EN

announcement {substantiivi}

volume_up
announcement (myös: advertisement, declaration, notice)
The announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
Ilmoitus paikallisvaalien pitämisestä huhtikuussa 2006 on myönteinen merkki.
The announcement that there is to be a reflection group on the future of Europe is not welcome.
Ilmoitus Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä mietintäryhmästä ei ole tervetullut.
Announcement of the candidates for election to the office of President
Ilmoitus ehdokkaista puhemiehen vaaleissa

Esimerkkejä "announcement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI think that is a very poor announcement, only one week before we go to Poznań.
Minusta tämä on erittäin huono ilmoitus, vain viikkoa ennen kuin menemme Poznániin.
EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Voitteko ystävällisesti kertoa meille, aikooko komissio julkistaa sitä lähiaikoina?
EnglishThere has been an announcement about withdrawal from the space weapons treaty.
Olemme saaneet ilmoituksen avaruusaseita koskevan sopimuksen irtisanomisesta.
EnglishDespite the announcement of elections, this key element is still not in place.
Vaali-ilmoituksesta huolimatta tätä keskeistä vaatimusta ei ole vieläkään täytetty.
EnglishI am therefore pleased by the announcement made by Commissioner Cioloş today.
Olen siksi tyytyväinen ilmoitukseen, jonka komission jäsen Cioloş teki tänään.
EnglishI am therefore happy to be able to make this announcement on behalf of my committee.
Olenkin iloinen voidessani esittää mainitun ilmoituksen valiokuntani puolesta.
EnglishElection of the President (announcement of nominations and appointment of tellers)
Puhemiehen vaali (ehdokkaiden julkistaminen ja ääntenlaskijoiden nimeäminen)
English(DE) Mr President, I would like to make an announcement and ask for your support.
(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa yhden asian ja pyytää tukeanne.
EnglishLet us not repeat the mistake that was made with the announcement of Natura 2000.
Älkäämme toistako virhettä, jonka teimme Natura 2000 -verkon julkistamisen yhteydessä.
English0:11 Well, I have a big announcement to make today, and I'm really excited about this.
0:11 Minulla on iso asia kerrottavana tänään, ja olen siitä todella innoissani.
EnglishThis announcement describes a framework strategy for future activities in this area.
Tässä ilmoituksessa kuvataan strategia tämän alan tulevia aloitteita varten.
EnglishI would also add our concern at the French Government's recent announcement.
Olemme niin ikään huolissamme Ranskan nykyisen hallituksen äskeisestä ilmoituksesta.
EnglishThe amendments proposed reflect the announcement by Eurostat on 15 October.
Ehdotetut tarkistukset vastaavat Eurostatin 15. lokakuuta antamaa ilmoitusta.
EnglishUnfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
Yhdysvaltain hallitus ei valitettavasti pystynyt panemaan omia aikomuksiaan täytäntöön.
EnglishWe have an announcement before we start with regard to this afternoon's debates.
Ennen kuin aloitamme, minulla on ilmoitus, joka liittyy tämän iltapäivän keskusteluihin.
EnglishIt is not an announcement; it is something the Commission has already proposed.
Kyseessä ei ole ilmoitus; tämä on asia, jota komissio on jo ehdottanut.
EnglishAn announcement like the one Levi Strauss made last week is always regrettable.
Levi Straussin viime viikolla tekemän ilmoituksen kaltaiset asiat ovat aina valitettavia.
EnglishWe are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Olemme huolestuneita PKK:n ilmoituksesta, että se haluaa päättää tulitauon.
EnglishThe announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
Ilmoitus paikallisvaalien pitämisestä huhtikuussa 2006 on myönteinen merkki.
EnglishIn 2007, the Commission also made an announcement and presented its raw materials strategy.
Vuonna 2007 komissio antoi myös ilmoituksen ja esitteli raaka-ainestrategian.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "announcement":

announcement
announced
English