"to analyse" - Suomenkielinen käännös

EN

"to analyse" suomeksi

EN

to analyse [analysed|analysed] {verbi}

volume_up
The Commission can only collate and analyse the data provided by the Member States.
Komissio voi vain kerätä ja analysoida jäsenvaltioiden sille antamia tietoja.
For this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
Tästä syystä komissio alkoi kesäkuussa 2010 analysoida aiheita perusteellisesti.
The study was also designed to analyse the relevant regulatory national frameworks.
Tutkimuksen tehtävänä on myös analysoida asiaan liittyviä kansallisia sääntelyjärjestelmiä.
As far as the statistics which you quoted are concerned, we need to analyse the structure of unemployment in Greece.
Esittämistänne tilastoista on sanottava, että Kreikan työttömyyden jakautumista on syytä eritellä.
The policy planning and early warning unit allows us at long last to analyse what we mean by a common foreign and security policy.
Suunnittelu- ja varhaisvaroitusyksikkö tekee meille lopultakin mahdolliseksi eritellä, mitä tarkoitamme yhteisellä ulko- ja turvallisuuspolitiikalla.
Also, let us consider critically our own state of affairs and let us analyse ourselves by asking some simple questions.
Tarkastelkaamme kriittisesti omaa tilannettamme ja eritelkäämme itseämme esittämällä muutamia yksinkertaisia kysymyksiä.

Esimerkkejä "to analyse"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
Jos sitä ei tehdä, oikeudellisten asioiden valiokunta ei voi arvioida tilannetta.
EnglishI think that the Commission should analyse these proposals, because models do exist.
Mielestäni komission olisi tutkittava näitä ehdotuksia, koska malleja on olemassa.
EnglishThe Commission can only collate and analyse the data provided by the Member States.
Komissio voi vain kerätä ja analysoida jäsenvaltioiden sille antamia tietoja.
EnglishLet us then analyse the content of these proposals, albeit in general terms.
Käykäämme selvittelemään, vaikkakin yleisellä tasolla, näiden ehdotusten sisältöä.
EnglishFor this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
Tästä syystä komissio alkoi kesäkuussa 2010 analysoida aiheita perusteellisesti.
EnglishWe need then to analyse why this has happened before we begin to act at EU level.
Meidän on analysoitava, miksi näin kävi, ennen kuin toimimme EU:n tasolla.
EnglishThe Commission will continue to analyse the link between food prices and energy prices.
Komissio jatkaa elintarvikkeiden ja energian hintojen välisen yhteyden tutkimista.
EnglishHowever, it is not futile to analyse history: Keynes stated that the economist
ja valmistautua tulevaisuuden haasteisiin. Historiankaan analysoiminen ei
EnglishI will analyse the questions which Mr Caudron put and come back to them later.
Aion tutkia parlamentin jäsen Caudronin esittämiä kysymyksiä ja palaan niihin myöhemmin.
EnglishThe level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Arvon pitäisi olla ainakin puolet pienempi, sillä siitä voidaan suoriutua analyyttisesti.
EnglishWe must be quite specific about this and analyse the situation honestly.
Meidän on oltava tässä asiassa hyvin tarkkoja ja arvioitava tilannetta rehellisesti.
EnglishWhen we analyse the employment figures, it is quite clear what results have been achieved.
Kun tarkastelemme työllisyyslukuja, on selvää, millaisiin tuloksiin on päästy.
EnglishParliament’s services will help me to analyse it and we will take any necessary action.
Parlamentin yksiköt auttavat minua sen arvioinnissa, ja toteutamme tarvittavat toimet.
EnglishEven if they should prove to be wrong, now is the time to consider and analyse them.
Verojen alennuskaan ei muuttaisi sitä, että öljyn hinta kohoaa siitä huolimatta edelleen.
EnglishA mission from the Commission is currently in the region to analyse what is needed.
Alueella on tällä hetkellä komission valtuuskunta, jonka tehtävänä on analysoida tarpeita.
EnglishThe study was also designed to analyse the relevant regulatory national frameworks.
Tutkimuksen tehtävänä on myös analysoida asiaan liittyviä kansallisia sääntelyjärjestelmiä.
EnglishWe still have to analyse and express a position on a number of points.
Meidän on vielä tutkittava asiaa ja ilmaistava kantamme moneen kysymykseen.
EnglishIn order to achieve this, it is important to analyse the relevant market.
Tämän aikaansaamiseksi on tärkeää analysoida asiaankuuluvia markkinoita.
EnglishWe will analyse that in the broader sense but without neglecting Mr Rübig's point of view.
Tutkimme asiaa laajemmin ottamalla huomioon myös jäsen Rübigin näkökannan.
EnglishThe government also say that they lack sufficient capacity to analyse the crisis.
Unkarin hallitus sanoo myös, ettei heillä ole riittävästi kapasiteettia kriisin analysoimiseksi.