EN

among {prepositio}

volume_up
Among the latter are many intergovernmental organisations.
Arvostelijoiden joukossa on useita hallitustenvälisiä järjestöjä.
Among the members elected to the Chamber of Deputies is Mr Fatuzzo.
Edustajainhuoneeseen on valittu muiden joukossa jäsen Fatuzzo.
Among those migrants, are there also people who have applied for asylum?
Onko näiden maahanmuuttajien joukossa myös ihmisiä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa?
It is either movement, mobility, or suffocation among iron monsters, spitting out pollutants.
Saasteita sylkevien rautahirviöiden keskellä voidaan vain liikkua tai tukehtua.
The forests of the sea are coral reefs at the bottom of the sea, among fish that are unable to cry out.
Ne sijaitsevat keskellä kalaparvia, jotka eivät pysty huutamaan apua.
However, among all the inconsistencies, there is one common element: the marginal role of the European Parliament.
Kaiken epäjohdonmukaisuuden keskellä on kuitenkin yksi yhteinen tekijä: Euroopan parlamentin hyvin vähäinen rooli.
among (myös: amongst)

Esimerkkejä "among"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirst among the causes that trigger asthma and asthma attacks is air pollution.
Ilmansaasteet ovat astman ja astmakohtausten laukaisijana ensimmäisellä sijalla.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
Kalastajat hyväksyvät politiikkamme vain, jos edellytykset ovat oikeudenmukaiset.
EnglishThe challenge to the European Union consists, in my opinion, among other things:
Euroopan unionin haasteeseen sisältyvät mielestäni muun muassa seuraavat asiat:
EnglishMy entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
Useiden blogien laatijat ovat reagoineet nopeasti astumiseeni verkkoavaruuteen.
EnglishPoverty among women is directly linked to their lack of economic independence.
Naisten köyhyys on suorassa yhteydessä taloudellisen itsenäisyyden puuttumiseen.
EnglishYou can also share one Internet connection among two or more network computers.
Voit myös jakaa Internet-yhteyden kahden tai useamman verkkotietokoneen kanssa.
EnglishThen there is also the solidarity among Member States within the European Union.
Tarvitaan myös Euroopan unionin sisäistä, jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta.
EnglishAt present, there are 213 Irish troops among the KFOR force stationed in Kosovo.
Tällä hetkellä Kosovossa toimiviin KFOR-joukkoihin kuuluu 213 irlantilaissotilasta.
EnglishFirst, it comes from a hardship crisis among North American national officials.
Ensinnäkin kriisi on saanut alkunsa pohjoisamerikkalaisten toimijoiden ahdingosta.
EnglishIn this regard, it is vital to raise awareness among the communities involved.
Tältä osin on äärimmäisen tärkeää parantaa asianomaisten yhteisöjen tietämystä.
EnglishI believe food aid is distributed far too easily by the Americans, among others.
Mielestäni muun muassa amerikkalaiset antavat aivan liian helposti elintarvikeapua.
EnglishAnd we remember those among the UN staff who have given their lives in this cause.
Muistamme niitä YK:n työntekijöitä, jotka antoivat henkensä tämän asian puolesta.
EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Näiden työntekijöiden sukupuolijakauma on selkeä: naiset ovat yliedustettuina.
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Niihin kuuluu ennen kaikkea seksimatkailu, jonka syyt ovat enimmäkseen Euroopassa.
EnglishAs a result, among other things, those countries have no implementing agenda.
Sen seurauksena kyseisillä mailla ei ole esimerkiksi täytäntöönpanosuunnitelmaa.
EnglishAmong other issues, the report advocates the rejected (!!!) 'Constitutional Treaty'.
Mietinnössä muun muassa kannatetaan hylättyä "perustuslakia koskevaa sopimusta".
EnglishThey receive Europarty funds to promote European awareness among the people.
Ne saavat europuoluetukea edistääkseen kansalaisten eurooppalaista tietoisuutta.
EnglishThank you, Mrs McAvan, for having pointed out to us this one example, among others.
Kiitän jäsen McAvania siitä, että hän otti esiin tämän esimerkin monien joukosta.
EnglishThey are asking us to open up our markets, but they do not trade among themselves.
Ne pyytävät meitä avaamaan markkinat heille, mutta ne eivät käy kauppaa keskenään.
EnglishIn view of the above, unemployment among young people remains a worrying problem.
Näiden näkökohtien perusteella nuorisotyöttömyys on edelleen huolestuttava ongelma.