EN

amended {adjektiivi}

volume_up
amended (myös: amplified)
amended
amended
The ECSC Treaty was also amended by the following Treaties of Accession:
Perustamissopimusta on muutettu seuraavilla sopimuksilla:
This Treaty has also been amended by the following treaties of accession:
Yhtenäisasiakirjaa on muutettu myös seuraavilla liittymissopimuksilla:
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
Tilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.

Esimerkkejä "amended"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English(FR) We have voted against this report which, even amended, is unacceptable.
(FR) Äänestimme mietintöä vastaan, sillä emme voi hyväksyä sitä edes muutettuna.
EnglishEssentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
Tilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
EnglishTherefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
Siksi perustamissopimuksia on tarkistettava työntekijöiden etujen suojelemiseksi.
EnglishFor this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
Tämän vuoksi pelkkä 202 artiklan tarkistaminen ei riitä, vaan sitä on muutettava.
EnglishTherefore, I call on you to adopt this partly amended regulation immediately.
Kehotan teitä siksi hyväksymään tämän osittain muutetun asetuksen välittömästi.
EnglishIndeed, that would be the result of the current proposal if it were not amended.
Se olisi todellakin nykyisen ehdotuksen seuraus, jos sitä ei tarkistettaisi.
EnglishIt is to be welcomed, too, that the report was amended during the negotiations.
On myös syytä pitää myönteisenä, että mietintöä tarkistettiin neuvottelujen aikana.
EnglishWe have amended it in committee and we believe that we have strengthened it.
Olemme tehneet siihen tarkistuksia valiokunnassa ja katsomme vahvistaneemme sitä.
EnglishIt can only be amended with the agreement of the 150 States that are parties to it.
Sitä voidaan muuttaa ainoastaan sen osapuolina olevien 150 valtion suostumuksella.
EnglishThe services will ensure that this amended title is translated into all languages.
Sihteeristö varmistaa, että tarkistettu otsikko käännetään kaikille kielille.
EnglishThe Treaty of Nice provides for this arrangement to be amended in two phases.
Nizzan sopimuksessa määrätään tästä kahdessa vaiheessa tehtävästä muutoksesta.
EnglishThese measures have been amended 19 times but the basic problems are still the same.
Näitä toimenpiteitä on tarkistettu 19 kertaa, mutta perusongelmat ovat yhä samat.
EnglishWe want Article 53, as proposed by the Commission, amended as little as possible.
Haluamme mahdollisimman vähän muutoksia komission ehdottamaan 53 artiklaan.
EnglishIs there any objection to my putting Mr Titley's amendment to the vote, as amended?
Vastustetaanko herra Titleyn tarkistuksen asettamista äänestykseen näin muutettuna?
EnglishI therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not .
Pyydän siis suullisesti, että kyseiseen tekstikohta muutettaisiin kielteiseen muotoon.
EnglishConsequently, I expect adoption of our amended proposal at first reading.
Odotankin, että tarkistettu ehdotuksemme hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä.
EnglishThe legal base for the agency is perfectly adequate and does not need to be amended.
Viraston oikeudellinen perusta on täysin asianmukainen, eikä sitä tarvitse muuttaa.
EnglishThe proposed amended regulation recognises the progress that has been made hitherto.
Muutetussa ehdotuksessa asetukseksi tunnustetaan tähän mennessä saavutettu edistys.
EnglishHowever, I cannot support the proposal because of the amended legal basis.
En voi kuitenkaan tukea esitystä sen oikeudellisen perustan muuttamisen vuoksi.
EnglishIn fact, this is also what we agreed a few months ago when the regulation was amended.
Me itse asiassa sovimme tästä muutama kuukausi sitten, kun asetusta tarkistettiin.