EN

to announce [announced|announced] {verbi}

volume_up
in October 1998 to announce a quantitative reference value for the growth
neuvosto päätti lokakuussa 1998 ilmoittaa asettavansa lavean raha-aggregaatin
In this respect, we can announce a forthcoming directive, for example with regard to lifts.
Tässä yhteydessä voimmekin ilmoittaa esimerkiksi tulevasta hissidirektiivistä.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa tyttäremme / poikamme syntymästä.
Why announce now something that is due to happen in 2009?
Miksi nyt julistaa sellaista, jonka on määrä tapahtua vuonna 2009?
Today we are witnessing the moment when success will be announced.
Tänään on se hetki, että voimme julistaa onnistuneemme.
Third: announce that all Cuban laws which contravene the Universal Declaration of Human Rights are to be examined and repealed.
Kolme: hallitus julistaa, että kaikki ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kanssa ristiriidassa olevat Kuuban lait arvioidaan ja kumotaan.
Surely this was ample time to count the vote and announce the result.
Siinä on varmasti aivan riittävästi aikaa laskea äänet ja julkistaa tulos.
Prime Minister Koizumi of Japan will announce his plan for structural reforms in the run-up to the elections in his country.
Japanin pääministeri Koizumi julkistaa rakenneuudistuksia koskevan suunnitelmansa maassaan järjestettävien vaalien alla.
   Ladies and gentlemen, before the vote, I would like to announce an important statement by our Conference of Presidents.
   Hyvät kuulijat, ennen äänestystä haluan julkistaa tärkeän julkilausuman, jonka puheenjohtajakokous on esittänyt.

Esimerkkejä "to announce"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
EnglishWhy do you not announce here and now that we need a different policy on disease?
Miksi ette sano tänään, juuri nyt: me tarvitsemme toisenlaisen tautipolitiikan!
EnglishI now announce the results of the vote on the seniority of the Vice-Presidents.
Julistan seuraavaksi varapuhemiesten arvojärjestystä koskevan vaalin tuloksen.
EnglishHowever, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
Ei kuitenkaan riitä, että ilmoitamme toimenpiteistä ja uusista puiteluotoista.
EnglishIf the secret services have proof, they should announce it in all the newspapers.
Jos tiedustelupalveluilla on todisteita, ne on ilmoitettava kaikissa sanomalehdissä.
EnglishI would like to announce that my Group is also going to support Mrs Attwooll’s report.
Haluan ilmoittaa, että myös oma ryhmäni aikoo tukea kollega Attwoollin mietintöä.
EnglishThat is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.
Siksi haluaisin ilmoittaa kahdesta hyvästä uutisesta tämän aamun keskustelussa.
EnglishToday you are preparing to announce the decision on which this programme is based.
Tänään valmistaudutte julkistamaan päätöksen, johon tämä ohjelma perustuu.
EnglishIn any case, deaf journalists may have some difficulty if you announce the results.
Joka tapauksessa kuuroilla toimittajilla voi olla vaikeuksia, jos ilmoitatte tulokset.
Englishin October 1998 to announce a quantitative reference value for the growth
neuvosto päätti lokakuussa 1998 ilmoittaa asettavansa lavean raha-aggregaatin
EnglishWe in this Parliament should denounce the situation and announce urgent remedies.
Tässä yhteydessä meidän on tuomittava tilanne ja esitettävä kiireellisiä parannuskeinoja.
EnglishIn this respect, we can announce a forthcoming directive, for example with regard to lifts.
Tässä yhteydessä voimmekin ilmoittaa esimerkiksi tulevasta hissidirektiivistä.
EnglishDr Heine made a last-minute appearance to announce the reasons for the embargo.
Herra Heine saapui viime hetkellä ilmoittamaan vientikiellon syistä.
EnglishI have come here to announce a new step in our policy of constructive unilateralism.
Olen tullut tänne kertomaan uudesta vaiheesta rakentavan unilateralismin politiikassamme.
EnglishMr President, I have some technical changes to announce before the vote.
Arvoisa puhemies, haluan ilmoittaa muutamista teknisistä muutoksista ennen äänestystä.
EnglishYou announce pompously that a European Constitution is being launched.
Julistatte mahtipontisesti, että nyt ollaan luomassa Euroopan perustuslakia.
Englishin October 1998 the Governing Council decided to announce a quantitative reference
asemasta EKP:n neuvosto päätti lokakuussa 1998 ilmoittaa asettavansa
EnglishOne opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Yksi mielipidekysely ei kuuluta luottamusta yhtään enempää kuin yksi pääsky tekee kesää.
EnglishI would ask the Commissioner, therefore, to announce that this immediate aid will be provided.
Pyytäisiin herra komissaaria siis ilmoittamaan, että välitöntä apua on luvassa.
EnglishSurely this was ample time to count the vote and announce the result.
Siinä on varmasti aivan riittävästi aikaa laskea äänet ja julkistaa tulos.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "announced":

announced
English
announcement