"ambit" - Suomenkielinen käännös

EN

"ambit" suomeksi

EN

ambit {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ambit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishMany colleagues are engaged in debates on subsidiarity in the ambit of the convention.
Monet kollegat osallistuvat toissijaisuutta koskevaan keskusteluun Eurooppa-valmistelukunnan yhteydessä.
EnglishWe have to ensure that each branch of industry falls within the ambit of either energy taxation or emissions trading.
On varmistettava, että jokainen toimiala on joko energiaverotuksen tai päästökaupan piirissä.
EnglishThis follows Parliament’s request to be kept informed of the discussions on this issue within the ambit of Unesco.
Tämä on vastaus parlamentin pyyntöön saada tietoa Unescon puitteissa käydyistä asiaa koskevista keskusteluista.
EnglishThus I strongly support Amendment 19 to exempt barometer manufacturers from the ambit of this directive.
Tämän vuoksi tuen voimakkaasti tarkistusta 19, jotta barometrien valmistajat jätettäisiin tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
EnglishOn one specific point, I welcome the fact that gambling activities will be outside the ambit of this directive.
Otan vielä esiin erään konkreettisen asian. Minusta on hyvä, että rahapelitoiminta jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
EnglishLet us not forget that we have within our ambit a raft of powers and a series of measures which we can utilize.
Emme saa unohtaa, että meillä on käytettävissämme runsain mitoin toimivaltuuksia ja joukko erilaisia toimenpiteitä, joita voimme käyttää hyväksemme.
EnglishI saw the paperwork that has been heaped upon a particular producer because he is already within the ambit of these regulations.
Näin sen paperityön määrän, johon eräs näiden säännösten soveltamisalan piiriin jo nyt kuuluva tuottaja tuottaja on hukkumaisillaan.
EnglishAmendment No 3 brings into the ambit of the current regulation data of the kind needed to monitor changes in aquatic ecosystems.
Tarkistuksessa 3 tuodaan nykyisen lainsäädännön piiriin sellaisia tietoja, joita tarvitaan vesiekosysteemissä tapahtuvien muutosten seurannassa.
EnglishThe Council has said that for its part it will not be issuing any statement, since it does not regard the matter as falling within its ambit.
Neuvosto on ilmoittanut, että se ei tule omasta puolestaan antamaan mitään julkilausumaa, koska sen käsityksen mukaan asia ei kuulu sen toimivaltaan.
EnglishMr President, I was already beginning to suspect somewhat that this whole field might fall outside your ambit, but fortunately this proves not to be the case.
Arvoisa herra puhemies, minä jo vähän epäilin, että koko tämä laita on näkökenttänne ulkopuolella, mutta onneksi näin ei kuitenkaan ole.
English   Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the current debate is of strategic importance in the ambit of the policies of the European Union.
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tällä keskustelulla on strategista merkitystä Euroopan unionin politiikkojen kannalta.
EnglishMoreover, in the coming revision of the Maastricht Treaty we must communitize as many as possible of the matters that fall now within the ambit of Schengen.
Tulevaisuudessa meidän tulee liittää Schengen Euroopan unioniin ja se tulee tehdä, kuten esittelijä myös sanoi, Maastrichtin sopimuksen seuraavan muuttamisen yhteydessä.
EnglishMr President, the European LIFE programme is the key European Union initiative to integrate environmental measures into the broad ambit of European Union policies.
Arvoisa puhemies, eurooppalainen LIFE-ohjelma on tärkein Euroopan unionin aloite, jolla ympäristötoimenpiteet integroidaan Euroopan unionin eri alojen politiikkoihin.
EnglishWe have just had a discussion where it was stated that origin markings are gaining increasing importance and offer opportunities beyond the ambit of trademark protection.
Me kävimme juuri keskustelun, jossa todettiin, että alkuperämerkintöjen merkitys kasvaa ja ne tarjoavat mahdollisuuksia, joita tavaramerkin suojelu ei voi tarjota.
EnglishDespite having a few doubts about the excessive reach of the text - which falls within the ambit of the Europe 2020 strategy - I think the objectives of the resolution are most welcome.
Vaikka minulla on joitain epäilyksiä tämän tekstin - joka kuuluu Eurooppa 2020 -strategian alaan - liiallisen vaikutusalan suhteen, pidän päätöslauselman tavoitteita erittäin onnistuneina.
EnglishI still hope that within the ambit of diversification of sources and supply routes, we can make gradual progress, making use of new opportunities to start on infrastructure where it is lacking.
Toivon silti, että lähteiden ja toimitusreittien monipuolistamisen puitteissa voimme edistyä vähitellen hyödyntäen tilaisuuksia luoda infrastruktuuria siellä, missä se on puutteellista.
EnglishWe need only compare our parliamentary draft with those of the Commission and the Council to see the lack of agreement on the public services that fall within the ambit of the Services Directive.
Riittää, kun verrataan parlamentin luonnosta komission ja neuvoston luonnoksiin, niin havaitaan, kuinka erimielisiä olemme palveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvista julkisista palveluista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ambit":

ambit
ambition