"ample" - Suomenkielinen käännös

EN

"ample" suomeksi

EN

ample {adjektiivi}

volume_up
The fact that they have agreed for China to represent them abroad is ample proof of the trust they deserve.
Heidän suostumuksensa siihen, että Kiina edustaa heitä ulkomailla, on täysin riittävä esimerkki heidän ansaitsemastaan luottamuksesta.
No further reductions should be made to this large area, and I therefore believe that separate and ample funding would be the best solution.
Tätä laajaa aluetta ei saa enää pienentää, joten erillinen ja riittävä rahoitus olisi nähdäkseni paras ratkaisu.
This is ample reason, Commissioner, to insist on the immediate scrapping of this section in official documents with your Turkish interlocutor.
Arvoisa komission jäsen, tämä on riittävä syy todeta turkkilaiselle keskustelukumppanillenne, että tämä kohta on poistettava heti virallisista asiakirjoista.
ample
volume_up
runsas {adj.} (vartalosta)
It was also confirmed by the monetary analysis, given strong monetary growth, robust credit expansion and ample liquidity.
Tämän osoittivat myös rahataloudelliset analyysit, joissa otettiin huomioon rahan määrän vahva lisääntyminen, myönnettyjen luottojen merkittävä kasvu ja runsas likviditeetti.

Esimerkkejä "ample"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is ample justification for attempting to reduce these hazardous emissions.
Se oikeuttaa toteuttamaan toimia näiden vaarallisten päästöjen vähentämiseksi.
EnglishI think that you will have ample opportunity to raise that point during the debate.
Käsittääkseni teillä on mahdollisuus ottaa tämä seikka esille keskustelun aikana.
EnglishThe industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
Alalla on näin ollen runsaasti aikaa kehittää muita, turvallisempia aineita.
EnglishMr President, the ample supply of good quality water is a basic need of the Community.
Arvoisa puhemies, riittävän hyvälaatuisen veden saanti on yhteisön perustarve.
EnglishThat leaves ample time for Parliament to express its view if it so wishes.
Se antaa parlamentille reilusti aikaa ilmaista kantansa sen niin halutessa.
EnglishStrong vigilance is also called for in the light of ample liquidity in the euro area.
Euroalueella on runsaasti likviditeettiä, minkä suhteen on myös oltava hyvin valppaana.
EnglishLiquidity in the euro area is very ample by all plausible measures.
Euroalueella on mittaustavasta riippumatta erittäin runsaasti likviditeettiä.
EnglishSurely this was ample time to count the vote and announce the result.
Siinä on varmasti aivan riittävästi aikaa laskea äänet ja julkistaa tulos.
EnglishThis will provide ample scope for funding civil society actions.
Se tarjoaa runsaasti liikkumavaraa kansalaisyhteiskunnan toimien rahoittamiselle.
EnglishPresident Bush's visit to Latin America is ample evidence of this.
Presidentti Bushin vierailu Latinalaisessa Amerikassa on selvä merkki tästä.
EnglishThese factors provide ample justification for the need to increase the programme's budget.
Nämä tekijät ovat ilmeinen peruste ohjelman määrärahojen korottamiselle.
EnglishClimate policy offers ample opportunity for innovation and employment.
Ilmastopolitiikka tarjoaa paljon mahdollisuuksia innovointiin ja työllisyyden lisäämiseen.
EnglishThere was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
Sille saatiin selvä vahvistus Tšekin puheenjohtajakaudella.
EnglishTherefore, we will have ample opportunities to discuss the external issues during next year.
Tämän vuoksi meillä on runsaasti mahdollisuuksia keskustella ulkoasioista ensi vuoden aikana.
EnglishThere are ample checks and safeguards to prevent politically motivated prosecutions.
Poliittisin perustein tapahtuva syytteeseenpano on estetty moninkertaisin tarkastuksin ja suojatoimin.
Englishpoints to the existence of ample liquidity in the euro area, especially when
likviditeettiä, erityisesti kun sitä tarkastellaan yhdessä
EnglishBilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
Kahdenvälisesti suhteiden laajentamiseen on runsaasti mahdollisuuksia.
EnglishI fully agree with Mr Watson that there is ample evidence that reforms work.
Olen täysin samaa mieltä jäsen Watsonin kanssa siitä, että uudistusten toimivuudesta on paljon näyttöä.
EnglishThe ambitious European agenda has given us ample opportunity to work together.
Kunnianhimoinen eurooppalainen Agenda on tarjonnut meille runsaasti tilaisuuksia yhteiseen työskentelyyn.
EnglishWe have ample evidence of the use of weapons of mass destruction.
Meillä on täysin riittävästi todisteita joukkotuhoaseiden käytöstä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ample":

ample