EN

amount {substantiivi}

volume_up
The amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
. - (DE) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa jatkuvasti.
In this proposal it amounts to only half of the amount proposed by the Commission.
Kyseisessä ehdotuksessa rahoituksen määrä on vain puolet komission ehdottamasta määrästä.
The amount that disappeared in 2005 was equivalent to everything east of the Mississippi.
Vuonna 2005 hävinnyt määrä vastaa Mississippin joen itäpuolella olevaa aluetta.
amount (myös: count, number)
This information must also list the actual annual rate of interest, the eventual cost of contracting the agreement, the number and amount of the instalments and the total cost of the loan.
Tietoihin on sisällyttävä myös todellinen vuosikorko, sopimuskulut, maksuerien lukumäärä ja luoton määrä sekä luoton kokonaiskustannukset.
Many programmes in the period prior to 1994 remain open, with the main problem being the large number of programmes, rather than the amount of the resources.
Itse asiassa hyvin monet ennen vuotta 1994 aloitetut ohjelmat ovat kesken, ja huolestuttavampi ongelma kuin suurien varojen käyttö on ohjelmien suuri lukumäärä.
As we know, there are some 400, 000, 000 cross-border credit transfers in the European Union annually, and 50 % of individual transfers amount to less than ECU 2, 500.
Kuten tiedämme, rajojen yli suoritettavien maksujen lukumäärä on Euroopan unionissa 400 miljoonaa, joista puolet on arvoltaan yli 2 500 liiraa.

Esimerkkejä "amount"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Mielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista.
EnglishThey do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
Niiden ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin enempää kuin tukisumma korkoineen.
EnglishFirst of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
Ensiksikin talousarvio on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen määrään verrattuna.
EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
EU on käyttänyt suunnattomasti rahasummia propagandaan ja itsensä mainostamiseen.
EnglishIt would be most welcome if the banks voluntarily agreed to increase the amount.
Pankkien vapaaehtoisesti tekemä korotus olisi hyvin tervetullut ja toivottava.
EnglishMy honourable colleague Martine Roure has done a considerable amount of work.
Arvoisa kollegani Martine Roure on tehnyt huomattavasti työtä mietinnön hyväksi.
EnglishI can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
Haluan huomauttaa, että tämä summa kattaa 8,5 prosenttia kaikista vahingoista.
EnglishUnfortunately we are still seeing a certain amount of confrontation on both sides.
Valitettavasti molemmat puolet pyrkivät edelleen jossakin määrin ottamaan yhteen.
EnglishFirst, a solution was found to the difficult question of the amount of financing.
Ensinnäkin rahoituksen määrää koskevaan hankalaan kysymykseen löytyi ratkaisu.
EnglishThe amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
kirjallinen. - (DE) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä kasvaa jatkuvasti.
EnglishThe report suggests various measures, which amount to a set of palliative steps.
Mietinnössä esitetään lukuisia toimia, jotka muodostavat joukon lievittäviä keinoja.
EnglishIn Lithuania inflation may slightly exceed the amount expected in the criteria.
Liettuassa inflaatio saattaa lievästi ylittää kriteereissä edellytetyn tason.
EnglishMy second concern is that the cost to transport will rise by a substantial amount.
Toinen huolenaiheeni on se, että kuljetusten kustannukset nousevat tuntuvasti.
EnglishOf course, the amount is not as high as Parliament and the Commission had proposed.
Kyseinen summa ei tietenkään ole parlamentin ja komission ehdotusten suuruinen.
EnglishThere are many such areas and an incredibly small amount of money goes there.
Tällaisia aloja on monia, ja perustutkimukseen ohjataan uskomattoman vähän varoja.
EnglishWe all know that a common European defence would cost a fair amount of money.
Me kaikki tiedämme, että Euroopan tason yhteinen puolustus tulisi melko kalliiksi.
EnglishThat is why I support the amount of funding proposed by Mrs Sandbæk in her report.
Näin ollen tuen esittelijä Sandbaekin mietinnössään esittämää rahoitusmäärää.
EnglishI want to clarify why I have called for this amount to be reduced in my amendment.
Haluan selventää, miksi olen tarkistuksessani vaatinut tämän osuuden pienentämistä.
EnglishSo, there is quite an impressive amount of project proposals that are there.
Tämän kysymyksen osalta on siis esitetty melko vaikuttava määrä hanke-ehdotuksia.
EnglishThe second is that the amount available from these funds is not always sufficient.
Toinen rajoittava tekijä on, etteivät näistä rahastoista saatavat varat aina riitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amount":

amount