"ambitious" - Suomenkielinen käännös

EN

"ambitious" suomeksi

EN

ambitious {adjektiivi}

volume_up
It is ambitious, but perhaps it could be even more ambitious.
Tavoite on kunnianhimoinen, mutta se voisi ehkä olla vieläkin kunnianhimoisempi.
It is an ambitious approach proposing common international standards.
On kunnianhimoinen lähestymistapa ehdottaa yhteisiä kansainvälisiä standardeja.
I hope that the Commission's new Single Market Act will be truly ambitious.
Toivon komission uuden yhtenäismarkkinasäädöksen olevan todella kunnianhimoinen.

Esimerkkejä "ambitious"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOne could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
Voidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite on saavutettu osittain.
EnglishThe section dealing with employment could also have been a little more ambitious.
Työllisyyttä käsittelevä osuus olisi myös voinut olla hieman kunnianhimoisempi.
EnglishIt will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
Se antaa tukensa alkaneelle mielenkiintoiselle ja kunnianhimoiselle hankkeelle.
EnglishThe result is an ambitious agreement that opens up new horizons for cooperation.
Sen tuloksena on kunnianhimoinen sopimus, joka avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia.
EnglishNot surprisingly, the most ambitious proposals are also the most controversial.
Kunnianhimoiset päämäärät synnyttävät tietenkin myös kaikkein eniten ristiriitoja.
EnglishEfforts are now needed to set up an ambitious and strategic reconstruction plan.
Nyt on aika panostaa kunnianhimoiseen ja strategiseen jälleenrakennussuunnitelmaan.
EnglishWe also all want to meet the ambitious climate targets that we have set ourselves.
PSE-ryhmä haluaa myös saavuttaa asettamamme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
English   – The criminal law of this ambitious Europe is still very much in its infancy.
   – EU:n kunnianhimoinen rikosoikeus on vielä melko lailla lapsenkengissään.
EnglishIn reality, moreover, the Constitutional text could have been more ambitious.
Todellisuudessa perustuslakiteksti olisi lisäksi voinut olla kunnianhimoisempi.
EnglishThe Union has ambitious goals with regard to increasing the use of renewable energy.
Uusiutuvan energian käytön lisäämisessä unionilla on kunnianhimoiset tavoitteet.
EnglishWe expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
Odotamme Eurooppa-neuvostolta kunnianhimoisia päätöksiä, jotta tämä saadaan aikaan.
EnglishIn conclusion, this communication sets out an ambitious and progressive agenda.
Lopuksi, tämä tiedonanto muodostaa kunnianhimoisen ja edistyksellisen esityslistan.
EnglishThe very ambitious timetable drawn up by the Commission proved to be realistic.
Kävi ilmi, että komission laatima erittäin kunnianhimoinen aikataulu on realistinen.
EnglishThat solution will, on the other hand, be less ambitious than some might have wished.
Toisaalta ratkaisu ei tule olemaan yhtä kunnianhimoinen kuin toiset toivoisivat.
EnglishAs regards the second point, the new strategy lays down ambitious objectives.
Toisen kohdan osalta uudessa strategiassa määritellään kunnianhimoiset tavoitteet.
EnglishThe Commission should now produce an ambitious and far-reaching reform programme.
Komission täytyy nyt esittää kunnianhimoinen ja pitkälle menevä uudistussuunnitelma.
EnglishThe Commission has now announced that it is a very ambitious goal to consider this.
Nyt komissio ilmoittaa jo, että sellainen ajatus on hyvin kunnianhimoinen tavoite.
EnglishI am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result.
Olen kuitenkin varma, että parlamentti olisi kannattanut kunnianhimoisempaa tulosta.
EnglishIt is for this reason that I gave my wholehearted support to this ambitious report.
Tästä syystä kannatin täydestä sydämestäni kyseistä kunnianhimoista mietintöä.
EnglishThis is the most ambitious transport Agreement ever signed between two countries.
Tämä on kunnianhimoisin kahden maan välillä koskaan allekirjoitettu liikennesopimus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambitious":

ambitious
ambitiously
ambitiousness
English
Muita sanoja