EN

to amend [amended|amended] {verbi}

volume_up
This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Näin ollen tarkistuksella ei muuteta tekstiä, jota sillä on tarkoitus muuttaa.
It is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
Siksi olisikin vain oikeudenmukaista muuttaa nykyistä viisumijärjestelmää.
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Emmekö voisi muuttaa paikkajakoa, jos haluamme, että kamerat ovat täällä?
I tried to amend the text with a more subtle wording.
Yritin parantaa tekstiä esittämällä hienovaraisempaa sanamuotoa.
Better to heed calls to amend and improve existing legislation than to embark on new proposals.
On parempi muuttaa ja parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä kuin alkaa toteuttaa uusia ehdotuksia.
The debate also threw up a number of ideas, of course, on how it might be possible to amend and improve the fund.
Keskustelussa esitettiin tietysti monia ajatuksia siitä, miten rahastoa voitaisiin muuttaa tai parantaa.
It thus became necessary to amend the weak points in the treaty.
Niinpä tuli tarpeelliseksi korjata sopimuksen heikot kohdat.
I would like to amend what is in the verbatim report.
Haluaisin korjata sen, mitä sanatarkoissa istuntoselostuksissa lukee.
I would therefore like to amend these two figures.
Haluaisin näin ollen korjata nämä kaksi lukua.

Esimerkkejä "to amend"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Nyt komissio pakottaa Orbánin hallitusta tarkistamaan kohua herättäneitä lakeja.
EnglishIf it is necessary to amend the international rules for this, then we must do so.
Jos kansainvälisiä määräyksiä on tarpeen muuttaa tämän takia, meidän on tehtävä se.
EnglishVery well, we shall amend the Minutes so that your remarks are properly reported.
Hyvä on, muutamme pöytäkirjaa, jotta puheenvuoronne merkitään siihen oikein.
EnglishThere are therefore powerful reasons to amend our policy and to design a new one.
Politiikan tarkistamiseen ja uuden politiikan laatimiseen on näin ollen vahvat syyt.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jos muutamme tätä artiklaa, huomaamme, että Irlanti äänestää kansanäänestyksessä ei.
EnglishFollowing this report, we will see whether it is appropriate to amend the directive.
Kertomuksen julkaisemisen jälkeen nähdään, onko direktiiviä tarpeen tarkistaa.
EnglishCould we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Emmekö voisi muuttaa paikkajakoa, jos haluamme, että kamerat ovat täällä?
EnglishThese will amend Regulation (EC) No 2561/2001 and ensure better social cover.
Niillä muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2561/2001 ja parannetaan sosiaaliturvaa.
EnglishWe will end up having to amend the relevant treaties if that is to happen.
Joudumme lopulta tarkistamaan asiaan liittyviä perustamissopimuksia, jos niin käy.
EnglishThere is a lot that can be decided now, without having to amend the Treaties.
Nyt voidaan tehdä runsaasti päätöksiä muuttamatta suoranaisesti sopimuksia.
EnglishWe must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position.
Meidän on varmistettava, että voimme edistyä vakaasti yhteisen kannan tarkistamisessa.
EnglishI therefore support Mr Cabrol's proposals to amend the Commission proposals.
Kannatan tästä syystä herra Cabrolin ehdotuksia komission ehdotusten tarkistamiseksi.
EnglishThe Commission accepts this position and will amend its original proposal accordingly.
Komissio asettuu tälle kannalle ja muuttaa alkuperäistä ehdotustaan sen mukaisesti.
EnglishThis amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Näin ollen tarkistuksella ei muuteta tekstiä, jota sillä on tarkoitus muuttaa.
EnglishFor my fourth and final question, what aspects of the proposals have I sought to amend?
Neljäs ja viimeinen kysymykseni, mitä ehdotuksen näkökohtia olen halunnut muuttaa?
EnglishMeasures to amend the Regulation's provisions may only be proposed by the Commission.
Toimenpiteitä asetuksen säännösten muuttamiseksi voi ehdottaa vain komissio.
EnglishAt the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation.
Frontex-asetuksen muuttamisesta ei ole toistaiseksi tehty muita ehdotuksia.
EnglishBut, I repeat, in our view, the agreement does not amend the directive.
Toistan kuitenkin, että meidän mielestämme sopimuksella ei muuteta direktiiviä.
EnglishThus the Council cannot amend the rules ‘without being prompted again by the Commission’.
Neuvosto ei näin ollen voi muuttaa sääntöjä "ilman komission uutta suositusta".
EnglishThe Commission has made comments and I therefore expect Hungary to amend this law.
Komissio teki näin ja sen vuoksi odotan, että Unkari muuttaa tätä lakia.