"analyses" - Suomenkielinen käännös

EN

"analyses" suomeksi

EN

analyses {monikko}

volume_up
analyses
These analyses clearly enhance our understanding of euro area developments.
Analyysit lisäävät selvästi tuntemustamme euroalueella tapahtuvasta kehityksestä.
The analyses by the Central Bank and by the Commission may help in this direction.
Keskuspankin ja komission analyysit voivat auttaa tässä.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Aiomme selvittää, mitä tapahtui, sekä suorittaa tarkemmat tutkimukset ja analyysit.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Aiomme selvittää, mitä tapahtui, sekä suorittaa tarkemmat tutkimukset ja analyysit.
These analyses demonstrate that the use of antibiotics can be extremely costly in terms of treating human diseases.
Nämä tutkimukset osoittavat, että antibioottien käytöstä voi aiheutua suuria kustannuksia ihmisten sairauksien hoidolle.
We know from many analyses that people are leaving not necessarily because of finance, but because of opportunity.
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset eivät lähde pois puuttuvan rahoituksen takia, vaan koska kyse on mahdollisuuksista.

Esimerkkejä "analyses"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOnly three out of 40 laboratories misinterpreted the results of the analyses.
Vain kolme laboratoriota neljästäkymmenestä tulkitsi analyysin tulokset väärin.
EnglishIt has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
Se on tehtävä tavalla, jossa otetaan huomioon suhteet ja analysoidaan niitä ".
EnglishWe will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
Aiomme selvittää, mitä tapahtui, sekä suorittaa tarkemmat tutkimukset ja analyysit.
EnglishThe Commission broadly supports many of the proposals and analyses in this report.
Komissio kannattaa hyvin suurelta osin mietinnössä olevia ehdotuksia ja analyyseja.
EnglishThese analyses clearly enhance our understanding of euro area developments.
Analyysit lisäävät selvästi tuntemustamme euroalueella tapahtuvasta kehityksestä.
EnglishHow can the good advice that we give, the good analyses, actually be put into effect?
Miten meidän antamiamme hyviä neuvoja ja analyysejä voidaan tosiasiassa soveltaa?
EnglishThis is why we have set up common implementation mechanisms, including joint analyses.
Siksi olemme luoneet yhteisiä täytäntöönpanomekanismeja sekä yhteisiä analyyseja.
EnglishThe more information gathered in a broadly-based database, the better the analyses.
Mitä enemmän tietoa laajassa tietokannassa on, sitä parempia analyysit ovat.
EnglishGDP must be at the centre of our analyses, as agreed in the Rosbach report.
BKT:n täytyy olla analyysien keskiössä, kuten Rosbachin mietinnössä sovittiin.
EnglishSo we should not lose ourselves in legal analyses, but send a clear signal.
Meidän ei siis pitäisi eksyä oikeudellisiin analyyseihin vaan antaa selvä signaali.
EnglishThese impact analyses must be comparable: they must therefore be standardised.
Nämä vaikutustenarvioinnit on yhdenmukaistettava, jotta ne olisivat vertailukelpoisia.
EnglishBut other countries, in other situations, may have alternative analyses.
Mutta toisissa maissa, toisissa tilanteissa, voidaan tehdä erilaisia analyyseja.
EnglishWe have carried out preliminary studies, internal consultations and economic analyses.
Olemme toteuttaneet alustavia tutkimuksia, sisäisiä kuulemisia ja talousanalyysejä.
EnglishThe rapporteur analyses the common position in the spirit of constructive criticism.
Mietinnön esittelijä analysoi yhteistä kantaa hyväntahtoisen kriittisesti.
EnglishIf change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
Muutokset ja tehokkaat toimenpiteet edellyttävät tarkkaa analysointia.
EnglishENISA will be a centre of excellence that coordinates, analyses and gives advice.
ENISA tulee olemaan osaamiskeskus, joka koordinoi, analysoi ja neuvoo.
EnglishThere should be greater transparency, we need new analyses: which ones then?
Meillä pitäisi olla enemmän avoimuutta, tarvisisimme uusia analyyseja, mutta millaisia?
EnglishWe in Parliament thus ask the Commission to enlarge its valuable analyses further.
Me täällä parlamentissa pyydämmekin komissiota vielä laajentamaan arvokkaita analyysejään.
EnglishIt is high time splendid analyses were translated into still more splendid policy action.
On korkea aika siirtyä hienoista analyyseista vielä hienompiin poliittisiin toimiin.
EnglishThe report analyses the situation at present and proposes consistent action for the future.
Mietintö analysoi vallitsevan tilanteen ja esittää johdonmukaisia jatkotoimia.