"Ancient Greek" - Suomenkielinen käännös

EN

"Ancient Greek" suomeksi

EN

Ancient Greek {erisnimi}

volume_up
Ancient Greek

Esimerkkejä "Ancient Greek"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishConsequently, the possibility to test Latin or Ancient Greek has not been taken into consideration.
Näin ollen mahdollisuutta testata latinaa tai klassista kreikkaa ei ole pohdittu.
EnglishI should like to finish with an ancient Greek motto: time waits for no man.
Haluan päättää puheenvuoroni vanhaan kreikkalaiseen sananlaskuun: aika ei jää odottamaan ketään.
EnglishThus the ancient Greek tradition of the Olympic truce was born and has lasted for over 1000 years.
Näin syntyi muinaiskreikkalainen olympiarauhan perinne, joka on kestänyt yli 1 000 vuotta.
EnglishI must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Täytyy sanoa, että Makedonian tilanne on kuin kohtaus antiikin Kreikan tragediasta.
EnglishIn ancient Greek theatre, a crisis means an opportunity - yes, the challenge of a turning point.
Klassisessa kreikkalaisessa teatterissa kriisi merkitsee mahdollisuutta - käännekohdan haastetta.
EnglishI want to see if the Ancient Greek saying is philosophical rhetoric or if we have progressed.
Haluan nähdä, onko muinaisten kreikkalaisten sanonta filosofista retoriikkaa vai olemmeko edistyneet.
EnglishSubject: Abolition of the teaching of ancient Greek in France
Aihe: Klassisen kreikan opetuksen lakkauttaminen Ranskassa
EnglishAlthough Socrates lived in ancient Greek times, such legislation would still seem to exist.
Vaikka Sokrates eli Kreikassa Antiikin aikaan, samankaltainen lainsäädäntö näyttää yhä edelleen olevan olemassa.
EnglishI should also like to declare that I believe in the ancient Greek proverb 'good things come in small packages'.
Lisäksi ilmoitan uskovani vanhaan kreikkalaiseen sananlaskuun "hyvät asiat ovat pienissä paketeissa".
EnglishAs is often said, crisis can be an opportunity - both in the Ancient Greek and in the Chinese interpretation.
Kuten usein sanotaan, kriisi voi olla tilaisuus - niin muinaisen kreikkalaisen kuin kiinalaisenkin tulkinnan mukaan.
EnglishSometimes, the apparently contradictory, oxymoronic Ancient Greek proverb "more haste, less speed" is more efficient.
Toisinaan tehokkaampi on muinaisten kreikkalaisten näennäisesti ristiriitainen ohje, tunnettu oksymoron "kiiruhda hitaasti".
EnglishI should like firstly to respond to Mrs Maes' comment by referring to an ancient Greek saying: "Åíüò êáêïý ìýñéá Ýðïíôáé".
Aluksi haluaisin vastata jäsen Maesin huomautukseen antiikin Kreikasta peräisin olevalla sanonnalla: "Åíüò êáêïý ìýñéá Ýðïíôáé."
EnglishI did Ancient Greek at school, but of course that was written rather than oral.
Pahoittelen ääntämystäni; luin koulussa muinaiskreikkaa, mutta opiskelu tietenkin painottui enemmän kirjalliseen kuin suulliseen ilmaisuun.
EnglishMr President, there were two monsters in Ancient Greek mythology which killed and swallowed people, Scylla and Charybdis.
. (EL) Arvoisa puhemies, antiikin Kreikan mytologiassa oli kaksi hirviötä, Skylla ja Kharybdis, jotka tappoivat ja nielivät ihmisiä.
EnglishThe issue here is that we have a minority which has deep cultural roots going even further back than Ancient Greek civilization.
Mutta nyt asia on niin, että meillä on vähemmistö, jolla on syvällinen kulttuuriperintö jo ennen muinaiskreikkalaista kulttuuria.
EnglishAncient Greek is currently taught to 1.9 % of pupils in certain secondary school classes while Latin is taught to 25.4 %.
Klassista kreikkaa opetetaan joillakin luokilla keskiasteen kouluissa 1, 9 %: lle oppilaista, kun taas latinaa opetetaan 25, 4 %: lle oppilaista.
EnglishOver 2000 years ago, the ancient Greek politician Demosthenes said: ‘Small opportunities are often the beginning of great enterprises.’
Yli 2000 vuotta sitten elänyt muinainen kreikkalainen poliitikko Demosthenes totesi, että pienet mahdollisuudet ovat usein alkua suurille hankkeille.
EnglishIf I may paraphrase the ancient Greek proverb for the President-in-Office: "Those whom the Gods wish to destroy, they first raise high."
Minun sallittaneen lainata vanhaa kreikkalaista sananlaskua neuvoston puheenjohtajalle: "Se, minkä jumalat haluavat tuhota, he nostavat ensin korkealle."
EnglishThe lives of women there have been transformed into a tragedy which not even the imagination of the Ancient Greek tragic poets could ever have conceived of.
Naisten elämästä on tehty murhenäytelmä, jollaista ei edes antiikin Kreikan tragediarunoilijoiden mielikuvitus olisi voinut synnyttää.
EnglishThese events and the Commission's communications entirely neglect the need to maintain the teaching of Ancient Greek and Latin throughout Europe.
Näissä tapahtumissa ja komission tiedonannoissa sivuutetaan kuitenkin kokonaan se, että muinaiskreikan ja latinan opetusta on jatkettava kaikkialla Euroopan unionissa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Ancient Greek" suomeksi

ancient adjektiivi