"anything goes" - Suomenkielinen käännös

EN

"anything goes" suomeksi

EN

anything goes {interjektio}

volume_up
1. Arkikielinen
anything goes
If Europe has any sense, it needs to restore some order to what has become the law of anything goes.
Jos Euroopalla on mitään järkeä, sen täytyy palauttaa jokin kuri siihen, mistä on tullut ”kaikki käy” -laki.
Although I personally believe that anything goes in political debate, I do not believe that slander is acceptable.
Vaikka olenkin itse sitä mieltä, että kaikki käy poliittisessa keskustelussa, en kuitenkaan pidä panettelua hyväksyttävänä.
The obsession with security undermines cooperation and leads to an 'anything goes' internal policy: from nuclear fusion to reliance on biofuels.
Turvallisuutta koskeva pakkomielle heikentää yhteistyötä ja johtaa sisäpolitiikkaan, jossa kaikki käy: ydinfuusiosta biopolttoaineriippuvuuteen.

Esimerkkejä "anything goes"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt’s a good idea to add security info at the beginning, before anything goes wrong.
Suojaustiedot kannattaa lisätä alkuvaiheessa, ennen kuin mikään menee vikaan.
EnglishAnything goes, from the use of the secret ballot to the threat of legionella.
Kaikki toimet ovat siis oikein salaisesta äänestyksestä uhkailuun legioonalaistaudilla.
EnglishIn the name of the fight against terrorism, it seems that anything goes.
Näyttää siltä, että kaikki on sallittua terrorismin torjunnan nimissä.
EnglishPeople could have died if they had been there in August, and they could die if anything goes wrong.
Siellä olisi voinut kuolla ihmisiä elokuussa, ja ihmisiä voi kuolla, jos jokin menee vikaan.
EnglishAnything that goes against EU law must be prohibited.
Kaikki Euroopan unionin lainsäädännön vastainen toiminta on kiellettävä.
English(EL) Mr President, Commissioner, reality goes beyond anything said in this House.
(EL) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, todellisuus on paljon monimutkaisempi kuin mitä täällä parlamentissa on todettu.
EnglishIf Europe has any sense, it needs to restore some order to what has become the law of anything goes.
Jos Euroopalla on mitään järkeä, sen täytyy palauttaa jokin kuri siihen, mistä on tullut ”kaikki käy” -laki.
EnglishMr President, it is not easy to be fair in a pernicious climate where anything goes.
Arvoisa puhemies, ei ole helppoa olla oikeudenmukainen myrkyllisessä ilmapiirissä, jossa kaikki keinot tuntuvat sallituilta.
EnglishIn other words, any attempt to influence this process, anything that goes beyond information, must be made visible.
Toisin sanoen kaikki tiedottamisen yli menevät yritykset vaikuttaa tähän menettelyyn on tehtävä avoimiksi.
EnglishAnything that goes beyond this constitutes an arbitrary act and an abuse of the system.
Poikkeustapauksia ei ole, ei edes terrorismin torjunnan nimissä. Kaikki tämän vastainen toiminta on järjestelmän mielivaltaista väärinkäyttöä.
EnglishI do not want to hear anything that goes beyond that.
EnglishAlthough I personally believe that anything goes in political debate, I do not believe that slander is acceptable.
Vaikka olenkin itse sitä mieltä, että kaikki käy poliittisessa keskustelussa, en kuitenkaan pidä panettelua hyväksyttävänä.
EnglishI believe that the measure is right and that the necessary safeguards are in place in case anything goes wrong.
Katson, että toimenpide on oikea ja että käytettävissä on tarvittavat suojamekanismit siltä varalta, että jokin menisi vikaan.
EnglishAnything that goes beyond this I reject.
EnglishWe reject anything that goes against the right of women to control their own bodies and to choose whether or not to terminate a pregnancy.
Hylkäämme kaiken sellaisen, jossa vastustetaan naisten oikeutta omistaa ruumiinsa ja päättää raskauden keskeytyksestä.
EnglishPerhaps none, except that the vast market and the rules on free competition that it supports create areas where, apparently, anything goes.
Ehkä ei mikään, paitsi että sen tukemat valtavat markkinat ja vapaan kilpailun säännöt luovat alueita, joilla kaikki on näennäisesti sallittua.
EnglishThe obsession with security undermines cooperation and leads to an 'anything goes' internal policy: from nuclear fusion to reliance on biofuels.
Turvallisuutta koskeva pakkomielle heikentää yhteistyötä ja johtaa sisäpolitiikkaan, jossa kaikki käy: ydinfuusiosta biopolttoaineriippuvuuteen.
EnglishIf anything goes wrong, the finger is pointed at us, yet we have nothing at all to do with it; not even the Commission has had anything to do with it.
Jos jokin menee pieleen, meitä osoitetaan sormella, vaikka meillä ei ole mitään tekemistä koko prosessin kanssa. Edes komissiolla ei ole ollut mitään tekemistä sen kanssa.
EnglishThis is one of the weakest things that we have in the EU: people are quite happy to buy equipment and technology, but where is the technical support if anything goes wrong?
Tämä on yksi heikoimmista lenkeistä EU:ssa: ihmiset ostavat mielellään laitteita ja tekniikkaa, mutta missä on tekninen tuki, jos jokin menee pieleen?
EnglishTerritorial integrity is not a theory: it is a practical concept in which integrity means that the entire territory is guaranteed, not that anything goes.
Alueen koskemattomuus ei ole teoreettinen käsite, vaan käytännön käsite, jonka mukaan koskemattomuus merkitsee aluetta, jonka olemassaolo pitää varmistaa, eikä lupaa tehdä mitä tahansa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "anything goes" suomeksi

anything substantiivi
Muita sanoja