"ancillary" - Suomenkielinen käännös

EN

"ancillary" suomeksi

EN

ancillary {substantiivi}

volume_up
ancillary (myös: underling)

Esimerkkejä "ancillary"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe have debated the ancillary clauses while the Council was delaying the basic decisions.
Olemme keskustelleet sivuseikoista, kun neuvosto lykkäsi perusluonteisia päätöksiä.
EnglishThey could not tolerate a further increase in ancillary wage costs.
Ne eivät selviäisi enää välillisten työvoimakustannusten uudesta korottamisesta.
EnglishWe also need to realise that the words 'ancillary risk' will play a different role.
Meidän on myös ymmärrettävä, että "jäännösriskillä" on eri merkitys.
EnglishIn Lithuania, 5 000 employees, including ones in ancillary companies, are losing their jobs.
Liettuassa 5 000 työntekijää on menettänyt työpaikkansa myös liitännäisillä toimialoilla.
EnglishEveryone involved in this crisis has suffered: producers, consumers and the ancillary industries.
Kaikki tämän kriisin osapuolet ovat kärsineet: tuottajat, kuluttajat ja sivuelinkeinot.
Englishe.g. to avoid a failure in the settlement of an ancillary system.
se ole ehdottoman välttämätöntä esimerkiksi liitännäisjärjestelmien
EnglishMobile services and the ancillary services on which they depend need to be upgraded and extended.
Liikkuvia palveluja ja niille välttämättömiä oheispalveluja on uudistettava ja laajennettava.
EnglishWe need to look at ways of bringing those ancillary health professionals into the centre of our planning.
On siis pohdittava tapoja saada myös muut terveydenhuoltoalan ammatit osaksi terveydenhuollon suunnittelua.
EnglishFor its part, Parliament must also demonstrate a capacity to distinguish between the essential and the ancillary.
Parlamentin puolestaan on osoitettava myös valmiutensa erottaa toisistaan olennainen ja epäolennainen.
EnglishThis has gone hand in hand with an appreciable change in the administration of ancillary aid programmes, namely deconcentration.
Samaan aikaan lisätukiohjelmien hallinnossa on tehty tuntuvia muutoksia hajauttamalla sitä.
EnglishThe extension of inspection by ancillary staff in the case of red meat causes us special concern.
Avustavan henkilökunnan suorittamien tarkastusten laajentaminen koskemaan punaista lihaa herättää meissä erityistä levottomuutta.
EnglishIt is not some ancillary add-on element in this.
EnglishMr President, I am one of those who would very much like to thank you, Mr Priestley, the ancillary and administrative staff.
Arvoisa puhemies, olen yksi niistä, jotka haluaisivat kiittää teitä, Priestleyä, lisä- ja hallintohenkilöstöä.
EnglishOpinion on a Law containing ancillary measures for the introduction of the euro (CON/2001/9)Austria, 17.5.2001, pdf 106 kB, de . en
Lausunto laista euron käyttöönottoon liittyvistä lisätoimenpiteistä (CON/2001/9)Itävalta, 17.5.2001, pdf 106 kB, de . en
EnglishThe emission of CO2, the use of natural ancillary resources, harmful substances and residual waste must definitely form part of the equation.
Siinä pitää joka tapauksessa laskea mukaan hiilidioksidipäästöt, luonnonvarojen käyttö, haitalliset aineet ja jäte.
EnglishI have drawn attention to the need for a European dimension in ancillary education services, such as vocational guidance.
Olen kiinnittänyt huomiota eurooppalaisen ulottuvuuden tarpeeseen koulutukseen liittyvässä opastuksessa, kuten ammatinvalinnanohjauksessa.
EnglishAs rights of usage, the slots belong neither to the air carriers nor to the airports, and have only an ancillary role.
Lähtö- ja saapumisajat ovat käyttöoikeuksia eivätkä ne kuulu sen enempää lentoyhtiöille kuin lentoasemillekaan. Niillä on vain palvelutehtävä.
EnglishBritish Conservatives cannot accept the report, based on the long list of ancillary items which are not on the agenda of the IGC.
Brittikonservatiivit eivät voi hyväksyä mietintöä, joka perustuu pitkään luetteloon sivuseikkoja, jotka eivät ole HVK:n asialistalla.
EnglishI have in mind, in particular, the financing of ancillary measures, which has suffered major cuts, for example in the case of beef and veal.
Ajattelen erityisesti liitännäistoimenpiteiden rahoitusta, jota on huomattavasti pienennetty esimerkiksi naudanlihan osalta.
EnglishOn 16 November 2006 the Governing Council decided, on the basis of the fifth progress report on TARGET2, on the pricing scheme for ancillary systems.
EKP:n neuvosto teki 16.11.2006 viidennen TARGET 2 –seurantaraportin pohjalta päätöksen liitännäisjärjestelmien hinnoittelusta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ancillary":

ancillary