"amenable" - Suomenkielinen käännös

EN

"amenable" suomeksi

EN

amenable {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "amenable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey have always been amenable to Parliament, which is something that I greatly appreciate.
Siellä on aina oltu vastaanottavaisia parlamenttia kohtaan, mitä arvostan suuresti.
EnglishIt follows that we have to give close consideration to what areas are amenable to settlement.
Tämän vuoksi meidän on pohdittava tarkemmin, mitkä alueet soveltuvat asuttamiseen.
EnglishIf the EU shows itself to be amenable here, we can ride out the current crisis.
Mikäli EU osoittautuu tässä asiassa myötämieliseksi, voimme selviytyä tämänhetkisestä kriisistä.
EnglishPlayers in European agriculture have demonstrated that they are amenable to reform.
Euroopan unionin maatalouden toimijat ovat osoittaneet olevansa vastaanottavaisia muutokselle.
EnglishWe will pay precise attention to how amenable to discussions the Council is, and to how openly it deals with us.
Seuraamme tarkasti, kuinka valmis neuvosto on keskustelemaan kanssamme ja kuinka avoin se on.
EnglishHere too, I think, one must be amenable to compromise.
Mielestäni tässäkin asiassa on hyväksyttävä kompromissi.
EnglishWe must not be amenable to compromise on this, and the Council must not be left under any misapprehension about this.
Tässä asiassa meidän ei pitäisi suostua sopuratkaisuun, ja se on tehtävä neuvostolle myös selväksi.
EnglishAlthough it is amenable to criminal law everywhere, it is not defined in the same way in all the Member States.
Vaikka raiskaus kuuluu kaikissa maissa rikosoikeuden piiriin, se määritellään eri tavoin eri jäsenvaltioissa.
EnglishI trust the House will be amenable to our proposal.
EnglishMany people in the East were amenable to this, in the expectation of receiving great financial support and imminent wealth.
Monet idän asukkaista halusivat sitä, koska he odottivat suurta taloudellista tukea ja tulevaa rikkautta.
EnglishThe EU will maintain its strong commitment to Macedonia and will actively support a government amenable to reforms.
EU säilyttää vahvan sitoumuksensa Makedoniaan ja tukee aktiivisesti hallitusta, joka suhtautuu myönteisesti uudistuksiin.
EnglishI will end by thanking the Minister, the Council representative, for his amenable contribution to the meetings of recent months.
Kiitän lopuksi ministeriä ja neuvoston edustajaa hänen myönteisestä panoksestaan viime kuukausien kokouksissa.
EnglishAre you amenable to this idea?
Suhtaudutteko myönteisesti tällaiseen ajatukseen?
EnglishI would add that we are amenable to any practicable form of banking supervision.
Lisään vielä, että olemme valmiita kaikenlaiseen pankkivalvontaan, josta valiokunnassanne keskusteltiin.
EnglishWe are amenable to changes in the points of justification, but by the same token we want to stick with the original wording of the text itself.
Suostumme perusteluihin tehtäviin muutoksiin, mutta haluamme pitää kiinni varsinaisen tekstin alkuperäisestä sanamuodosta.
EnglishWhen we had the trialogue last Thursday, the Swedish Presidency took on board, and were very amenable to, what we were saying.
Kun kävimme kolmikantavuoropuhelua viime torstaina, puheenjohtajavaltio Ruotsi otti huomioon sanamme ja suhtautui asiaan erittäin suopeasti.
EnglishPeople brought up in Soviet multiculturalism were more malleable and more amenable to becoming slaves in the service of the empire.
Neuvostojärjestelmän monikulttuurisuudessa kasvaneet olivat sen sijaan mukautuvampia ja suostuvaisempia toimimaan suurvaltaa palvelevina orjina.
EnglishSo this makes quantifying silk properties by methods such as tensile testing, which is basically, you know, tugging on one end of the fiber, very amenable.
Näin seittiproteiinien ominaisuuksien määrittämiseen soveltuu hyvin esimerkiksi vetokoe, joka on pohjimmiltaan kuidun toisesta päästä vetämistä.
EnglishThe programme is particularly amenable to small communities, as it is very easy to obtain a grant and there are no unnecessary bureaucratic obstacles.
Ohjelma on erityisen suotuisa pienten yhteisöjen kannalta, koska määrärahojen saaminen on hyvin helppoa eikä ohjelmaan sisälly tarpeettomia byrokraattisia esteitä.
EnglishDuring the course of it you said that if there were requests from national authorities for extensions, then you would be amenable to considering those requests.
Vastauksessanne sanoitte, että jos kansalliset viranomaiset esittävät laajentamista koskevia pyyntöjä, niin suostuisitte ystävällisesti harkitsemaan niitä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "amenable":

amenable
amenity