"anachronistic" - Suomenkielinen käännös

EN

"anachronistic" suomeksi

EN

anachronistic {adjektiivi}

volume_up
anachronistic
For them that anachronistic colonial war was long over.
Heidän osaltaan tämä anakronistinen kolonialistinen sota oli jo ajat sitten päättynyt.
anachronistic

Esimerkkejä "anachronistic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishKeeping the system of protocols for amending the Convention is an absolutely anachronistic process.
Järjestelmä, jossa yleissopimusta tarkistetaan pöytäkirjoilla, on aikansa elänyt.
EnglishThe correction of this anachronistic and regrettable situation is urgent.
Tämä vanhentunut ja valitettava tilanne on korjattava pikaisesti.
EnglishThe staff regulations contained an anachronistic rule, similar to an ecclesiastical nihil obstat.
Henkilöstösäännöissä oli vanhentunut määräys, joka vastaa katolisen kirkon julkaisulupaa.
EnglishWe need smart electricity grids; currently these are wasteful and anachronistic.
Tarvitsemme älykkäitä sähköverkkoja. Tällä hetkellä ne ovat vanhentuneet ja niiden vuoksi tuhlataan energiaa.
EnglishFor them that anachronistic colonial war was long over.
Heidän osaltaan tämä anakronistinen kolonialistinen sota oli jo ajat sitten päättynyt.
EnglishRaising such an issue today might seem anachronistic but slavery will indeed be a part of the 21st century.
Tällaisen aiheen esille ottaminen nyt saattaa tuntua vanhentuneelta.
EnglishThis collapse is due to the anachronistic application of the Ricardian model underpinning your policy.
Jalkinealan konkurssi johtuu ricardolaisen mallin vanhentuneesta soveltamisesta, johon politiikkanne perustuu.
EnglishIt is easy to see how a wealth indicator based on dated parameters is anachronistic now, in 2011.
On helppo nähdä, miten vaurautta mittaava indikaattori, joka perustuu vanhentuneisiin kriteereihin, on nyt vuonna 2011 vanhentunut.
EnglishLet us put a stop to national self-interest and to the anachronistic benefits enjoyed by certain Member States.
Lopettakaamme oman kansallisen edun tavoittelu ja poistakaamme tiettyjen jäsenvaltioiden nauttimat anakronistiset edut.
EnglishThe fault lies with outdated air traffic management and air traffic control and anachronistic national systems.
Syynä ovat vanhentuneet ilmahallinto- ja turvajärjestelmät, joiden kansalliset variantit ovat ajastaan jälkeen jääneitä.
EnglishMr President, the Commissioner is working under the constraints of the undemocratic and anachronistic Euratom Treaty.
Arvoisa puhemies, komissio työskentelee epädemokraattisen ja vanhentuneen Euratom-sopimuksen rajoitusten puitteissa.
EnglishMr President, North Korea has rapidly come to be symbol of an anachronistic, backward-looking communist state.
   – Arvoisa puhemies, Pohjois-Koreasta on tullut nopeasti vanhentuneen ja taantumuksellisen kommunistivaltion symboli.
EnglishIn some ways the six years have made it a little anachronistic and there will be developments which are not foreseen in the directive.
Jollain tapaa nuo kuusi vuotta ovat tehneet siitä hieman vanhentuneen ja kehitystä, jota ei ole ennakoitu mietinnössä, tulee tapahtumaan.
EnglishWe in Europe, of course, condemn the operation of such anachronistic religious courts, but how about the Islamic world itself?
Euroopassa tietenkin tuomitaan tällaisten ajastaan jälkeen jääneiden uskonnollisten tuomioistuinten toiminta, mutta entäpä islamilaisessa maailmassa?
EnglishI am of course also referring to the Saudi Arabian navy, which is basically classified as a navy of a developing country, something which seems very anachronistic to us.
Tämä vaikuttaa meistä suurelta virheeltä. Siksi ehdotetaan tarkistusta, jossa viitataan OECD: n luokitukseen.
EnglishThe operation of nuclear power plants for civilian purposes is founded on engineering practices which are now outdated and anachronistic.
Siviilitarkoituksiin tarkoitettujen ydinvoimalaitosten toiminta perustuu teknisiin menetelmiin, jotka ovat nyt vanhentuneita ja epäajanmukaisia.
EnglishA genuine waste treatment policy requires selective sorting and treatment, rather than an anachronistic and anarchic mixing of waste.
Todellisessa jätteenkäsittelypolitiikassa tarvitaan valikoivaa lajittelua ja valikoivaa käsittelyä vanhanaikaisen ja järjestelemättömän sekoittamisen sijasta.
EnglishThese are proposals that aim objectively to improve and correct aspects of the regulation in force that are inadequate and anachronistic.
Kyse on ehdotuksista, joilla pyritään objektiivisesti parantamaan ja korjaamaan voimassa olevan asetuksen näkökohtia, jotka ovat puutteellisia ja vanhentuneita.
EnglishTo add to such a dreadful state of affairs, anachronistic Islamic Sharia courts have jurisdiction over criminal courts in one third of Nigeria's states.
Tämän kauhean tilanteen lisäksi vanhakantaisilla islamilaisilla šaria-tuomioistuimilla on oikeudenkäyttövalta rikostuomioistuimissa kolmasosassa Nigerian osavaltioista.
EnglishFurthermore, despite some recent attempts to improve the human rights situation in the country, the situation relating to civil liberties is still profoundly anachronistic.
Lisäksi huolimatta muutamista viimeaikaisista yrityksistä parantaa maan ihmisoikeustilannetta tilanne on kansalaisvapauksien osalta edelleen perin epäoikeudenmukainen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "anachronistic":

anachronistic