EN

amounts {monikko}

volume_up
The amounts overfished have to be repaid, and this was agreed to in Antalya.
Liikakalastetut määrät on korvattava, mistä sovittiin Antalyassa.
We have also maintained the amounts proposed by the Commission for environmental policies.
Olemme myös säilyttänee komission ehdottamat ympäristöpolitiikkaa koskevat määrät.
These are the amounts assumed to be for personal consumption.
Nämä määrät koskevat henkilökohtaista kulutusta.
The amounts involved will be of quite a different order.
Tähän liittyvät rahasummat ovat hieman eri suuruusluokkaa.
The amounts involved represent a fair compromise.
Sovitut rahasummat ovat oikeudenmukainen kompromissi.
Also the fact that the amounts spent are disproportionate to the number of displaced persons raises questions.
Myös se, että käytetyt rahasummat eivät ole oikeassa suhteessa siirtymään joutuneiden henkilöiden määrään nähden, herättää kysymyksiä.

Esimerkkejä "amounts"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis planned rigour amounts to sacrificing the future, which is not acceptable.
Ohjelmoidulla kurinalaisuudella uhrataan tulevaisuus, ja sitä emme voi hyväksyä.
EnglishTax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Veropetos on hyökkäys oikeudenmukaisen ja avoimen verotuksen periaatetta vastaan.
EnglishThe Union’s trade with India amounts to less than 20% of its trade with China.
EU:n kauppa Intian kanssa on alle 20 prosenttia Kiinan kanssa käydystä kaupasta.
EnglishThat is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
Tämä on totta, mutta myös nykyinen politiikka maksaa valtavasti veronmaksajille.
EnglishLet us remember that deforestation amounts to 20% of greenhouse gas emissions.
Muistakaamme, että metsäkato aiheuttaa 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.
EnglishThese attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
Niiden kestävyys on vaihdellut, mutta ajan myötä ne kaikki ovat epäonnistuneet.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Maksumäärärahojen määrä talousarvioesityksessä on siten 115 miljardia euroa.
EnglishThis amounts to a massive increase of our current environment and health funding.
Se merkitsee valtavaa lisäystä nykyisiin ympäristö- ja terveysalan määrärahoihimme.
English   Mr President, in the amendments before us there is no change in the amounts.
   Arvoisa puhemies, käsittelemissämme tarkistuksissa määriä ei ole muutettu.
EnglishMassive amounts of money have apparently been spent on corrupt electioneering.
Valtavia summia on ilmeisesti käytetty korruptoituneeseen äänteenkalastukseen.
EnglishIt is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
Arvioiden mukaan tämä rahoitus on suuruudeltaan noin 12–15 miljoonaa euroa vuodessa.
EnglishIn reality, European policy amounts to very little and even that is very weak.
Todellisuudessa eurooppalainen politiikka on hyvin vähäistä ja sekin hyvin heikkoa.
EnglishTraffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Kuljettajat pyytävät tähtitieteellisiä summia asiakkaidensa kuljettamisesta länteen.
EnglishThis amounts to an unprecedented disparity between citizens of the European Union.
Se on ennenkuulumatonta eriarvoisuutta Euroopan unionin kansalaisten välillä.
EnglishLists of operations and amounts are published on the DG Environment website.
Luettelot tehtävistä ja määristä julkaistaan ympäristön pääosaston WWW-sivustossa.
EnglishThis amounts to cheating Europe’s citizens, and we demand equality before the law.
Tämä on Euroopan kansalaisten pettämistä, ja vaadimme yhdenvertaisuutta lain edessä.
EnglishThey also tell me it will be very, very little money, the amounts will be tiny.
Minulle myös kerrotaan, että rahamäärät ovat hyvin pieniä, häviävän pieniä.
EnglishCurrent funding for such projects in Haiti amounts to more than EUR 1 million.
Tällä hetkellä tällaisia hankkeita tuetaan Haitissa yli miljoonalla eurolla.
EnglishNo, it amounts to nothing more than bribes for international banking systems.
Ei, ne ovat yksinkertaisesti lahjuksia kansainvälisille pankkijärjestelmille.
EnglishIt differs quite significantly from the original amounts specified by the Commission.
Siihen sisältyvät summat eroavat huomattavasti komission alkuperäisistä summista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amount":

amount