"anyone" - Suomenkielinen käännös

EN

"anyone" suomeksi

EN

anyone {pronomini}

volume_up
anyone (myös: anybody)
Can anyone say that funding democracy in Afghanistan pushed democracy forward?
Voiko kukaan sanoa, että demokratian rahoittaminen Afganistanissa edisti demokratiaa?
Kukaan ei halua tehdä aborttia, kukaan ei toivo sitä kenellekään.
During the debate, did anyone actually ask whether they 'take people for fools'?
Kysyikö kukaan oikeastaan keskustelun aikana, pidetäänkö ihmisiä idiootteina?
anyone (myös: somebody, someone, anybody)
Does anyone really believe that actions such as this would help the peace process?
Uskooko joku todella, että tämänkaltaisista toimista olisi apua rauhanprosessille?
If anyone breaks a law then they incur the penalties laid down by the criminal code.
Jos joku rikkoo lakia, niin siitä määrätään rikoslaissa säädettyjä seuraamuksia.
Is there anyone who would like to speak in favour of the motion?
Tahtooko joku asettua kannattamaan jäsen Lannoyen järjestystä koskevaa ehdotusta?
But anyone who is brown-skinned, anyone who is different will be stopped and checked.
Kuitenkin kaikki tummaihoiset ja erilaiset henkilöt pysäytetään ja tarkastetaan.
. – Anyone may guess the consequences of a European Chemicals Agency.
. – Kaikki voivat arvata Euroopan kemikaaliviraston perustamisen seuraukset.
Anyone not falling into line with political correctness is criminalised.
Kaikki, jotka eivät sovi poliittisen korrektiuden muottiin, kriminalisoidaan.
Anyone entering this area will be answerable to a military tribunal.
Jokainen alueelle saapuva joutuu vastaamaan asiasta sotarikostuomioistuimessa.
Anyone in Azerbaijan criticising the government is silenced.
Jokainen, joka Azerbaidžanissa kritisoi hallitusta, vaiennetaan.
Anyone can see that this is where the ambiguity of the European construction lies.
Jokainen voi nähdä, että Euroopan rakentaminen on moniselitteinen käsite.
This will enable anyone to follow the progress of each method in detail.
Näin kuka tahansa voi seurata jokaisen menetelmän edistymistä yksityiskohtaisesti.
Anyone can create a Tracking Protection List, and they'll be available online.
Kuka tahansa voi luoda seurantasuojausluettelon, ja niitä on saatavilla verkosta.
Remember that anyone using the computer will be able to see the password hint.
Muista, että kuka tahansa tietokonetta käyttävä voi nähdä salasanavihjeen.

Esimerkkejä "anyone"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnyone who looks at the Commission's report can only agree with the rapporteur.
Jos katsoo komission kertomusta, voi vain olla samaa mieltä esittelijän kanssa.
EnglishAnyone who wants to be a member must be prepared to become a member on our terms.
Jäseneksi haluavan on oltava valmis tulemaan jäseneksi Euroopan unionin ehdoilla.
EnglishNot, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.
Herra Ferber, se ei johdu siitä, että pelkäisin vasemmistoa tai ketään muutakaan.
EnglishThis agreement will achieve more than anyone could have imagined a few years ago.
Sopimuksella on saatu aikaan enemmän kuin vuosia sitten olisi voinut kuvitella.
EnglishBut neither from the EU nor anyone else really are we getting practical strategies.
Emme kuitenkaan saa EU:lta emmekä keneltäkään muultakaan käytännön strategioita.
EnglishAnyone who is in favour of a referendum is entitled to express this in this House.
Kaikilla, jotka kannattavat kansanäänestystä, on oikeus ilmaista se parlamentissa.
EnglishI do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
En halua pakottaa ketään mihinkään: Haluan vain tarkastella mahdollisuuksia.
EnglishAnyone who is responsible for security these days has a complex task to fulfil.
Tällä hetkellä turvallisuudesta vastuussa olevilla on hyvin mutkikas tehtävä.
EnglishI have not heard anyone say that the price of a stamp has gone down in Sweden.
En ole kuullut sanottavan, että postimerkkien hinnat ovat laskeneet Ruotsissa.
EnglishWe must reaffirm that clearly so that there can be no doubt in anyone’s mind.
Meidän on vahvistettava asia selkeästi, niin ettei kenellekään jää epäilystäkään.
EnglishThis report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.
Tällä mietinnöllä ei pyritä estämään ketään millään tavalla pääsemästä Internetiin.
EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Kenellekään ei tulisi mieleenkään kiistellä NATOn hyödyllisyydestä, vähiten minulle.
EnglishThis forms a framework for decisions, but does not exclude anyone from the market.
Tämä muodostaa kehyksen päätöksille, mutta ei sulje ketään pois markkinoilta.
EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Joka tuntee minut, tietää, että asia, jota vähiten pelkään, ovat vaikeudet.
EnglishA crucifix in the classroom does not force anyone to believe, or not to believe.
Krusifiksi luokkahuoneessa ei pakota ketään uskomaan tai olemaan uskomatta.
EnglishI am sympathetic towards anyone who takes action against Islamic extremists.
Suhtaudun myönteisesti kaikkiin, jotka ryhtyvät toimiin ääri-islamisteja vastaan.
EnglishMorocco has largely closed its borders to anyone who could witness these events.
Marokko on pitkälti sulkenut rajansa niiltä, jotka voisivat todistaa nämä tapahtumat.
EnglishDuties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
Ammatin vaatimukset eivät saa sulkea ketään oman perheen tai yhteisön ulkopuolelle.
EnglishWe want to hear no more of 'never again' from anyone in the international community.
Emme halua kuulla enää kenenkään kansainvälisessä yhteisössä sanovan "ei koskaan".
EnglishAnyone expressing approval or disapproval will be immediately ejected by the ushers.
Valvojat poistavat lehteriltä mielipiteitään ilmaisevat henkilöt välittömästi.