EN

analysis {substantiivi}

volume_up
analysis
I think that this analysis justifies President Prodi's choice of words and analysis.
Tämä analyysi oikeuttaa mielestäni puheenjohtaja Prodin sanavalinnan ja tilannearvion.
It will include an analysis of alternative preferences for cooperation.
Selvitykseen sisältyy analyysi vaihtoehtoisista suositeltavista yhteistyön muodoista.
The report presents an analysis of the situation that is both correct and balanced.
Mietinnössä esitetään tilanteesta analyysi, joka on oikea ja tasapainoinen.
Monitoring over such a short period of time is incompatible with real-time analysis.
Näin lyhyen ajanjakson tarkastelu ei vastaa reaaliaikaista analyysia.
The analysis is still ongoing, so it is too early to draw conclusions.
Tarkastelu on edelleen kesken, joten on vielä liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.
First, the analysis of the competitiveness aspect.
Ensinnäkin tarkastelu kilpailukyvyn näkökulmasta.
Analysis of labour costs is undoubtedly an important factor, as I have said, in terms of the macroeconomic perspective.
Kuten jo totesin, työvoimakustannusten tutkiminen on epäilemättä makrotalouden suunnittelun tärkeä osa.
What analyses can we obtain from studying the past?
Minkälaisia analyyseja menneisyyden tutkiminen antaa meille?
analysis (myös: breakdown)
Our analysis of the Commission's work is positive.
Tekemämme erittely komission työstä on myönteinen.
As regards the 'telecom' package, I find it difficult to answer the question, which requires a more detailed analysis of the need for changes.
Sähköisen viestinnän pakettia koskevaan kysymykseen on vaikea vastata, koska muutosten tarpeesta pitäisi saada yksityiskohtaisempi erittely.

Esimerkkejä "analysis"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnalysis and feedback from Member States show that the guidelines are working.
Jäsenvaltioiden arvioinnit ja palautteet osoittavat, että suuntaviivat toimivat.
EnglishOur analysis of the situation is well-known, and has been supported by you all.
Meidän arviomme tilanteesta tunnetaan hyvin, ja te kaikki olette tukeneet sitä.
EnglishThe Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
Komissio suhtautuu myönteisesti analyysin ja suositusten pitkäjännitteisyyteen.
EnglishNor do we doubt the usefulness of a detailed analysis at an intrasector level.
Emme kiistäkään yksityiskohtaisen selvityksen merkitystä alakohtaisella tasolla.
EnglishIn the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
Arvioitaessa asiaa tarkemmin asetuksen sisällössä ei niinkään ole mitään väärää.
EnglishI am pleased to see that Parliament has agreed with the Commission's analysis.
Olen iloinen siitä, että parlamentti on ollut samaa mieltä komission analyysista.
EnglishWe are not a theoretical institution here, whose responsibility is merely analysis.
Me emme ole teoreettinen instituutio, jonka tehtävänä on vain analysoida asioita.
EnglishI also share the analysis that the Council is rather weaker than had been hoped.
Olen samaa mieltä siitä, että ihmisoikeusneuvosto on heikompi, kuin mitä toivottiin.
EnglishIt would have been subjected to additional analysis and certification checks.
Se olisi joutunut ylimääräisten analyysien ja sertifiointitarkistusten kohteeksi.
EnglishIt contains a detailed analysis of the banking structures in the new Member States.
Siinä analysoidaan yksityiskohtaisesti uusien jäsenvaltioiden pankkijärjestelmiä.
EnglishBut, in the final analysis, as we all know, what we need is the political will.
Tiedämme kuitenkin hyvin, että loppujen lopuksi tarvitaan poliittista tahtoa.
EnglishThere is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
Toissijaisuusperiaatteen edellytyksistä ei ole tehty objektiivista analyysiä.
EnglishIn the final analysis, this is about one of the Union’s common external borders.
Asiassahan on loppujen lopuksi kyse yhdestä unionin yhteisestä ulkorajasta.
EnglishI should like to congratulate the Commissioner, as his analysis is entirely correct.
Haluan onnitella komission jäsentä, sillä hänen analyysinsä osuu aivan oikeaan.
EnglishThis solution can only result from an in-depth analysis and from an open debate.
Ratkaisu voi perustua ainoastaan perusteelliseen analyysiin ja avoimeen keskusteluun.
EnglishMr Marset Campos' analysis is a very clear one and it contains many warnings.
Marset Camposin analyysi on hyvin selkeä ja siihen sisältyy monia varoituksia.
EnglishBut, after that, an analysis should take place, and measures should also be taken.
Sen jälkeen asiaa olisi kuitenkin tarkasteltava, ja toimia olisi myös toteutettava.
EnglishThe objectives are to make sure that we have the skills to perform critical analysis.
Tavoitteena on varmistaa, että meillä on taidot kriittisen analyysin tekemiseksi.
EnglishI agree very much with Mr Chichester’s comments on the cost-benefit analysis.
Kannatan voimakkaasti jäsen Chichesterin huomioita kustannushyötyanalyysistä.
EnglishIn the final analysis, international terrorism cannot be fought by military means.
Loppujen lopuksi kansainvälistä terrorismia ei pystytä torjumaan aseellisin keinoin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "analysis":

analysis
chemical analysis
fundamental analysis