olen erityisen mielissäni mietinnössä osoitetusta mielenkiinnosta tarjottujen mekanismien "sovellettavuuteen".
EnglishFurthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive' s area of applicability.
EnglishThis directive, then, concerns the applicability of decisions; it does not define the substantive law on expulsion.
Direktiivi siis koskee päätösten sovellettavuutta; siinä ei määritellä karkotuslainsäädännön sisältöä.
EnglishThe scope of applicability of the regulation has been extended.
EnglishExtending the applicability of Rule 139 of Parliament's Rules of Procedure until the end of the seventh parliamentary term (
Parlamentin työjärjestyksen 139 artiklan voimassaolon jatkaminen seitsemännen vaalikauden loppuun (
EnglishAll in all, I welcome the introduction, in that connection, of specific conditions governing the applicability of the derogation.
Kaiken kaikkiaan pidän siinä yhteydessä myönteisenä poikkeuksen soveltamista koskevia erityisehtoja.
EnglishThe European Union is founded on the applicability of the law, and it is the acknowledgement of the law's applicability that alone holds it together.
Euroopan unioni perustuu lainvoimaan, ja vain tieto lainvoimasta pitää sen koossa.
EnglishThe aforementioned lack of precision could lead to uncertainty as to the applicability of various systems of issuing reviews.
Edellä mainittu täsmällisyyden puute voisi johtaa epävarmuuteen sen suhteen, mitä valvontajärjestelmää sovelletaan.
EnglishRegarding the period of applicability of this regulation, I believe that there is no reason to commit ourselves now once and for all.
Mielestäni tällä hetkellä ei ole mitään syytä tehdä mitään tämän säännöstön voimassaoloaikaa koskevia sitovia päätöksiä.
EnglishI welcome the fact that the rapporteur has come out in favour of a five-year period of applicability.
Olen tyytyväinen siihen, että esittelijä kannatti viiden vuoden voimassaoloaikaa; ryhmäni on hänen kanssaan samaa mieltä.
EnglishWe need to surmount the limited and sectorally circumscribed applicability of the article on freedom of movement, Article 8a.
Meidän on päästävä eroon vapaata liikkuvuutta koskevan 8 a artiklan rajoitetusta ja alakohtaisesti rajallisesta sovellettavuudesta.
EnglishWe are trying to define the term 'intention', but please can we do this not only with reference to this area of applicability, but ...
Pyrimme määrittelemään käsitteen "harkittu", mutta pyyntöni on, ettei tätä tehtäisi ainoastaan soveltamisalan osalta vaan ...
EnglishIt is essential that Parliament's powers as regards control over the applicability of strategic decisions and development aid be preserved.
On olennaisen tärkeää säilyttää parlamentin valtuudet strategisten päätösten ja kehitysavun sovellettavuuden valvonnan osalta.
EnglishIn the area of the environment, there are many concerns focusing on the applicability of environmental measures in relation to WTO rules.
Ympäristöalalla ollaan hyvin huolestuneita siitä, miten ympäristötoimenpiteitä pystytään soveltamaan suhteessa WTO:n sääntöihin.
EnglishTherefore, it is the promise of long-term applicability and long-term economic contribution that justifies the expenditure of public funds.
Julkisen rahan käytön oikeuttaa lupaus pitkäaikaisesta sovellettavuudesta ja pitkäaikaisesta taloudellisesta myötävaikutuksesta.
EnglishSo far as the geographical applicability is concerned, I think the principle of the wider Europe must also be applied to youth organisations.
Maantieteellisen soveltamisalan osalta katson, että myös nuorisojärjestöihin olisi sovellettava laajemman Euroopan periaatetta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "applicability":

applicability
applicant
English
application