EN

analogous {adjektiivi}

volume_up
1. virallinen
Analogous to ordinary cigarettes, a maximum tar content must be set for rolling tobacco.
Irtotupakalle pitää määrätä vastaava tervan enimmäispitoisuus kuin tavallisille savukkeille.
An analogous difference, we have already heard, concerns the regulation of unsolicited communications for direct marketing purposes.
Vastaavanlainen ero olemme jo kuulleet tästä asiasta koskee ei-suoramarkkinointitarkoituksiin lähetettävien ei-toivottujen viestien sääntelyä.
An analogous system could be considered, though with a smaller financial commitment, in the case of finance for countries with derogations.
Tätä voidaan pitää vastaavanlaisena järjestelynä, mutta sen taloudellinen sitoumus on pienempi niissäkin tapauksissa, joissa myönnetään rahoitusta maille, joita koskee poikkeus.

Esimerkkejä "analogous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishEvery former Communist country has had to face analogous difficulties.
Jokainen entinen kommunistinen maa on joutunut kärsimään samanlaisista vaikeuksista.
EnglishAnalogous to ordinary cigarettes, a maximum tar content must be set for rolling tobacco.
Irtotupakalle pitää määrätä vastaava tervan enimmäispitoisuus kuin tavallisille savukkeille.
EnglishThey are long-term residents, they are not analogous to beneficiaries of temporary protection.
He oleskelevat unionissa pitkällä aikavälillä, he eivät ole tilapäisen suojelun saajia.
EnglishAnalogous agreements between both sides of industry might also be considered at the branch or company level.
Asianomaiset sopimukset myös työmarkkinaosapuolten välillä ala- ja konsernitasolla voisivat olla mahdollisia.
EnglishThe situation is analogous to the one from last year.
English3:38 Similarly, the astronomers' results are surely well-deserving of the Nobel Prize, but they raised an analogous question.
3:38 Heidän tuloksensa ansaitsivat varmasti Nobel-palkinnon, mutta herättivät samankaltaisen kysymyksen.
EnglishThese powers of immunity are extraordinary and not analogous to those enjoyed by any police force within the EU.
Tällainen loukkaamattomuuden myötä saavutettu valta on poikkeuksellista eikä se vastaa minkään poliisivoimien valtaa EU:ssa.
EnglishAs has already been mentioned, the directive is analogous to the one on grid access for cross-border trade in electricity.
Kuten jo mainittiin, direktiivi on yhdenmukainen rajat ylittävän sähkökaupan verkkoon pääsystä annetun direktiivin kanssa.
EnglishWe could clearly say the same of Amendment No 4, which has a similar justification and problems of an analogous nature.
Voisimme selvästikin sanoa samaa tarkistuksesta 4, jonka perustelut ovat samantapaisia ja johon liittyy samantapaisia ongelmia.
EnglishAn analogous difference, we have already heard, concerns the regulation of unsolicited communications for direct marketing purposes.
Vastaavanlainen ero olemme jo kuulleet tästä asiasta koskee ei-suoramarkkinointitarkoituksiin lähetettävien ei-toivottujen viestien sääntelyä.
EnglishThirdly, we must entrust the management of these services to an economic security council analogous to the United Nations Security Council.
Kolmanneksi on annettava näiden palvelujen hallinto Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostoa vastaavalle taloudelliselle turvallisuusneuvostolle.
EnglishIn some Member States, the requirements relating to national marketing authorisations are analogous to those relating to variations in marketing authorisations.
Joissakin jäsenvaltioissa vaatimukset, jotka koskevat kansallisia myyntilupia, vastaavat myyntilupien muutoksia koskevia vaatimuksia.
EnglishAn analogous system could be considered, though with a smaller financial commitment, in the case of finance for countries with derogations.
Tätä voidaan pitää vastaavanlaisena järjestelynä, mutta sen taloudellinen sitoumus on pienempi niissäkin tapauksissa, joissa myönnetään rahoitusta maille, joita koskee poikkeus.
EnglishWe are, unfortunately, still waiting for an analogous agreement to be signed with Latvia and we must encourage the Russians to sign such an agreement.
Valitettavasti joudumme edelleen odottamaan vastaavan sopimuksen allekirjoittamista Latvian kanssa ja meidän on kannustettava venäläisiä sopimuksen allekirjoittamiseen.
EnglishThe principles behind the two directives are analogous to the principles that should be inspiring the services directive, and their aims are the same.
Näiden kahden direktiivin periaatteet ovat vastaavanlaisia kuin ne periaatteet, joihin palveludirektiivin pitäisi perustua. Näillä direktiiveillä on myös samat tavoitteet.
EnglishWe would like to set up something analogous to the very successful Iran-US claims tribunal, which, in a simple and elegant way, resolves thousands of disputes.
Haluaisimme perustaa jotain Iranin ja Yhdysvaltojen välisen valitustuomioistuimen tapaista, joka yksinkertaisella ja tyylikkäällä tavalla ratkaisisi tuhansia kiistoja.
EnglishAlongside the human rights clauses, there are also analogous requirements regarding compliance with basic democratic standards and respect for minority rights.
Ihmisoikeuslausekkeiden ohella on muita vastaavia vaatimuksia, jotka liittyvät demokraattisten perusnormien noudattamiseen ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamiseen.
EnglishPatients need innovative new medical products and not analogous products that burden our health systems without providing any extra benefit for patients.
Potilaat tarvitsevat uusia innovatiivisia lääkkeitä eivätkä mitään vastaavia valmisteita, jotka rasittavat terveydenhoitojärjestelmiämme mutta joista ei ole hyötyä potilaille.
EnglishIt has signalled that it is, in principle, willing to introduce some kind of central European supervisory system analogous to the European System of Central Banks.
Se on viestittänyt olevansa periaatteessa halukas luomaan jonkinlaisen keskeisen eurooppalaisen valvontajärjestelmän, joka olisi samankaltainen kuin Euroopan keskuspankkijärjestelmä.
EnglishAt international level my colleague, Mr Lamy, had to oppose an analogous American initiative which was taken against certain public European companies in the telecom area.
Kollega Lamyn oli vastustettava kansainvälisellä tasolla vastaavaa amerikkalaista aloitetta, joka oli tehty tiettyjä julkisia eurooppalaisia tietoliikennealan yrityksiä vastaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "analogous":

analogous
analog