EN

annex {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
annex (myös: extension)
Mr President-in-Office, what you do not do when you are putting a house in order is put up a new annex and then try to make sure you are still expanding.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, asioita ei saada kuntoon siten, että ensin rakennetaan uusi lisärakennus ja sitten yritetään varmistaa, että taloa voidaan edelleen laajentaa.
2. virallinen
annex
volume_up
liite {subst.} [vir.]
As mentioned, Annex 3 is mainly concerned with agricultural discharges.
Liite III koskee lähinnä maataloudesta aiheutuvia päästöjä, mistä on mainittu.
Annex XV remains in the Accession Treaties and will thus become primary legislation.
Liite XV pysyy liittymissopimuksissa ja siitä tulee siten osa primaarilainsäädäntöä.
And the annex affected the basic competences of Parliament.
Kyseinen liite vaikutti nimenomaan parlamentin perustoimivaltaan.
annex
volume_up
lisäys {subst.} [vir.]

Esimerkkejä "annex"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnother important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
Viimeinen tärkeä seikka koskee menettelyä, jolla muutetaan direktiivin A liitettä.
EnglishPlantations in non-Annex I countries could be financed by industrialised countries.
Teollisuusmaat voivat rahoittaa viljelyksiä liitteen I ulkopuolisissa maissa.
EnglishI myself have another two amendments, which concern the Annex to this proposal.
Olen itse esittänyt kahta muuta tarkistusta, jotka koskevat tämän ehdotuksen liitettä.
EnglishI insist that a vote be taken on this annex now in accordance with procedure.
Pysyn kannassani, että nyt äänestetään tästä liitteestä, kuten menettely edellyttää.
EnglishAnnex XV remains in the Accession Treaties and will thus become primary legislation.
Liite XV pysyy liittymissopimuksissa ja siitä tulee siten osa primaarilainsäädäntöä.
EnglishThe first part of the vote was clearly separate from the vote on the annex.
Äänestyksen ensimmäinen osa erosi selvästi liitettä koskevasta äänestyksestä.
EnglishI really had to work to find at least once the word 'women' ... in the Annex.
Jouduin todella tekemään töitä löytääkseni edes kerran sanan "nainen" ... liitteestä.
EnglishIf they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
Kosovon kansa haluaa todellista itsenäisyyttä, ellei se voi liittyä Albaniaan.
EnglishThe annex speaks of a common European policy coordinating the Member States.
Liitteessä puhutaan jäsenvaltioita ohjaavasta yhteisestä Euroopan energiapolitiikasta.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
Ehdotus liitteen II poistamisesta estäisi meitä saavuttamasta tavoitettamme.
EnglishThis means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
Tämä tarkoittaa, että meidän on luultavasti keskusteltava liitteestä uudelleen syksyllä.
English- the need to accept the list of priority projects in Annex III without changes;
- liitteeseen III sisältyvä ensisijaisten hankkeiden luettelo on hyväksyttävä muutoksitta;
EnglishYou have allowed us now to move something from the annex into the draft Statute.
Mahdollistitte sen, että siirsimme nyt jotakin liitteeseen kuuluvaa ohjesääntöluonnokseen.
EnglishOur complaint is that this is to be regulated in the form of a technical annex.
Valituksemme aihe on se, että asiaa säännellään teknisellä liitteellä.
EnglishWe must also make sure that the information requirements in the annex are clear.
Meidän on varmistuttava myös siitä, että liitteessä esitetyt tietovaatimukset ovat selkeät.
EnglishMember States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
Jäsenvaltiot voivat myös kieltää liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden hallussapidon.
EnglishTherefore, we also see the programmes proposed in the Annex as minimum requirements.
Sen vuoksi pidämme liitteessä ehdotettuja ohjelmia vähimmäisvaatimuksina.
EnglishAs mentioned, Annex 3 is mainly concerned with agricultural discharges.
Liite III koskee lähinnä maataloudesta aiheutuvia päästöjä, mistä on mainittu.
EnglishDeclaration of the European Commission on the classification of books (Annex I. 17)
Euroopan komission lausuma komission lausuma kirjojen luokituksesta (liitteen I 17 kohta)
EnglishThe Committee on the Environment is disturbed by the changes regarding water in Annex VI.
Ympäristövaliokunta on huolissaan liitteen VI veteen liittyvistä muutoksista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "annex":

annex
annexation